Nyhetsbrev 2/2005

av | apr 14, 2005 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev april 2005

Innhold:
1. Svensk rapport slakter friskolene
2. Massemobilisering 3. september!
3. Underskriftsaksjon om GATS
4. Nord-Gudbrandsdal erklært som GATS-fri sone
5. Nytt hefte: Kampen om konkurranseutsetting
6. Mer om offentlig-privat samarbeid (OPS)
7. Stopp nasjonale prøver nå!
8. Underskriftsaksjon mot EUs tjenestedirektiv
9. Fagpresseprisen til Velferd

———————————————————————-

1. SVENSK RAPPORT SLAKTER FRISKOLENE

En forskningsrapport fra Uppsala Universitet slakter friskolene i Sverige, melder Kommunal Rapport 7.4.05: http://www.kommunal-rapport.no/index.db2?id=126216
Rapporten konkluderer med at etableringen av friskolene ikke har ført til mer effektivitet og lavere kostnader. Pressemeldingen om rapporten finner dere her: http://info.uu.se/press.nsf/pm/valfrihet.i.idB4.html

———————————————————————-

2. MASSEMOBILISERING 3. SEPTEMBER

Gjennom 2005-alliansen skaper åtte organisasjoner et helt nytt samarbeid i norsk politikk med det mål at stortingsvalget i 2005 virkelig skal markere starten på en ny kurs for Norge. LO i Oslo, Fellesrådet for Afrika, Utdanningsforbundet Oslo, Norsk Sykepleierforbund Oslo, Attac, For velferdsstaten, PRESS (Redd Barnas ungdomsorganisasjon) og Latin-Amerikagruppene i Norge har tatt et initiativ til en bredere folkelig mobilisering for kursendring enn det partienes valgkamp gjør.

3. september, ni dager før valgdagen, inviterer alliansen til massemobilisering, en bred markering for det mangfoldet av organisasjoner og enkeltpersoner som nå ønsker en ny kurs for Norge. Alliansen vil drive mobilisering nedenfra, for å løfte viktige solidaritets-, velferds- og arbeidslivsspørsmål inn i valgkampen og synliggjøre det sterke folkelige engasjement for disse sakene. Alliansen krever at Folketrygden forsvares, at norske styrker trekkes ut av Irak, at Arbeidsmiljøloven styrkes, at u-landsgjelda slettes, at norske WTO-krav til fattige land trekkes tilbake og bom stopp for privatisering av offentlig velferd.

Det er viktig å fokusere på sakene og skape en motvekt mot markedskreftene og et varig press på partiene nedenfra, slik at vi kan begynne å demme opp for den markedsliberalistiske politikken som har dominert her i landet i 25 år nå – og kreve en ny politisk kurs.

Det blir stor demonstrasjon i Oslo. Det arbeides også for å få i stand lignende initiativer flere andre steder i landet. Følg med på 2005-alliansen sin nettside: http://www.oslo2005.no/, og sett av 3. september i kalenderen nå!

———————————————————————-

3. UNDERSKRIFTSAKSJON OM GATS

Handelskampanjen har, i forbindelse med de pågående forhandlingene om utvidelse av tjenesteavtalen GATS, satt i gang en underskriftsaksjon under overskriften «Åpenhet om tjenesteforhandlingene i Verdens handelsorganisasjon». Kravene som rettes til regjeringen, er:

* Regjeringen må offentliggjøre alle krav og motkrav i GATS-forhandlingene. Det er ikke akseptabelt at viktige veivalg i samfunnsutviklingen skal bindes opp gjennom hemmelige, internasjonale forhandlinger.
* Norge må trekke alle krav til utviklingsland om liberalisering av tjenester. Det må være opp til utviklingslandene selv, uten press fra rike land, om de vil liberalisere eller ikke.
* Norge må arbeide for at viktige velferdsområder som utdanning, helse, vann- og energiforsyning holdes utenfor GATS-avtalen.

