Nyhetsbrev 1/2004

av | mar 14, 2004 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev 1/2004 (februar).

Innhold:

1. Pensjonskommisjonens innstilling.
2. Ny hjemmeside.
3. Folkeaksjonen Velferd.
4. Handelskampanjen i Norge.
5. Norway Social Forum – Globaliseringskonferansen 2004.
6. Ledig stilling i For velferdsstaten.
7. Nyttige dokumenter.
8. Hefte om «Brutaliseringen av arbeidslivet».
9. Ny bok om WTO og GATS.

1. PENSJONSKOMMISJONENS INNSTILLING

Pensjonskommisjonens innstilling er lagt fram, og kampen er i gang. Folketrygden utgjør en av hovedpilarene i velferdsstaten. Det forslaget som er lagt fram, innbefatter vesentlige endringer av våre pensjonsordninger (fjerning av AFP, omfordeling fra lavtlønte til høytlønte, fjerning av 20-årsregelen, delprivatisering av tilleggspensjon, svekking av offentlige tjenestepensjoner, underregulering av pensjonene, m.v.). Det vil derfor være nødvendig med omfattende press nedenfra for å kunne sikre et ansvarlig og solidarisk pensjonssystem. Da trengs det både kunnskap, analyser, konkrete krav og organisering for å vinne fram.

På vår hjemmeside (http://www.velferdsstaten.no/) har vi etablert en egen avdeling med stoff om pensjonssystemet. Der vil vi legge ut materiale som vi tror kan være til nytte for dere i den kampen som må føres. Nedenfor viser vi til en del linker til stoff som kan være av interesse for å komme i gang.

En uformell gruppe enkeltpersoner har tatt initiativet til et opprop som ikke er ment som verken «motmelding» eller de konkrete kravene til det framtidige pensjonssystem, men representerer et forsøk på å legge noen grunnleggende andre premisser for debatten enn det meningsløse om «vi har råd» til det. Oppropet m/underskrifter finner dere her: http://home.no.net/kptvers/opprop-pensjon.html

Radikalt økonominettverk, som er en samarbeidspartner til For velferdsstaten, har laget ei bok med flere interessante og nyttige artikler om mange av de vesentlige problemer omkring pensjonssystemet. Informasjon om boka, med mulighet til å bestille, finnes på denne linken: http://www.okonominettverket.no/index.php/radok/content/view/full/371/

Utdanningsforbundet har laget et temanotat om Pensjonskommisjonens forslag. Det kan dere finne her:
Temanotat0104.pdf
LO har lagret en omfattende samling av pensjonsstoff på sin hjemmeside:
http://www.lo.org/kunder/lo/db00077.nsf/luphtml/Pensjon_y_z.html

Svenskene la om sitt pensjonssystem for en del år siden. Det innebar både privatisering, nedskjæring og omfordeling, og en del av forslagene finner vi nå igjen i den norske Pensjonskommisjonens innstilling. Svenskenes erfaringer kan dere lese om her: http://www.nnn.se/n-model/pensions.htm
Linken til Pensjonskommisjonens innstilling er: http://www.pensjonsreform.no/

2. NY HJEMMESIDE

For velferdsstatens hjemmeside er nå oppdatert og forbedret og har fått en ny og mer brukervennlig og oversiktlig utforming. Det har tatt noe lengre tid enn opprinnelig forutsatt, men nå er den i alle fall oppe og går. Meningen er at den skal bli et enda nyttigere og viktigere redskap for dem som ønsker informasjon om de sakene vi fokuserer på – privatisering, konkurranseutsetting, brutaliseringen av arbeidslivet, pensjoner, WTO og GATS m.v.

3. FOLKEAKSJONEN VELFERD

Etter høstens kommune- og fylkestingsvalg har det blitt endringer i de politiske konstellasjonene flere steder. Det har ført til at enkelte har tatt opp spørsmålet om innmelding i Folkeaksjonen Velferd, også i kommuner der det tidligere har blitt avvist. Til nå har det resultert i at tre mellomstore byer, med nye politiske flertall, har meldt seg inn. Det gjelder Moss, Larvik og Kragerø. Kanskje en ide også for medlemmer av kommunestyrene i andre kommuner, og for dere som har nær kontakt med slike representanter? Folkeaksjonens hjemmeside finner dere her: http://www.velferdsstaten.no/folkeaksjonen/folkeaksjonen.htm

4. LEDIG STILLING I FOR VELFERDSSTATEN

Det er ledig stilling som sekretær/konsulent på halvtid i For velferdsstaten, som ligger i Storgt. 23C i Oslo (Operapassasjen). Kontoret er for øvrig bemannet med daglig leder.

