Nyhetsbrev 3/2004

av | okt 14, 2004 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev september 2004

Innhold:

1. Høstens storsatsing – velferdskonferansen!!!
2. 2005-alliansen.
3. Globaliseringskonferansen 2005.
4. Motstanden mot privatisering øker.
5. Global aksjonsuke mot WTO og GATS.
6. Pensjonsreformen – aktuelt materiale.
7. Litt Høyre-ideologisk snacks.
8. Nyansatt i For velferdsstaten.

———————————————————————-

1. HØSTENS STORSATSING – VELFERDSKONFERANSEN !!!

22.-23. november går For velferdsstatens storsatsing i høst av stabelen. Da arrangerer vi konferansen «Velferd til salgs? Om privatisering og konkurranseutsetting». Det dreier seg altså om forholdet mellom marked og styring i utviklingen av velferdsstaten. Konferansen blir arrangert i Samfunnssalen/Sentrum Kongress & Scene i Oslo. Gjennom to dager med plenumsmøter og 15 parallell-seminarer, innledere fra inn- og utland og mange deltakere fra hele landet, vil vi rette fokus mot de aller fleste sider ved privatisering og konkurranseutsetting – og innen de aller fleste aktuelle samfunnsområder.

Hva er ideologien bak privatiseringspolitikken? Hvorfor angripes velferdsstaten av sterke krefter i samfunnet? Hva er det som skjuler seg bak den såkalte «valgfriheten»? Offentlig Privat Samarbeid (OPS) – hva er egentlig det? Hva er erfaringene med privatisering og OPS i Storbritannia? Hva er de multinasjonale selskapenes rolle? Og hva med GATS (WTOs avtale om handel med tjenester)? Blir de private tjenestene billigere og bedre – eller hva? Skjerpet konkurranse og inkluderende arbeidsliv – går det sammen? Blir det mer penger til pensjoner dersom de privatiseres? Skal helse og utdanning være varer på et marked, og hva blir i så fall konsekvensene? Skal barnevern utøves av private selskaper? Kan energiprisene lære oss noe om privat og offentlig? Hvorfor skal noe så grunnleggende som vannforsyningen vår overtas av private selskaper med høyest mulig avkastning som mål? Hvordan skal vi videreutvikle, demokratisere og modernisere velferdsstaten? Hvordan gjenerobrer vi politikken?

Dette er noen av spørsmålene vi kommer til å ta opp. Hensikten med konferansen er tredelt:
1. Vi skal spre kunnskap om og innsikt i privatiseringspolitikken.
2. Vi skal samle aktivister og interesserte fra hele landet for å videreutvikle og styrke kampen mot privatisering. Vi satser med andre ord på at konferansen også skal bli handlingsrettet.
3. Vi skal bruke konferansen som et ledd i «den lange valgkampen» ved at vi fokuserer på de sakene som vi ønsker skal bli sentrale fram mot Stortingsvalget i 2005. Vi skal bidra til å politisere politikken og reise krav til partiene.

Program for konferansen og elektronisk påmelding finner dere her: http://www.velferdsstaten.no/privatisering/konferanse/

———————————————————————-

2. 2005-ALLIANSEN

Mange organisasjoner arbeider for å prøve å påvirke innholdet i valgkampen fram mot stortingsvalget høsten 2005. LO i Oslo og Attac Norge m.fl. har utarbeidet et kort felles grunnlag for en 2005-kampanje. Initiativet skal ikke oppfordre til å stemme på et bestemt parti, men krever ny kurs for Norge – bort fra markedsliberalisme, privatisering og forskjellsutviking og for utjevning og en styrket, modernisert velferdsstat. Styret i For velferdsstaten har vedtatt å tilslutte seg initiativet og oppfordrer lokalavdelingene til å støtte oppropet og arbeide for å styrke og utvikle 2005-alliansen som en bred kampanje for vår velferdspolitikk. Plattformen for initiativet – Ny kurs i 2005: Mobiliser mot markedsliberalismen! – finner dere her:
http://www.velferdsstaten.no/velferd/2005_alliansen/

———————————————————————-

3. GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2004

Den 21.-24. oktober går den 5. globaliseringskonferansen av stabelen i Samfunnssalen/Sentrum Kongress og Scene i Oslo. Årets konferanse fokuserer sterkt på makt og demokrati. Som vanlig blir det en rekke plenumsmøter (til sammen 6) og over 50 seminarer, verksteder, debatter og foredrag. En egen seminarrekke er spesielt innrettet mot fagbevegelsen, men det er selvfølgelig mange andre interessante møter med aktualitet for så vel faglige aktivister som andre. I år er det i tillegg en særlig satsing på ungdom, med et eget ungdomsprogram og en samlet innsats fra AUF, SU, RU og andre ungdomsorganisasjoner for å mobilisere unge deltakere fra hele landet. Derfor ventes det også flere deltakere i år enn noen gang tidligere – rundt 2000 er målet (mot 1200-1500 de siste tre årene). Med masse kulturinnslag, globaliseringsgudstjeneste og fokus på viktige samfunnsproblemer, alternativer og strategier har globaliseringskonferansen befestet seg som en viktig begivenhet for nye så vel som eksisterende bevegelser mot markedsliberalisme og krig. Program og nødvendig informasjon finner dere her: www.globalisering.no.

———————————————————————-

4. MOTSTANDEN MOT PRIVATISERING ØKER

Privatisering og konkurranseutsetting har økt de siste årene her i landet. Det har også motstanden mot privatisering gjort. Samtidig er det også en voksende oppslutning om nødvendigheten av et høyt skattenivå for å sikre velferden. Det er Norsk Monitors verdi- og holdningsundersøkelse som avdekker disse utviklingstrekkene. Dette at stadig flere får erfaring med og kunnskap om privatisering og konkurranseutsetting virker altså ikke til å styrke oppslutningen til det – det bidrar til økt motstand. Ikke noe dårlig utgangspunkt for oss som kjemper for å forsvare og modernisere de offentlige velferdsordningene. Se Aftenpostens melding om den økende motstanden mot privatisering her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article848183.ece

———————————————————————-

5. GLOBAL AKSJONSUKE MOT WTO OG GATS

Mange internasjonale nettverk samarbeider nå om en global aksjonsuke omkring handelsspørsmål – med hovedfokus på Verdens handelsorganisasjon (WTO) og WTOs tjenesteavtale (GATS), som utgjør en trussel også mot de offentlige tjenestene. Uka er fastsatt til 10.-16. april neste år. Handelskampanjen, som ble stiftet på et møte den 27. april i år (se Nyhetsbrev 1/04), arbeider for å få til merkbare markeringer også her i landet. Organisasjoner utenfor Handelskampanjen har også sluttet seg til (f.eks. Kirkens Nødhjelp). For velferdsstaten, som er representert i koordineringsutvalget i Handelskampanjen, slutter seg til aksjonsuka og oppfordrer til aktiv deltakelse gjennom Handelskampanjen. Etter hvert vil Handelskampanjen få sin egen hjemmeside, der informasjon om aksjonsuka vil bli løpende lagt ut (det vil komme på www.handelskampanjen.no).

———————————————————————-

6. PENSJONSREFORMEN – AKTUELT MATERIALE

Pensjonskommisjonens innstilling har skapt uro og motstand i mange rekker. Alle de faglige hovedorganisasjonene avviser hovedtrekkene i innstillingen, som på et mangelfullt grunnlag sår tvil om mulighetene til å videreføre en trygg og solid folkepensjon her i landet. Det er viktig å opprettholde presset på de politiske partiene, sørge for at det ikke blir noen behandling av innstillingen før Stortingsvalget neste høst, og at det dermed blir en sentral del av valgkampen. Vi har samlet en del viktig materiale om og viktige linker til motekspertise og motargumentasjon mot pensjonskommisjonens innstilling. Det finner dere her: http://www.velferdsstaten.no/velferd/Pensjon/

———————————————————————-

7. LITT HØYRE-IDEOLOGISK SNACKS

Lavere skatt sikrer velferdsstaten, mener Høyres nyslåtte leder, Erna Solberg. Ja, hun konstaterer sogar at milliarder i skattelettelser er den eneste farbare vei for å sikre og utvikle velferdsstaten. Penger løser ikke alle problemer, mener hun (kanskje bortsett fra dem som går til skattelette, for de er viktige for å redde velferdsstaten?!). Les selv hva Stavanger Aftenblad refererte fra Høyres 120-årsdag: http://aftenbladet.no/nyheter/article.jhtml?articleID=209691

———————————————————————-

8. NYANSATT I FOR VELFERDSSTATEN

Siden 1. august har Marianne Skaret startet som sekretær/konsulent i For velferdsstaten på halv tid. Hun erstatter Are Saastad, som sluttet for å begynne i ny jobb som konsulent i Rådet for psykisk helse. Marianne kom fra stilling som saksbehandler i Statens Forurensningstilsyn. Hun jobber mandag, onsdag og torsdag, og kan nås på telefon 22979881.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.