Vedtekter

Vedtekter

Vedtatt på styremøte den 23. januar 2001. Endret på styremøte 14. desember 2015.

 

 • 1 Navn

Organisasjonens navn er «For velferdsstaten». Organisasjonen er landsomfattende.

 • 2 Formål

«For velferdsstaten» er en partipolitisk uavhengig aksjon eller allianse mellom grupper i vårt samfunn som ønsker å utvide bredden og øke styrken i kampen for en sterk offentlig sektor og en rettferdig ressursfordeling – mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme.

 • 3 Medlemskap

Alle organisasjoner, kommuner, institusjoner og andre virksomheter som støtter aksjonens politiske plattform, kan bli medlem av «For velferdsstaten».

Styret godkjenner nye medlemmer.

 • 4 Utmelding

Utmelding av aksjonen må skje skriftlig til styret.

For medlemmer som ikke fullt ut deltar i finansieringen av organisasjonen, er medlemskapet å betrakte som opphørt når styret ved daglig leder har mottatt den skriftlige utmeldingen.

For medlemmer som deltar fullt ut i finansieringen av organisasjonen, opphører medlemskapet først den 31. desember i det år skriftlig utmelding foreligger.

 • 5 Eksklusjon

Styret kan ekskludere et medlem som opptrer i strid med organisasjonens formål eller øvrige vedtekter.

 • 6 Økonomi

Det er ingen økonomiske forpliktelser forbundet med medlemskap i «For velferdsstaten». De medlemmer som ønsker det, kan gå inn som fullt finansierende organisasjoner. Disse finansierer aksjonen basert på en pro rata fordeling etter medlemstall. Øvrige organisasjoner kan bidra til finansieringen etter evne.

«For velferdsstaten» er selveiende.

 • 7 Rådet

Rådet består av representanter for alle landsomfattende medlemsorganisasjoner som er tilsluttet aksjonen. Rådet velger styre, har en rådgivende funksjon overfor dette, og kan drøfte alle sider av organisasjonens virksomhet.

Rådet avholder minst ett møte i året. På dette møte foretas valg av styre.

Hvert medlem har en stemme.

 • 8 Styret

Styret er det høyeste organ i «For velferdsstaten» og består av representanter for inntil 12 medlemsorganisasjoner. Det er medlemsorganisasjonene som forvalter styrerepresentasjonen, og de avgjør selv hvem de er representert av. Inntil 10 representanter velges av og blant de organisasjoner som fullt ut deltar i finansieringen av aksjonen, mens 2 representanter velges blant de medlemsorganisasjonene som ikke deltar fullt ut i finansieringen.

Inntil organisasjonen har oppnådd 10 fullfinansierende medlemmer, kan alle nye fullfinansierende medlemsorganisasjoner tiltre styret med en representant.

Kun landsomfattende organisasjoner kan være representert i styret.

Ingen medlemmer kan ha mer enn en representant i styret. Valgperioden er ett år.

Styret arbeider etter konsensusprinsippet.

Styret har ansvar for organisasjonens økonomi, godkjenner regnskap og vedtar budsjett for det enkelte år.

Styret ansetter daglig leder av organisasjonen.

Styret har ansvar for at det blir innkalt til møter i Rådet.

 • 9 Daglig ledelse

Det opprettes et felles kontor som et koordinerende ledd mellom de deltakende organisasjonene. Kontoret er plassert i Oslo og ledes av aksjonens daglige leder.

Daglig leder utarbeider forslag til budsjett, har ansvaret for innkrevingen av medlemmenes økonomiske bidrag og innehar, sammen med et medlem utvalgt av styret, organisasjonens prokura.

 • 10 Lokal organisering

«For velferdsstaten» er en landsomfattende organisasjon. Medlemsorganisasjonene kan opprette lokale grupper eller nettverk der de måtte ønske det. Disse er selvfinansierende og arbeider på grunnlag av aksjonens politiske plattform. De lokale grupper/nettverk kan ha medlemmer som ikke står tilsluttet organisasjonen sentralt, og kan fritt velge organisasjonsform.

 • 11 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene krever enstemmighet i Styret.

 • 12 Oppløsning

«For velferdsstaten» kan oppløses etter enstemmig vedtak i Styret. Beslutningen er først gyldig når et påfølgende møte i Rådet og Styret har godkjent oppløsningen.

Styret vedtar hvorledes aktiva skal disponeres.