Plattform

Plattform for For velferdsstaten

Oppbyggingen og utviklingen av offentlig sektor og en omfattende velferdsstat har vært et av de viktigste virkemidler for å oppnå den utjevning og fordeling av velstanden vi har opplevd i Norge, og som har gjort oss til et av de samfunn i verden hvor de sosiale forskjellene er minst. Likevel kan vi fortsatt oppleve at offentlige tjenester er vanskelig tilgjengelige, omsorg svikter og velferdstjenester når ikke fram til alle. Det er derfor nødvendig fortsatt å styrke og videreutvikle velferdsstaten.

Såvel stat som kommuner spiller en sentral rolle for utviklingen av velferdsstaten. I økende grad har kommune-Norge fått ansvar for velferdsstatens tjenester. Samtidig utgjør kommunene kjernen i den demokratiske styringen av samfunnets ressurser. Denne kombinasjonen av folkevalgt styring og offentlig velferd gir en unik mulighet til å skape en forvaltning og et samfunn som sikrer økonomisk og sosial trygghet for alle innbyggerne, uavhengig av hvor de bor.

Gjennom de siste årene har vi imidlertid opplevd at markedsliberalismen har vunnet terreng såvel nasjonalt som internasjonalt. Gjennom deregulering, privatisering og konkurranseutsetting svekkes offentlig virksomhet, folkevalgt styring og kontroll. Internasjonalt har spekulasjonsøkonomien bidratt til at nasjonale økonomier har rystet i sine grunnvoller. Markedskreftene har fått langt større makt på bekostning av politisk styring. Dette har ført til utviklingen av større forskjeller i samfunnet, angrep på velferdsordninger og sosiale goder og økt rovdrift på ressurser og miljø.

Vi står derfor foran en avgjørende kamp om offentlig sektor og den demokratiske styringen av vårt samfunn. Kampen står om å beholde en sterk offentlig sektor og om å skape et samfunn som tar miljøutfordringene på alvor. Vi opplever en omfordeling av samfunnets ressurser fra offentlig til privat, og offentlige budsjetter settes under økende press. Det er en kamp om hvordan samfunnet skal se ut i framtida. Kampen mot privatisering og konkurranseutsetting er et forsvar for velferdsstaten, for rettferdig fordeling. Offentlig sektor er vårt viktigste fordelingspolitiske instrument, og er av avgjørende betydning for at Norge fortsatt skal være et av verdens beste velferdssamfunn å leve i.

Vårt mål er et samfunn med arbeid til alle, rettferdig fordeling og velferdsordninger der ingen faller utenfor. Det offentlige har et ansvar for at alle som trenger det, får fullverdige helse- og omsorgstilbud, skole og barnehage uavhengig av bosted og økonomi. Gjennom omfattende fellesskapsløsninger må det etableres et sosialt sikkerhetsnett som er tilstrekkelig finmasket til at det fanger opp dem som av ulike grunner eller i ulike perioder av livet ikke kan ta del i inntektsbringende arbeid. Dette må være ordninger som er tilpasset brukerne, som skaper trygghet i hverdagen og som kan utvikle seg i takt med samfunnets endrete behov.

Folketrygden må opprettholdes som et viktig fundament i velferdsstaten – på et nivå som er tilstrekkelig til at de som ikke lenger er yrkesaktive, kan leve et fullverdig liv uten å måtte basere seg på private tilleggspensjoner.

  • Vi er for utvikling og omstilling i offentlig sektor, basert på trygghet for og motivasjon av ansatte, ved å bruke ansattes kreativitet og kjennskap til brukernes behov.
  • Vi vil forsvare velferdsstatens prinsipper og ordninger, avvise tilbakevending til behovsprøving og undergraving av tilkjempede rettigheter. Derfor vil vi bekjempe utviklingen av forskjells-Norge og nyfattigdom innen enkelte samfunnsgrupper.
  • Vi vil styrke den demokratisk folkevalgte styringen over samfunnets ressurser og motarbeide at avgjørelser og viktige samfunnsoppgaver i økende grad overføres til markedet.
  • Vi avviser en globalisering av økonomien som baserer seg på liberalisering, deregulering og fri flyt av kapital. Vi krever tiltak mot spekulasjonsøkonomien og begrensning av de multinasjonale selskapenes enorme maktposisjon.
  • Vi vil støtte kampen for en rettferdig fordeling av jordas ressurser. Vi er imot at offentlige monopoler gradvis overtas av multinasjonale selskaper og utvikles i retning av private monopoler.
  • Vi er imot bruk av anbud og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, noe som også brukes som et middel til å undergrave de ansattes lønns- og arbeidsforhold.
  • Vi vil kjempe for at offentlig sektor tilføres de midler som er nødvendig for at den skal kunne utføre sine pålagte oppgaver. Det er ikke akseptabelt at privat rikdom og offentlig fattigdom utvikles side om side i et samfunn der rikdommen er større enn noen gang.

For å styrke denne kampen, etablerer de undertegnede organisasjoner aksjonen «For velferdsstaten». Aksjonen skal bidra til å videreutvikle samarbeidet mellom våre organisasjoner, utvide bredden og øke styrken i kampen mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme – for en sterk offentlig sektor.

Vedtatt ved etablering av For velferdsstaten 2. september 1999.