Stillingen er tillagt allsidige oppgaver:

* Organisering av møter og konferanser.
* Føring av referat og protokoller fra møter.
* Produksjon av elektronisk nyhetsbrev.
* Redigering og vedlikehold av hjemmeside.
* Informasjon om organisasjonen på møter og konferanser.
* Innsamling og arkivering av relevant materiale.
* Samarbeid med våre medlemsorganisasjoner.
* Noen adminstrative og kontortekniske oppgaver knyttet til et lite, men travelt kontor.

Det søkes etter en interessert og selvstendig medarbeider, med vekt på følgende:

* Samfunnsengasjement og innsikt i fagbevegelse og andre interesseorganisasjoner.
* Interesse for og innsikt i globale maktforhold og utviklingstrekk.
* Kunnskap om velferdsstaten og offentlig sektor.
* Erfaring fra organisasjonsarbeid e.l.
* God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
* Gode engelskkunnskaper.
* Evne til å arbeide selvstendig.
* Gode samarbeidsevner.
* Kunnskap om bruk av EDB (MSOffice og Web-redigering).

Vi kan tilby et lite, travelt og engasjert arbeidsmiljø. Til stillingen er det knyttet gruppelivsforsikring og pensjonsordning. Lønn etter avtale. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Asbjørn Wahl, tlf. 22979880 eller 91611312. Søknadsfrist: 1. mars 2004. Søknad vedlegges CV og kopi av vitnemål/attester og sendes For velferdsstaten (adresse nederst på siden).

5. NORWAY SOCIAL FORUM – GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2004

Til høsten planlegges den femte Globaliseringskonferansen her i landet. Årets konferanse arrangeres sannsynligvis i midten av oktober i Folkets Hus i Oslo. Det nettverk av organisasjoner som har stått bak konferansen, har nå organisert seg i form av «En annen verden er mulig» – Norway Social Forum. Den ser altså på seg selv som en del av den internasjonale sosiale forum-bevegelsen, som ble startet med World Social Forum i Porto Alegre i januar 2000, og hvor den fjerde konferansen nylig ble gjennomført i Mumbai i India med over 100.000 deltakere. Bevegelsen er også blitt etablert på regionalt nivå, f.eks. med European Social Forum, som ble arrangert for andre gang i Paris i høst med over 60.000 deltakere. For velferdsstaten er en av organisasjonene som har sluttet seg til nettverket, og er dermed med og arrangerer globaliseringskonferansen, som har samlet 1200-1500 deltakere de tre siste årene. Kryss av datoene allerede nå!
For tida er det også arbeid i gang for å etablere regionale sosiale forum i Trondheim og Bergen. Førstnevnte har kommet lengst, og der går Trondheim Sosiale Forum av stabelen 19.-21. mars under tittelen «Fra avmakt til motmakt». En rekke faglige og andre organisasjoner står bak. Ytterligere informasjon finnes på http://www.stud.ntnu.no/groups/attac/tsf/index.htm

6. HANDELSKAMPANJEN I NORGE

For tida arbeides det med et initiativ for å danne Handelskampanjen i Norge. Utgangspunktet er at dagens handelspolitiske regime i økende grad tjener interessene til storselskapene og regjeringene i de rikeste landene. Verdens handelsorganisasjon (WTO) og andre handelsavtaler brukes i dag som instrumenter for å tvinge fram økt markedsmakt, kommersialisering, avregulering og privatisering over hele verden. Mot denne utviklingen mobiliseres det økende folkelig motstand både i nord og sør. Etter sammenbruddet av WTOs toppmøte i Cancun i Mexico sist høst, opplever vi at det markedsliberale handelspolitiske prosjektet er i krise og taper legitimitet etter som stadig flere rammes av denne politikken. Dette folkelige presset må opprettholdes. Derfor er det viktig å styrke og samordne det handelspolitiske kampanjearbeidet også i Norge.

Ulike grupper har drevet aktivt politisk arbeid i forhold til WTO, og ikke minst dens avtale om handel med tjenester (GATS), i lang tid, men det har altså manglet en samlende organisasjon for dette arbeidet. Det kan det nå bli en endring på. Det er nedsatt et interimsstyre der For velferdsstaten er med, sammen med Fagforbundet, Utviklingsfondet, Norsk Bondelag, Kirkens Nødhjelp, Changemaker (som er ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp), Attac og Latinamerikagruppene i Norge. Flere andre organisasjoner støtter initiativet. Målet er å enes om en plattform som samler flest mulig av disse organisasjonene, samt andre som ennå ikke er trukket med. En av oppgavene til denne nye kampanjen er å forberede og mobilisere til en felles, internasjonal kampanje mot den nåværende, nyliberale handelspolitikken våren 2005.