Du kan skrive under og sende e-post til regjeringen automatisk ved å gå inn på http://www.handelskampanjen.no/. Der kan du også laste ned oppropet og underskriftslister. Samle inn underskrifter fra kolleger, venner og familie. Underskriftsaksjonen foregår fram til 30. juni 2005. Listene sendes til Handelskampanjen, c/o PRESS, Postboks 6902 St. Olavsplass, 0130 Oslo.

———————————————————————-

4. NORD-GUDBRANDSDAL ERKLÆRT SOM GATS-FRI SONE

Regionrådet for Fjellregionen (Nord-Gudbrandsdal) har i et vedtak erklært seg som GATS-fri sone. De oppfordrer andre regionråd til å gjøre det samme.  Regionrådet består av kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja. Se vedtaket her: http://www.fjellregionen.no/wto/Default.asp?WCI=ViewNews&WCE=721&DGI=68

I forbindelse med den internasjonale aksjonsuka mot en markedsliberalisitisk handelspolitikk 10.-16. april var forskeren og aktivisten Dot Keet fra Sør-Afrika på besøk i Norge. Da ble hun også intervjuet i Klassekampen, der hun hadde klare meldinger om GATS sett fra et sør-perspektiv: http://www.klassekampen.no/scripts/goto?lid=266262. I samme avis kunne vi nylig lese at flere regjeringer i sør nå kommer med forslag om å begrense GATS-avtalen i forhold til de offentlige tjenestene, blant annet ved å ta utdanning ut av GATS – stikk i strid med politikken til den norske regjeringen: http://www.klassekampen.no/scripts/goto?lid=267536

På vår egen hjemmeside finner du blant annet et standardforedrag om GATS, utarbeidet av Dag Seierstad, rådgiver for SVs Stortingsgruppe: http://www.velferdsstaten.no/globalisering/wto_gats/. Foredraget har nylig blitt oppdatert. En innføring i og utdypende informasjon om GATS-avtalen finner du på http://www.gatswatch.org/. Følgende er også nyttige engelsk-språklige hjemmesider for informasjon om WTO og GATS: http://www.ourworldisnotforsale.org/ og http://www.s2bnetwork.org/.

———————————————————————-

5. NYTT HEFTE: KAMPEN OM KONKURRANSEUTSETTING

Privatisering av offentlige tjenester er ikke populært blant folk flest her i landet. Gjennom de siste årene har motstanden mot privatisering økt i takt med den økende privatiseringen. Den 15. august i fjor kunne Aftenposten melde at andelen av befolkningen som er helt eller delvis uenig i at privatisering er bra, hadde økt fra 26 til 41 prosent fra høsten 2001 til høsten 2003. Det er en overraskende og bemerkelsesverdig endring på kort tid, og Aftenposten konstaterte at «Regjeringen er i utakt med folket».

På grunn av denne omfattende endringen av folks holdninger vil vi nok oppleve at privatiseringspolitikken i tida som kommer vil bli forsøkt solgt under mer kundevennlige etiketter, for eksempel «konkurranseutsetting», «offentlig-privat samarbeid (OPS)», «brukervalg» og «stykkprisfinansiering (pengene følger brukeren)». Selve ordet privatisering vil bli dempet ned, mens vi knapt nok vil høre om de multinasjonale selskapenes og konsulentselskapenes rolle i kampen om profitable velferdstjenester, om privat monopolisering, om privatiseringsskandaler og et mer brutalt arbeidsliv.

