Nyhetsbrev 4/2005

av | nov 14, 2005 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev november 2005.

1. Velferdskonferansen 2006
2. Ny regjering – og våre krav
3. Bestemor på anbud er ut
4. Stans sosial dumping i kommunene
5. Sykefraværet doblet etter konkurranseutsetting
6. Bonusjegerne – det lønner seg å være frisk!
7. Maktmisbruk i GATS-forhandlingene i WTO
8. Ny bok: Økonomisk teori og politisk praksis
9. Nytt styre i For velferdsstaten

———————————————————————-

1. VELFERDSKONFERANSEN 2006

Merk av 6. og 7. mars neste år i kalenderen med en gang. Da gjennomfører For velferdsstaten sin neste storsatsing, Velferdskonferansen 2006: Ny kurs, nye løsninger! Over to dager skal vi gjennomføre en rekke plenumsmøter og parallelle seminarer om de fleste områder innen velferdsstaten. Et første utkast til program finner dere allerede på vår hjemmeside (http://www.velferdsstaten.no/). Der vil det etter hvert også bli mulig å melde seg på elektronisk. Dere vil få beskjed gjennom et nytt nyhetsbrev når det er klart. På konferansen stiller vi spørsmål om hva som er alternativene til den markedsliberalistiske utviklingen? Hva kan en ny politisk kurs bety i praksis? Hva bør skje med skolen, sykehusene, omsorgstjenestene, den kommunale organiseringen, vannkraften, kollektivtrafikken, pensjonsreformen, fattigdommen, arbeidsmarkedet? Hvordan skaper vi visjoner og mål som kan inspirere folk til politisk deltakelse? Hvilke konkrete løsninger har vi? Det er ment å være en konferanse for dialog mellom politikere, den nye regjeringen og de som besitter den konkrete fagkunnskapen ute på arbeidsplassene og i organisasjonslivet, samt brukerne av de offentlige tjenestene. Forut for konferansen setter vi ned en rekke temagrupper for å arbeide fram forslag og ideer til de ulike seminarene. Vi mottar også gjerne innspill og forslag fra leserne av dette nyhetsbrevet. Men først av alt: Sett av datoene allerede nå! Dette skal bli neste års største og viktigste velferdskonferanse!

———————————————————————-

2. NY REGJERING – OG VÅRE KRAV

Vi har fått en ny regjering. Den har lovet oss en ny politisk kurs. Regjeringsplattformen fra Soria Moria inneholder da også en rekke lovende løfter som bryter med politikken fra den forrige regjeringen. Reversering av svekkelsene i Arbeidsmiljøloven, stans i privatiseringspolitikken, bedre kommuneøkonomi, revurdering av WTO-politikken er noen av tiltakene vi setter pris på. Hvordan står regjeringserklæringen seg i forhold til de krav For velferdsstaten reiste i valgkampen gjennom sitt velferdspolitiske manifest? Vi har, punkt for punkt, satt sammen våre krav og regjeringens viktigste og klareste løfter på de tilsvarende områdene, slik at folk kan dømme selv. Gjennomgangen finner dere her.

———————————————————————-

3. BESTEMOR PÅ ANBUD ER UT

Iveren etter å konkurranseutsette pleietjenestene har flatet ut. Det er stort sett blitt med de store bykommunene, sier forsker Helge Dønnum i Asplan Analyse til Avisenes Nyhetsbyrå. Uheldige enkeltsaker, som den famøse dagboken fra det konkurranseutsatte Risenga bo- og omsorgsenter i Asker og korrupsjonsavsløringene fra den gjennomprivatiserte Farum kommune i Danmark, har bidratt sterkt til at konkurransepolitikken har tapt mye av sin magi. Norske lokalpolitikere reiser ikke lenger på studietur til Farum for å høre privatiseringens evangelium etter at ordfører Peter Brixtofte ble tatt med hendene nede i fellesskapets kasse, sier Dønnum videre. Dere kan lese hele artikkelen her: http://www.glomdalen.no/innenriks/article1799305.ece

———————————————————————-

4. STANS SOSIAL DUMPING I KOMMUNENE

LO i Vest-Agder utfordrer nå kommunene og fylkeskommunen til å vedta regler som kan hindre at useriøse firmaer får offentlige oppdrag. Tidligere har Moss og Hammerfest vedtatt slike regler, skriver LO-Aktuelt. På LOs fylkeskonferanse i Vest-Agder 28. oktober ble det vedtatt å oversende et forslag til manifest for et seriøst arbeidsliv til fylkeskommunen og be om at dette blir behandlet politisk. I forslaget forutsetter LO at «fylkeskommunene selv, eller de fylkeskommunen engasjerer, ikke benytter ulovlig arbeidskraft og at dette sikres i alle ledd i kontraktskjeden». Kravet om ordnede lønns- og arbeidsvilkår skal også gjelde i alle ledd. En ide til etterfølgelse også andre steder? Les hele artikkelen her: http://www.frifagbevegelse.no/loaktuelt/nyheter/article1807892.ece

———————————————————————-

5. SYKEFRAVÆRET DOBLET ETTER KONKURRANSEUTSETTING

Etter at hjemmehjelpstjenestene ble konkurranseutsatt i Bergen, har sykefraværet blant de kommunale hjemmehjelpene skutt i været, skriver Stavanger Aftenblad. Bare siden mai har sykefraværet steget fra 12 til over 21 prosent. Mer enn hver femte hjemmehjelp gikk sykemeldt i august. Direktør Harald Inge Anderssen i Bergen Hjemmetjenester KF kan ikke si sikkert hva økningen bunner i, men tror de skjerpede kravene til effektivitet og omlegging av tjenesten til mer ensidige arbeidsoppgaver kan ha noe med saken å gjøre. Det merkelige er kanskje at dette kommer som en overraskelse på noen. Se meldingen her: http://web3.aftenbladet.no/innenriks/article230126.ece

