Nyhetsbrev 1/2005

av | jan 14, 2005 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev januar 2005

Innhold:
1. Velferdskonferansen på nett
2. Allianser for en ny politisk kurs i 2005
3. Nytt hefte: Velferd til salgs
4. Mer aktuelt lesestoff
5. Seier i kampen om vannet i Uruguay
6. Internasjonal aksjonsuke mot WTO og GATS
7. Den globale sosiale forum-bevegelse
8. Noen aktuelle artikler

———————————————————————-

1. VELFERDSKONFERANSEN PÅ NETT

Konferansen «Velferd til salgs? Om privatisering og konkurranseutsetting» som For velferdsstaten arrangerte 22.-23. november i fjor – i samarbeid med en rekke andre organisasjoner – ble en kjempesuksess. Den samlet mellom 450 og 500 deltakere og vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger. I løpet av konferansen ble et bredt spekter av viktige problemstillinger og temaer berørt – fra internasjonale handelsavtaler, EU-direktiv som truer arbeidstakerrettigheter og de multinasjonale selskapenes rolle – til konkrete eksempler fra konkurranseutsetting av sykehjem og kollektivtrafikk, privatisering av vannkraft, brutalisering av arbeidslivet, erfaringer med offentlig-privat samarbeid (OPS) og mye mer.

Dyktige foredragsholdere fra fagforbund, frivillige organisasjoner, kommuner og forskningsinstitusjoner i inn- og utland inspirerte og ga oss et faglig løft i kampen for velferdsstaten. De fleste av presentasjonene er nå lagt ut på hjemmesiden vår: http://www.velferdsstaten.no/privatisering/konferanse/

———————————————————————-

2. ALLIANSER FOR EN NY POLITISK KURS I 2005

På velferdskonferansen var det bred oppslutning om nødvendigheten av å mobilisere for en annen politikk i forbindelse med stortingsvalget høsten 2005. Det er viktig å fokusere på sakene og skape et press på partiene nedenfra, slik at vi kan begynne å demme opp for den markedsliberale politikken som har dominert her i landet i 25 år nå – og kreve en ny politisk kurs. Det er viktig å bygge brede, lokale  2005-allianser som kan arbeide for å få «våre» saker til å bli sentrale i valgkampen, samt presse fram en endring i retning omfordeling, utjevning, solidaritet og velferd. Utdanningsforbundets fylkeslag i Hedmark og Telemark har allerede tatt utfordringen og planlegger konferanser der dette settes i fokus. I Telemark søker de å trekke med også de øvrige organisasjonene i For Velferdsstaten til en felles konferanse. For velferdsstaten i Nord- og Sør-Trøndelag planlegger også konferanse. Hvem andre følger opp? Utfordringen er herved gitt.

———————————————————————-

3. NYTT HEFTE: VELFERD TIL SALGS

Mange opplever det paradoksalt at mens Norge på den ene siden er verdens nest rikeste land, rikere enn noen gang tidligere i historien, så angripes velferdsordninger som ble kjempet fram i ei tid da landet var langt fattigere. Mens vi har de teknologiske og økonomiske forutsetningene for å skape det beste av alle samfunn, opplever svært mange at utviklingen går i revers, at velstanden omfordeles til dem som har mest fra før, og at presset og utryggheten øker både i arbeids- og samfunnsliv.

Ingenting av dette skjer med naturnødvendighet. Det står sterke interesser bak. I dette heftet beskrives årsaker og drivkrefter bak denne utviklingen. «Velferd til salgs» ble utgitt i forbindelse med konferansen med samme navn. Heftet er gratis og kan bestilles på vår hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no/hvem/materiell/

———————————————————————-

4. MER AKTUELT LESESTOFF

Det er nylig utgitt en rekke norske bøker/publikasjoner med tankevekkende og aktuelt fagstoff fremstilt på en leservennlig måte. Vi anbefaler følgende:

* Økonomiprofessor Erik S. Reinert har åpenbart klart å fylle et vakuum med sin bok «Global økonomi: Hvordan de rike ble rike og hvorfor de fattige blir fattigere» (http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=282), for den er etter sigende blitt revet bort fra hyllene hos bokhandlerne.