Heftet «Kampen om konkurranseutsetting» inneholder tre artikler av hhv. Asbjørn Wahl, daglig leder av For velferdsstaten, Tove Stangnes, nestleder i Fagforbundet og Magnus E, Marsdal, nyvalgt leder av Attac. De to sistnevnte omhandler offentlig-privat samarbeid. Heftet er gratis og kan bestilles på vår hjemmeside,
http://www.velferdsstaten.no/hvem/materiell/

———————————————————————-

6. MER OM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID (OPS)

For dem som leser engelsk, finnes det en god del nyttig materiale omkring såkalt offentlig-privat samarbeid (OPS). Nedenfor finner dere linker til en del nyttige dokumenter. Øverst ligger den ferskeste, en samling av 100 mislykkede OPS-prosjekter fra Canada, Storbritannia og Australia.
http://cupe.ca/updir/Flawed_Failed_Abandoned_-_Final.pdf
http://www.qcu.asn.au/PPP_RTBU_doc.pdf
http://www.unison.org.uk/acrobat/B362.pdf
http://www.unison.org.uk/acrobat/B1428.pdf
http://www.cardiff.ac.uk/cplan/ri/lectures/pollock.html
http://www.cf.ac.uk/socsi/publications/workingpapers/pdf-files/wrkgpaper39.pdf

Se også Asbjørn Wahls presentasjon fra World Social Forum i Porto Alegre i februar 2005.

———————————————————————-

7. STOPP NASJONALE PRØVER NÅ!

De nasjonale prøver fortsetter tross all motstand. Gjennomføringen i år har vært preget av en rekke problemer, blant annet i forhold til personvernet. Prøvene har også ført til betydelig byråkratisering og merarbeid både for skoleledelsen og de involverte lærerne. Det har medført økte utgifter for kommuner og fylkeskommuner og forstyrrer det faglige og pedagogiske arbeidet på skolene.

Prøveresultater skal offentliggjøres til tross for faglige råd om at det ikke bør skje, og til tross for at prøvene gir et fullstendig upålitelig grunnlag for rangering av skoler. Det er ikke dokumentert at flere hundre millioner som alt er brukt til disse prøvene, har gitt noen positiv effekt i skolene, snarere tvert imot. Dette er klare brudd på Stortingets forutsetninger for å bruke nasjonale prøver som et ledd i et nytt kvalitetsvurderingssystem.

Det finnes ingen annen måte å få stanset de nasjonale prøvene enn å reise en folkelig motstand. Derfor ber vi deg undertegne oppropet og gjerne sende det til venner og kjente. Klikk på denne adressen og signer: http://www.opprop.no/opprop.php?id=nasjprov.

———————————————————————-

8. UNDERSKRIFTSAKSJON MOT EUs TJENESTEDIREKTIV

EUs foreslåtte direktiv om handel med tjenester har møtt massiv motstand over hele Europa. Særlig gjelder dette det såkalte prinsippet om opprinnelsesland. Det vil medføre at selskaper som utfører tjenester i et hvilket som helst EU-land, vil være underlagt lovverket i hjemlandet. Det vil si at dersom et polsk selskap kommer til Norge for å utføre tjenester, vil det være underlagt polsk lov. Verken arbeidsmiljølov eller miljølovgivning eller noen annen norsk lov vil gjelde. Med andre ord vil det bety en institusjonalisering av sosial dumping uten sidestykke i Europa dersom dette innføres. For tida er EU-kommisjonen presset på defensiven i denne saken, men den har avvist å trekke forslaget tilbake. Derfor er det viktig å opprettholde presset. Her kan du delta i en felles-europeisk underskriftsaksjon mot det såkalte Bolkestein-direktivet (etter navnet på den nederlandske kommissæren som fremmet forslaget): http://www.stopbolkestein.org/index.cfm?P_ID=3&Content_ID=3000

———————————————————————-

9. FAGPRESSEPRISEN TIL VELFERD

Det lille tidsskriftet Velferd stakk i år av med den høyt hengende Fagpresseprisen – årets beste fagblad. Velferd tilbyr oss en bred og kritisk dekning av de offentlige velferdsinstitusjonene – særlig innen trygd og arbeid. Dere finner flere opplysninger om bladet her: http://www.velferd.com/. Der kan dere også bestille abonnement, som er vel verdt investeringen.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.