———————————————————————-

6. BONUSJEGERNE – DET LØNNER SEG Å VÆRE FRISK!

Forakt for sykdom gir et ekskluderende arbeidsliv, skriver Sissel Benneche Osvold i en kommentar i Dagbladet. Bakgrunnen er bonusordninger som er omtalt i media de siste ukene, der ansatte kan få bonus dersom de har lite eller ingen sykefravær – ja, til og med hvis de kutter ferien!!! To bedrifter, Netthandelen Norge og Coop Norge, har inngått lokalavtale med sine ansatte om å plusse på lønna for dem som aldri er borte fra jobben på grunn av sykdom. Benneche Osvold kommenterer videre: «De friskeste i Netthandelen kan årlig regne med et overskudd på 14 500 kroner hvis de avstår fra å krype under dyna og bli hjemme når feberen herjer, eller overlater ansvaret for syke unger til eventuell samboer uten bonus på arbeidsplassen.» At fagforbund forsvarer lokale avdelingers rett til å inngå avtaler, er en sak, men at de dermed også følger seg forpliktet til å forsvare innholdet i slike avtaler, er ganske uforståelig. Økonomisk straff for å være syk, og belønning for å unnlate å ta ut ferie, må kunne karakteriseres som det de er, undergraving av faglige og sosiale rettigheter. Hvordan vil de etter dette argumenter mot karensdager og svekket sykelønn, når de allerede har akseptert at sykdom skal straffes økonomisk? Hele Benneche Osvolds tankevekkende kommentar finner dere her: http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/11/03/448266.html

———————————————————————-

7. MAKTMISBRUK I GATS-FORHANDLINGENE I WTO

Forhandlingene i WTO får stor oppmerksomhet for tida. Særlig gjelder det for landbruksområdet. Det foregår imidlertid forhandlinger på flere områder. Handel med tjenester er ett av dem. Det gjelder den såkalte GATS-avtalen. Det er innenfor denne avtalen at våre velferdstjenester kan komme til å bli en internasjonal salgsvare. Regjeringene i EU, USA – og Norge – har hittil være svært aggressive i disse forhandlingene. Det er i de rike landene man har store selskaper innen tjenestesektoren, og de presser på for å få markedsadgang både i nord og sør. For tida foregår det et formidabelt maktmisbruk innen disse forhandlingene. De rike landenes regjeringer prøver å tvinge motvillige fattige land til å åpne sine markeder. Det gjør de ved å prøve å omgjøre spillereglene midt i kampen. Fra å være en avtale der hvert land selv avgjør hvilke tjenestesektorer de ønsker å legge inn under avtalen, presser EU og andre nå på for å gjøre en viss liberalisering og markedsåpning obligatorisk. I tillegg snus nå det såkalte konsensus-prinsippet (at alle må være enige) på hodet. I utkastet til avtaletekst tas nå en rekke omstridte forslag med, mens det kreves konsensus (enighet) for å ta slikt omstridte forslag ut av teksten igjen. Det kan synes parodisk, men konsekvensene kan altså være ødeleggende for mange lands økonomi og for muligheten til å holde velferdstjenester innen offentlig sektor. En bred internasjonal kampanje, inkludert For velferdsstaten, protesterer. Les mer på våre hjemmesider: http://www.velferdsstaten.no/

———————————————————————-

8. NY BOK: ØKONOMISK TEORI OG POLITISK PRAKSIS

Økonomer nyter stor respekt og gir viktige innspill i samfunnsdebatten. Likevel er det liten diskusjon om økonomenes rolle som kunnskapsleverandører, og hvilke premisser som ligger til grunn for deres faglige kunnskap. Radikalt Økonominettverk, som støttes økonomisk og praktisk av For velferdsstaten, fokuserer på dette i siste utgave av sitt tidsskrift RØST, med tittelen «Økonomisk teori og politisk praksis». Med denne 80 siders artikkelsamlingen vil de bidra til økt bevissthet og diskusjon om økonomifagets samfunnsrolle. De angriper problemstillingen på to måter: Først spør de hvordan økonomisk teori blir formidlet og hvordan faget blir benyttet i politikkutforming. Deretter ser de på undervisningen ved de store lærestedene, og diskuterer metodene som dagens økonomifag benytter. Hvilke premisser legges til grunn for faglig kunnskap? Her kan dere lese Morgenbladets artikkel om lanseringen av boka: http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051028/OAKTUELT001/110280013/-1/AKTUELT. Radikalt økonominettverk håper at utgivelsen av denne artikkelsamlingen kan gi viktige innspill og brukes som et redskap for alle som ønsker å sette økonomifaget inn i et bredere perspektiv. Mer informasjon om nettverket og eventuell bestilling av boka kan skje her: http://www.okonominettverk.no/.

———————————————————————-

9. NYTT STYRE I FOR VELFERDSSTATEN

Etter siste rådsmøte i For velferdsstaten og oppnevning av styremedlemmer fra medlemsorganisasjonene, består nå styret av følgende personer:
Anne Osland, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Gerd Kristiansen, 1. nestleder i Fagforbundet
Harald Trulsrud, styremedlem i Velferdsalliansen
Hugo Rode Berntsen, nestleder i Seksjon videregående i Utdanningsforbundet
John Leirvaag, 2. nestleder i Norsk Tjenestemannslag
Mette Nord, AU-medlem i Fagforbundet
Randi Reese, leder i Fellesorganisasjonen for barenvernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Unni Hembre, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.