* Roar Eilertsen og Paul Bjerke, begge forskere ved DeFacto, har gitt ut boka «Privatisering – en kritikk». Boka gir en analyse av privatiseringspresset, beskriver de ulike formene for privatisering og gir en rekke konkrete eksempler, bl.a. innenfor omsorg, renovasjon, sykehus, høyere utdanning og pensjoner. Alle som deltok på For velferdsstatens velferdskonferanse i høst, fikk et eksemplar. Andre kan skaffe boka i bokhandel, eller her: http://www.de-facto.no/privatisering.pdf

* Journalistene/skribentene Magnus Marsdal og Bendik Wold reiser systemkritikken i boka «Tredje venstre – for en radikal individualisme». Boka tar utgangspunkt i den globale demokratibevegelsen som har utfordret markedsliberalismen de siste fem årene. Forfatterne leverer et oppgjør med markedsliberalismens verdensbilde, og gjør rede for hva nyliberalismen er, hvor den kommer fra, og hvordan høyrebølgen kunne bli så sterk på 1990-tallet. De viser at høyresidens markedsindividualisme for folk flest betyr det motsatte av økt individuell frihet og lanserer en radikal individualisme som alternativ.

* Attac har gitt ut «Når alt blir handel – ei bok om WTO og makt» (http://www.attac.no/index.php?url=vis.php%3FID%3D94). Det er ei grundig innføringsbok der Verdens handelsorganisasjon (WTO) og den rådende handelspolitikken forklares og settes i et større politisk og økonomisk perspektiv. Daglig leder i For velferdsstaten har bidratt med tre av kapitlene.

* Fritz C. Holte har gitt ut ei bok som heter «Det alternative systemet – En vei ut av internasjonal markedsliberalisme». Den fåes kjøpt hos alle bokhandlere. I boka peker han på at det nå er mye arbeidsløshet, skjev fordeling, angrep på velferdsstaten og en utvikling som ikke er bærekraftig. Han forklarer hvorfor det må bli slik under det nåværende økonomiske systemet. Han gjør også rede for hvordan vi ved å la flyten av varer, tjenester, kapital og arbeid over landegrensene bli mindre enn nå kan problemene håndteres på en mye bedre måte. Boka inneholder mye som ikke har vært offentliggjort før. Mer om boka her: http://www.fritzholte.com/forord_bok2004.html

———————————————————————-

5. SEIER I KAMPEN OM VANNET I URUGUAY

I slutten av oktober i fjor ble det i tillegg til presidentvalget i Uruguay avholdt folkeavstemning om et lovforslag som slo fast at «tilgang på drikkevann og avløpstjenester er grunnleggende menneskerettigheter» og derfor ikke kan privatiseres. Lovforslaget ble fremmet av en allianse av ulike organisasjoner på bakgrunn av begynnende vannprivatisering i landet. 67 % av de avgitte stemmene (ca. 2 millioner) var for endringen av grunnloven. Uruguay er det første landet som har benyttet en lovendring godkjent gjennom folkeavstemning for å stoppe privatisering. Her har Latin-Amerikagruppene i Norge ytterligere informasjon, noe på norsk, men mest på engelsk: http://www.latin-amerikagruppene.no/Landindeksen/Land/Uruguay/Artikler/Folkeavstemning_om_vann/index.html. De har også oversatt lovforslaget til norsk http://www.latin-amerikagruppene.no/Objekter/3029.html.

Det er et økende press fra store vannselskaper til å se på vann som en vanlig handelsvare og vannforsyning som en kommersiell tjeneste innen et markedssystem. Verdensbanken har vært sentral i å tvinge utviklingsland over hele verden til å privatisere sin vannforsyning. Det er de store vannselskapene fra Frankrike, England og USA som følger i kjølvannet av Verdensbankens krav. Norge og EU er land som krever avregulering av vannsektoren i en rekke utviklingsland i de pågående forhandlingene om Tjenesteavtalen (GATS) i Verdens handelsorganisasjon (WTO).
Det franske storselskapet Veolia (tidligere Vivendi) er nå blant annet inne i vannforsyningen i Oslo, mens Bærum har gjort sine erfaringer og har sendt vannselskapet på gangen. I Bergen har ordføreren og bystyreflertallet lagt opp til en storstilt markedsretting av alle offentlige tjenester.

———————————————————————-

6. INTERNASJONAL AKSJONSUKE MOT WTO OG GATS

Fra 10. til 16. april er det internasjonal aksjonsuke mot Verdens handelsorganisasjon (WTO) og den rådende, markedsliberalistiske handelspolitikken, som også norske myndigheter støtter opp omkring. Fokus vil bli satt på de pågående forhandlingene om en ny WTO-avtale, mangelen på demokrati og innsyn i disse forhandlingene og de multinasjonale selskapenes rolle. Spesielt vil vi rette oppmerksomheten mot handelen med landbruksvarer og med tjenester. Tjenesteavtalen (GATS) utgjør en særlig alvorlig trussel mot offentlige velferdstjenester, som nå i økende grad kreves omgjort til handelsvarer på et globalt marked. I forbindelse med aksjonsuka oppfordres det til skoleringsmøter om WTO og handelspolitikk rundt omkring i de største byene i Norge, samt at sentrale og lokale politikere utfordres. Det arbeides for å få kjente internasjonale navn til landet for å være med på møter og konferanser i selve aksjonsuka. Enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å arbeide med dette, bes melde seg, særlig i de store byene, blant annet med sikte på å arrangere møter og konferanser og spre materiell. Attacs WTO-bok (se omtale ovenfor) gir en god innføring i WTO- og handelspolitikk. Følg ellers med på http://www.handelskampanjen.no/.

