SVK2016: Fra medbestemmelse til medgjørlighet

Elevene konkurrerer med hverandre, skolene konkurrerer med hverandre, kommunene konkurrerer med hverandre, nasjonene konkurrerer med hverandre – alle skal bli best. Erstattes et solidarisk fellesskap med et fellesskap der alle konkurrerer mot hverandre? Og hva skjer med kritikk i et slikt system?

Rasmus Willig er dansk sosiolog, aktiv samfunnsdebattant og nå nylig forfatter av boka Afvæbnet kritik. Boka har blitt et viktig referansepunkt i den danske debatten om konkurrransesamfunnet, New Public Management og styringen av arbeidslivet. 

I boka presenterer Willig resultatene og analysene etter sju års studier av hvordan ledere reagerer på kritikk fra ansatte. Konklusjonen er at kritikk i all hovedsak blir sett på som illojalt og en trussel mot virksomheten. Kritikk blir ikke ansett som noe konstruktivt eller informativt, men som noe negativt som må avvæpnes. I dette korte intervjuet forteller Willig om hovedpoengene i boka og mekanismene som gjør at ansatte har gått fra å ha medbestemmelse, via medvirkning og til å bli medgjørlige.

Utdanningsnytt har anmeldt Willigs bok, og skriver at «Boka er til ettertanke. Den får fram at demokratiet er under press, ikke minst arbeidsplassdemokratiet, at demokratiet ikke kommer av seg selv, og at det fremdeles er behov for sterke fagforeninger» Les anmeldelsen her.

Rasmus Willig kommer til Skandinavisk velferdskonferanse 2016 for å diskutere demokrati, New Public Management og om hvordan kritikk har blitt et problem i konkurransesamfunnet.

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit