Utdanning

Er utdanning i et samfunn investering i framtida eller en offentlig utgift? Er dagens lærere og universitetsansatte produksjonsarbeidere som skal måles på daglige aktiviteter og resultat etter standardtester, eller må de ha rom til å tilpasse sin pedagogikk til de elever og det lokalsamfunn som elevene vokser opp i? Skal elever formes til å bli morgendagens produksjonsarbeidere eller til å være skapere av morgendagens samfunn? Skal private skolekonsern få plukke ut de rikeste og mest teoriintelligente elever og få sugerør i stats- og kommunekasse? Skal forskere bindes og måles på antall levere artikler eller industrielle patenter, eller skal det være en fri offentlig forskning som bidrar til å gjøre kunnskap til et globalt fellesgode?

Dagens rådende forestillinger om kunnskap og et kunnskapsbasert samfunn har utviklet seg til å bli nært knyttet til en globalisert og konkurranseutsatt økonomi. Nasjonal utdanningspolitikk, enten det er målstyring som styringsprinsipp, Kvalitetsreformen eller innføring av nasjonale prøver, har langt på vei vært tilpasning til politikk fra overnasjonale aktører som WTO, Verdensbanken, OECD og EU.


Kronikk: Tilsyn stopper ikke velferdsprofitørene

Kronikk: Tilsyn stopper ikke velferdsprofitøreneRegjeringens forslag om å flytte ansvaret for økonomisk tilsyn med de private barnehagene fra kommunene til et nasjonalt tilsyn under Utdanningsdirektoratet (Udir), vil ikke gjøre norske barnehagebarn mindre lønnsomme for eierne av de kommersielle barnehagene. Les kronikken

Valgfrihetsretorikken – et narrespill

Valgfrihetsretorikken – et narrespillUtdrag fra landsmøtetalen til Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, 4. november 2019. Les talen her

Politisk maktkamp i Oslo-skolen

Politisk maktkamp i Oslo-skolenMaktkampen i Oslo- skolen står mellom byrådet og ledelsen i skolebyråkratiet, men den er politisk, og burde derfor stått mellom folkevalgte. Les mer

Notat: Den danske folkeskolens mange plager

Notat: Den danske folkeskolens mange plager I et nytt notat har Stig Skov Mortensen, leder av Sophia – Tænketank for pedagogikk og dannelse, oppsummert hva som har skjedd i den danske folkeskolen halvannet år etter den store lærerkonflikten. Han skriver om lærermangel, økt vikarbruk, at flere foreldre velger friskoler, at lederne er misfornøyde, at det er lite tillit mellom aktørene, at Danmark har den lengste skoledag i OECD og at økonomien svikter. Les sammendrag og last ned notatet her

Den nye Osloskolen

Den nye OsloskolenI Oslo har det nye byrådet gått inn for en tillitsreform i skolen. I byrådserklæringen heter det at en skal ha ”større tillit til lærerne som fagpersoner og mer tid til dybdelæring og mindre pugging”. Hva betyr det? Les Simon Malkenes analyse av Osloskolen

Fortsatt høy temperatur i skoledebatten

Fortsatt høy temperatur i skoledebattenKampen om skolen, om skolens innhold og organisering, om test- og målemanien, om karaktersetting, om forholdet mellom profesjon og politikk, om forskning og «forskning» (hvis dere skjønner), alt dette raser videre i debattspaltene. Her presenterer vi et lite knippe av innleggene de siste par månedene. Les mer

Ny privatskolelov: Profittforbudet – umulig å håndheve

Ny privatskolelov: Profittforbudet – umulig å håndheve Regjeringens forslag til ny friskolelov ble oversendt Stortinget i mars 2015. Den vil innebære et omfattende frislipp av private, kommersielle skoler under begrepene profilskoler og yrkesskoler. Konsekvensene på kostnadssida, med regelbrudd og omgåelse, risiko for elever og kommuner ved eventuell driftsstans, og økning i tilsynsbyråkrati kan bli omfattende, men er ikke utredet. Retorisk vies det mye plass til spørsmålet om hvordan man skal hindre at privatskolene tar ut profitt i strid med loven. Regjeringen har ikke løst problemet. Regjeringens nye lov undergraver profittforbudet i norsk privatskolesektor. Les Helene Banks analyse her

Arkiv

smartedit