———————————————————————-

7. DEN GLOBALE SOSIALE FORUM-BEVEGELSE

Verdens sosiale forum (World Social Forum – WSF) går i år av stabelen 26.-31 januar i Porto Alegre i Brasil. Dette er det femte WSF etter at det startet samme sted i januar 2001. I løpet av disse årene har det vokst fra å være et forum på 12.000 mennesker til å samle 120.000 deltakere (som var tallet både i Mumbai i India i fjor og Porto Alegre året før). Også i år ventes det over 100.000 deltakere – fra miljøbevegelse, menneskerettighetsorganisasjoner, fagbevegelse, kirkelige organisasjoner, antikrigsbevegelser, solidaritetsorganisasjoner av alle slag, lokale aksjonsgrupper, utviklingsorganisasjoner og alle andre som kjemper for demokrati, velferd og et bærekraftig samfunn – mot markedsliberalisme og krig.

I høst ble den tredje av Europas sosiale forum og den femte Globaliseringskonferansen (som er den norske delen av denne nye globale bevegelsen) arrangert – i henholdsvis London og Oslo. Denne mangslungne, verdensomspennende bevegelsen har vokst fram som en reaksjon på markedsliberalismens herjinger, og den får stadig flere lokale uttrykk (både i Bergen og Trondheim ble det i fjor arrangert sosiale forum).

Det er ikke mye på forsiden av avisene eller i fjernsynsnyhetene om denne bevegelsen, men det er den største globale sosiale bevegelsen som har vokst fram noen gang i historia – med ambisjoner om å stanse markedsliberalismen og legge grunnlag for en annen samfunnsutvikling. Mens forumene både globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt hittil har vært arrangert årlig, har det nå blitt så mange av dem, at man sikter på at neste Verdens sosiale forum blir i 2007. Neste Europeiske sosiale forum blir i Aten våren 2006, mens neste Globaliseringskonferanse blir våren 2006. (Se http://www.forumsocialmundial.org.br/ / http://www.fse-esf.org/ / http://www.globalisering.no/)

———————————————————————-

8. NOEN AKTUELLE ARTIKLER

Her følger linker til noen aktuelle artikler fra den siste tida. Først en kort notis som viser litt hvordan internasjonale institusjoner har blitt spydspisser og drivkrefter for en markedsliberalistisk politikk. Det internasjonale pengefond (IMF), Verdensbanken og Verdens handelsorganisasjon er vel kjent i denne businessen. Mindre kjent er det at også OECD – Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid – der om lag 30 av verdens rikeste, industrialiserte land er med (derfor ofte kalt «rikmannsklubben») – også er omdannet til en markedsliberalistisk aktør, som gir «råd» til sine medlemsland, slik eksemplet her viser:
http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2mq/_agme2s6/_giagmwd

Aftenposten melder om tilbakeslag i kampen mot fattigdom: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article894992.ece

Og her er kanskje noe av årsaken? http://www.klassekampen.no/goto?lid=246107

Regjeringen har vinden i ryggen når det gjelder å privatisere norsk skolevesen. Søknaden om å sette i gang såkalte «friskoler» etter den nye loven, er i ferd med å eksplodere: http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/4444586.html

Ei eventuell ny regjering bestående av AP, SP og SV til høsten vil reversere noe av konkurranseutsettingen, sier representanter fra disse partiene, men EØS-avtalen kan bli et problem, heter det i nedenstående artikler.
http://www.ukeavisenledelse.no/cgi-bin/ukeavisen/imaker?id=66516
http://www.klassekampen.no/goto?lid=255414

At Servicebedriftenes Landsforening (SBL) og Fagforbundet er uenige om konkurranseutsetting, er ikke noe nytt, og temperaturen i debatten er ofte høy. Administrerende direktør i SBL, Peder Furulund har anklaget leder i Fagforbundet, Jan Davidsen, for å fare med løgn. Her svarer Davidsen:
http://www.dagsavisen.no/debatt/article1400792.ece

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.