Nyhetsbrev 2/2003

av | jun 14, 2003 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev 2/2003 (juni).

1. Kommunevalget 2003
2. Mobiliser til sykehuskonferanse
3. WTO og GATS
4. Folkeaksjonen Velferd
5. Hefte om brutaliseringen av arbeidslivet
6. Flere nyhetsbrev og ny hjemmeside
7. Diverse arrangementer

1. KOMMUNEVALGET 2003

Kommunevalget nærmer seg, og For velferdsstaten har besluttet å utnytte den økende interessen for politikk til å få økt fokus på våre saker. Vårt velferdspolitiske manifest har allerede ligget en stund ute på nettet. Der kan det lastes ned og mangfoldiggjøres etter behov. Vi har dessverre ikke ressurser nok i For velferdsstaten til å produsere løpesedler for alle. Nedenfor omtaler vi nærmere argumentsamling og spørreskjema, som nå også er ferdig produsert. Videre viser vi til ulike tiltak og arrangementer som avdelinger av For velferdsstaten rundt omkring i landet har gjennomført eller planlegger – først og fremst som ideer og tips som kan følges opp også av andre. Bli med og gjør høstens valg til et velferdsvalg. Avkrev politikerne svar, mobiliser velgere og sørg for å holde presset oppe, slik at politikerne gjør det de har lovet. Det må legges opp til et langt løp, med vedvarende press på politikerne fram til stortingsvalget i 2005. Det er da vi skal velge dem som avgjør kommuneøkonomiens – og dermed den lokale velferdens – rammer. Lykke til!

Argumentsamling for våre sju krav

Argumentsamlingen for våre sju krav i det velferdspolitiske manifestet er nå ferdig. Det er først og fremst ment som et hjelpemiddel for våre aktivister, til bruk i skoleringen, slik at de er best mulig forberedt til å argumentere for kravene. Stoffet kan også være utgangspunkt for skriving av leserinnlegg, kronikker osv. i lokalavisene.

Spørreskjema til politiske partier

Vi har også utarbeidet et utkast til et spørreskjema som kan brukes overfor de politiske partiene i forbindelse med høstens valg. Det er ganske enkelt en gjengivelse av våre sju krav der vi har satt inn felter hvor man kan krysse av, eventuelt gi ytterligere kommentarer. Det er mulig å legge til andre krav, dersom det er viktige lokale saker som bør fokuseres. I så fall bør man holde seg til den samme formen (et godt formulert krav + kort beskrivelse), samt kopiere svarfeltet inn under kravet. Det er selvfølgelig også mulig å ta ut punktet. Eksempelvis er ikke kollektivtrafikk et like aktuelt problem i alle kommuner. Da kan kravet fjernes fra listen. Husk å sjekke nummereringen av punktene dersom dere velger å ta ut/sette inn noe punkter. Vi har også skrevet at frankert konvolutt er vedlagt. Da må dere huske å legge ved det, samt å skrive adresse på konvoluttene. Finner dere bedre måter å gjøre det på, må dere huske å ta vekk setningen om frankert konvolutt. Sett også en svarfrist. Når dere har fått inn svarene, er det viktig at resultatene gjøres kjent. Lokalaviser, egne løpesedler og møter kan være godt egnet til det.

Møter

For velferdsstaten i Troms arrangerte en vellykket konferanse om kommuneøkonomien over to dager i slutten av april. Ordførere, representanter for fagorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner samt forskere innledet – om alt fra budsjett til motstand og mobilisering.

Mange av organisasjonene i For velferdsstaten arrangerte skoleringsmøte i Stavanger den 6. juni. De har delt fylket inn i en rekke mindre regioner med utvalg som skal drive valgkamparbeidet i hver av dem. Utvalgene er satt sammen av representanter fra alle de involverte forbund. Den 28. august arrangerer de stort, åpent møte i Sandnes med politikere, faglig tillitsvalgte, daglig leder i For velferdsstaten m.fl.

For velferdsstaten i Skien «kopierte» opplegget fra Troms og arrangerte en dags konferanse den 3. juni. Det virket skolerende og mobiliserende.

I Sør- og Nord-Trøndelag har de to fylkesavdelingene av For velferdsstaten gått sammen om å arrangere en konferanse i forbindelse med valgkampen den 25. august. Der har de innkalt representanter fra de aktuelle forbund fra alle kommuner. Hensikten er at representantene skal ta med seg ideene hjem og arrangere åpne valgkampmøter i kommunene, der politikerne skal konfronteres med våre krav. For velferdsstaten sentralt har allerede fått henvendelse om deltakelse på slike møte i Åfjord og Ørland/Bjugn.

