Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Barnehagetilsyn avdekker alvorlig misbruk av midler

Barnehagetilsyn avdekker alvorlig misbruk av midlerFylkesmannen i Oslo og Akershus har etter flere kritiske medieoppslag gjennomført et grundig tilsyn med den private Torshovhagen barnehage, og konkluderer med et tilbakebetalingskrav på 5,4 millioner for de to siste årene. Les mer

Rapport: Bemanningsselskaper i kommunesektoren

Rapport: Bemanningsselskaper i kommunesektorenDeFacto har undersøkt kommunsektorens bruk av bemanningsselskaper med et ekstra blikk for norske kommuners erfaringer med selskapet Orange Helse. Les rapporten her.

Velkommen til seminar om velferd uten profitt

Velkommen til seminar om velferd uten profittDen 7.mars holder alliansen For velferdsstaten og kampanjen Velferd uten profitt en samling for å evaluere og se framover. Hos oss kan dere møte barnehageforeldre, ideelle aktører, fagforeningsrepresentanter og andre som på ulike måter har erfaring med, eller kunnskap om, kommersialisering og markedsretting av de skattefinansierte velferdstjenestene og debatten om dette. Les programmet her

Velferdsprofitørenes PR- og lobbyarbeid

Velferdsprofitørenes PR- og lobbyarbeid"Når et stort flertall av befolkningen ikke ønsker velferdsprofitører i Norge, men de allikevel finnes, bør vi spørre oss hvorfor. En av forklaringene er velferdsprofitørene, og deres allierte, sitt arbeid med lobbyisme og PR." Les Linn Hernings analyse her.

Alvorlige avsløringer om Orange Helse

Alvorlige avsløringer om Orange Helse I kjølvannet av de store avsløringene om Paradise Papers har det norske bemanningsbyrået Orange Helse dukket opp. De siste ti årene har over 200 norske kommuner hatt avtale med selskapet, som tilsammen har fakturert det offentlige Norge for over en milliard kroner. Les mer

Ingen norske barn går i barnehage i skatteparadis

Ingen norske barn går i barnehage i skatteparadisIngen norske barnehagebarn blir plassert på en øy i den engelske kanal. Det blir kun pengene som skal sikre dem en god start i livet, skriver Annika Sander i denne kronikken som handler om at Espira er i ferd med å ta over driften av trondheimsbaserte barnehager. Les debatten her

ESA krever markedstvang i offentlig sektor

ESA krever markedstvang i offentlig sektorESA har åpnet sak mot Norge etter at mange kommersielle aktører har klaget over at det offentlige leverer og selger tjenester i noe de mener er et marked. Hvis de får rett kan det få enorme konsekvenser for det offentlige velferds - og tjenestetilbudet i Norge. Les mer

Grenser for private i barnevernet

Grenser for private i barnevernetBarnevernet er en offentlig tjeneste som har mandat til å gripe inn i menneskers liv. Likevel har flere medieoppslag fortalt om private aktører som utfører offentlig myndighetsutøvelse på vegne av kommunene. I et brev til Bufdir kommer regjeringa med avklaringer om bruk av private aktører i barnevernet. Les mer

Westerdals: Når profittjag knuser studentenes drømmer

Westerdals: Når profittjag knuser studentenes drømmerSkandalene på Westerdals illustrerer godt hvordan eiernes ønske om å tjene penger setter studentenes fremtid på spill. Forsøk til utbytte til tross for forbud, studenter som har betalt for mye skolepenger og linjer som ikke har vært godkjente, er bare noe av det som har kommet fram lyset. Les mer

Kommunenens bruk av private aktører i barnevernet

Kommunenens bruk av private aktører i barnevernetI et brev til Bufdir, med kopi blant annet til kommunene og fylkesmennene, kommer Barne- og likestillingsdepartementet med viktige avklaringer vedrørende både utøving av offentlig myndighet og bruk av private aktører i det kommunale barnevernet. Les hele brevet her

Arkiv

smartedit