Det er politisk dragkamp innad i interimsstyret, ikke minst fordi det internasjonalt eksisterer ulike kampanjer med noe forskjellig fokus og prioriteringer. For velferdsstaten og flere av fagforbundene har eksempelvis lenge vært knyttet til det omfattende internasjonale nettverket som har vært dominerende i dette arbeidet helt siden WTO-toppmøtet i Seattle i 1999 – Our World Is Not For Sale («Vår verden er ikke til salgs» – http://www.ourworldisnotforsale.org/). Kirkens Nødhjelp er på sin side knyttet til Trade Justice Movement (http://www.tjm.org.uk/), som springer ut av kristne organisasjoner, først og fremst Church Aid i Storbritannia. For å oppnå en enhet i Norge arbeider derfor For velferdsstaten for at kampanjen blir en egen, selvstendig organisasjon, som forholder seg til begge de to internasjonale plattformene, men ikke knytter seg direkte opp til noen av dem. Dersom det ikke lykkes å få alle med i første omgang, satses det på at det likevel samarbeides nært på de områdene der det hersker enighet. Handel med mat og den generelle vurderingen av WTO som institusjon er blant temaene som diskuteres.

Det er lagt opp til at Handelskampanjen i Norge (eller hva navnet etter hvert blir) stiftes på et møte i Folkets Hus i Oslo den 27. april. Det satses også på å bygge ut et landsomfattende nettverk for å styrke kampen for et rettferdig handelssystem – et system som kan bidra til å omfordele verdier fra de rike til de fattige, og som avviser kommersialisering av våre offentlige velferdstjenester.

7. NYTTIGE DOKUMENTER

Specialarbejderforbundet i Danmark har fått konsulentselskapet Deloitte & Touche til å undersøke en del av erfaringene med konkurranseutsetting (eller udlicitering, som danskene kaller det). Firmaet er ikke akkurat kjent for å være mot konkurranseutsetting. Ikke minst derfor er mange av konklusjonene i rapporten svært interessante. For eksempel at man ofte bruker økonomiske argumenter for konkurranseutsetting, men sjelden undersøker om resultatene nås, eller at man ikke undersøker de ofte betydelige kostnader som er forbundet med gjennomføringen av anbudet. Hele rapporten kan dere finne her: http://sdred.publicus.com/assets/pdf/SD49325120.PDF

LOs samfunnspolitiske avdeling har laget et notat med tittelen «Kommuneøkonomi – Kun for spesialister?» Der forsøker de å trenge gjennom tåka, slik at kommuneøkonomien kan bli forståelig for folk flest. Her finner dere notatet:
Kommuneøkonomi – Kun for spesialister?

8. HEFTE OM «BRUTALISERINGEN AV ARBEIDSLIVET»

Mange opplever et økende fysisk og psykisk press på arbeidet. En av konsekvensene er en omfattende utstøting fra arbeidslivet. Det har ført til at uttrykket «brutaliseringen av arbeidslivet», som For velferdsstaten lanserte for et par år siden, har blitt tatt i bruk av stadig flere i samfunnsdebatten. NHO liker ikke begrepet, selvfølgelig, men ellers er det mange som både opplever på kroppen og ser av uførestatistikken at det foregår en dramatisk brutalisering. For velferdsstaten har nå utgitt et hefte om dette temaet. Det kan bestilles hos For velferdsstaten og er gratis. Heftet inneholder en lengre artikkel av Asbjørn Wahl, samt en «Plattform for et bedre arbeidsliv» som ble utarbeidet på For velferdsstatens store konferanse, «Rått og brutalt – det nyliberale arbeidslivet», våren 2002.

9. NY BOK OM WTO OG GATS

Attac Norge har gitt ut ei bok med tittelen «Når alt blir handel. Ei bok om WTO og makt». Forfattere er Dag Seierstad, Helene Bank, Aksel Nærstad og Asbjørn Wahl. Det er en grunnleggende innføringsbok på om lag 100 sider der alt fra WTO som system til GATS-avtale (tjenesteavtalen i WTO, som er en trussel mot offentlig sektor), forholdet til utviklingsland og organisasjonens markedsliberale politikk oppsummeres og analyseres. Boka er utgitt med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord, og selges derfor for kun 50 kr. Den kan bestilles hos For velferdsstaten. Anbefales også til bruk i studiegrupper og på møter/konferanser om WTO, GATS og handelspolitikk.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.