Andre aktiviteter

Ellers har vi notert oss at For velferdsstaten lokalavdelinger er i gang med valgkampforberedelser i Oslo, Østfold og Vesterålen. Vi mottar gjerne rapporter også fra andre deler av landet, der For velferdsstaten har planer om aktiviteter i valgkampen.

2. MOBILISER TIL SYKEHUSKONFERANSE!

Sensommerens viktigste politiske konferanse er For velferdsstatens egen erfaringskonferanse for sykehusreformen. Den avholdes mandag 8. september i Folkets Hus i Oslo, og tittelen er «Sykehusreformen etter ett og et halvt år: Har økonomistyringen overtatt?»

På konferansen setter vi en rekke brennende spørsmål under debatt. Vi har et program fullspekket med gode navn – både tilhengere og kritikere av reformen, fagfolk og forskere, tillitsvalgte og brukere. Dessuten kommer skarpskodde aktivister fra Canada og New Zealand på besøk for å fortelle om sine erfaringer med liknende markedseksperimenter på sykehusene hos dem. Vi avslutter med en større paneldebatt – og her kommer det garantert til å bli temperatur!

Du kan melde deg på konferansen allerede nå via vårt elektroniske skjema, og her finner du også programmet. Påmeldingsfristen er 20. august, og konferanseavgiften er kr 1.000,-. Vi bør bli minst 250 deltakere. For øvrig er det ikke plass til flere enn 300 på konferansen – så meld deg på først som sist!

PS: Ikke gå glipp av vår kåsør Knut Nærum, som forhåpentligvis vil gi forsamlingen en riktig nyttig leksjon under tittelen «Hvordan gjøre pasienter mer lønnsomme»!

3. WTO OG GATS

Et nytt toppmøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) nærmer seg raskt. I tida 10.-14. september holdes WTOs 5. ministerkonferanse i Cancún i Mexico. Det er store interne motsetninger og utviklingen i forhandlingene går tregt. Regjeringene i de rike landene, Norge inkludert, presser på for en ytterligere markedsliberalisering. Ingenting skal avgjøres endelig i Cancún, men de rike landene presser hardt på for å utvide WTOs mandat – til også å omfatte investeringer, offentlige innkjøp og konkurransepolitikk. Dette møter sterk motstand så vel i utviklingsland som i fagbevegelsen og andre folkelige organisasjoner over hele verden. GATS-forhandlingene, som er en trussel mot offentlige tjenester, står også sentralt. Landbruket er et av de store stridsområdene. Det samme gjelder avtalen om patentrettigheter (TRIPS-avtalen), som blant annet hindrer utviklingsland i å produsere sin egen, billige medisin mot HIV/AIDS, malaria m.v. Norges spiller i all hovedsak på lag med de øvrige land i den rike verden, mens offentlige tjenester og utviklingsland ofres på markedsliberalismens alter.

For velferdsstaten samarbeider med Attac Norge og en rekke andre organisasjoner om en kampanje mot GATS her i landet. Det er lagt ut en mengde materiale på Attacs hjemmeside. Det er også produsert en god del kampanjemateriell (plakater, brosjyrer, løpesedler og klistremerker), som kan bestilles hos Attac. Materialet fokuserer særlig på virkningene av GATS for utdanning, helse og demokrati.

GATS-kampanjen har en egen nyhetsbulletin som kommer ut med mer eller mindre jevne mellomrom, og som orienterer om kampanjen og aktuell utviklingstrekk i GATS-forhandlingene. De som ønsker å abonnere på denne tjenesten, kan sende en e-postmelding om dette til asbjorn.wahl@velferdsstaten.no.

4. FOLKEAKSJONEN VELFERD

Folkeaksjonen Velferd har nå fått tilslutning fra til sammen 84 kommuner, 2 fylkeskommuner og en av bydelene i Oslo. Det forberedes nå et felles opprop med krav til kommuneøkonomien foran høstens valg og budsjettet for 2004. Behandlingen av revidert nasjonalbudsjett ga ingen endringer av betydning for kommunene. Situasjonen er imidlertid enda alvorligere enn da budsjettet for inneværende år ble vedtatt. Grunnen til det er at det nå anslås at svikt i skatteinngangen til kommunene vil redusere deres inntekter med minst en milliard kroner i år. SP, SV og FrP gikk inn for å kompensere dette gjennom å bevilge 1 mrd. kr ekstra i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringspartiene og AP avviste imidlertid dette.

Når det gjelder kommuneproposisjonen, som legger rammene for kommuneøkonomien for neste år, foreslo opposisjonspartiene økning på forskjellig nivå da den ble behandlet i Stortinget. Regjeringen foreslo økning på 4 milliarder kr neste år, men Kommunenes Sentralforbund mener dette i realiteten vil gi kommunene om lag 650 millioner kr mindre i frie midler enn i inneværende år (se regnestykket fra KS). FrP foreslo 1,5 mrd. kr ut over dette, Ap foreslo 3 mrd. kr, mens SP og SV gikk inn for 4-4,5 mrd. kr ekstra. Endelig resultat får vi ikke før ved behandlingen av statsbudsjettet for 2004. I mellomtiden gjelder det å holde presset oppe.

5. HEFTE OM BRUTALISERINGEN AV ARBEIDSLIVET

For velferdsstaten trykker i disse dager et hefte om «Arbeidslivets brutalisering under markedsliberalismen». Det kan brukes på seminarer, møter og konferanser hvor dette tema tas opp, i studiearbeidet og ellers av folk som ønsker å sette seg inn i temaet. Heftet kan bestilles hos For velferdsstaten.

6. FLERE NYHETSBREV OG NY HJEMMESIDE

For velferdsstaten vil i tida som kommer satse sterkere på hjemmeside og nyhetsbrev. På hjemmesida har vi allerede lagt ut en god del mer stoff. I løpet av sommeren kommer den i ny utforming – forhåpentligvis mer oversiktlig og brukervennlig. Dessuten vil vi satse sterkere på nyhetsbrev. Over sommeren vil vi sette i gang en nyhetstjeneste der vi ikke bare tar med «vår egen» informasjon, men også plukker opp aktuelle artikler og meldinger fra aviser og eventuelle andre kilder. Vi ser gjerne at våre lesere verver flere abonnenter og sender oss e-postadresser til folk som måtte ønske å motta våre nyhetsbrev – eventuelt at dere videresender våre nyhetsbrev i egne nettverk som måtte ha interesse av våre saker. Vi mottar gjerne også tips om saker, kritikk og forslag til endringer.

Det er meningen at det skal settes av plass slik at avdelinger av For velferdsstaten i fylker og kommuner kan få sine egne avdelinger på våre hjemmesider. De som ønsker å benytte seg av denne muligheten, bes melde fra.

7. DIVERSE ARRANGEMENTER

a) «Det handler om verdier»

Norsk Tjenestemannslag arrangerer en konferanse om offentlig sektor i endring i Folkets Hus, Oslo, tirsdag den 19. august. Ytterligere opplysninger kan dere finne på NTLs hjemmeside.

b) «Livskvalitet – kommunen som garantist»

Årets Kommunalkonferanse arrangeres på SAS Hotel Norge, Bergen, 2.-4. september. Programmet og andre opplysninger er lagt ut på hjemmesidene til det nye Fagforbundet (http://forrige.fagforbundet.no/)

c) Europeisk arbeidsmiljøkonferanse

Det europeiske arbeidsmiljønettverket (European Work Hazards Network) arrangerer arbeidsmiljøkonferanse på den danske LO-skolen i Helsingør 19.-21. september. Dette er en ganske stor konferanse som arrangeres hvert tredje år. Daglig leder i For velferdsstaten åpner konferansen og innleder på et av seminarene – om brutaliseringen av arbeidslivet.

d) «Norsk velferd på ny måte?»

Akademisk studieforbund arrangerer konferanse om tjenesteavtalen i Verdens Handelsorganisasjon, GATS, mandag 20. oktober på Hotel Bristol i Oslo.

e) «Globaliseringskonferansen 2003»

Den årlige globaliseringskonferansen, som har trukket 1200-1500 deltakere de siste årene, arrangeres i år fra 30. oktober til 2. november. Hovedtemaene er krig og nyliberalisme. Globaliseringskonferansen har egen hjemmeside.

f) European Social Forum

ESF (den europeiske delen av World Social Forum, som har vært arrangert tre år på rad i Porto Alegre i Brasil) ble arrangert første gang i Firenze i Italia i fjor høst. Årets europeiske sosiale forum arrangeres i Paris 12.-16. november.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.