Nyhetsbrev 2/2006

av | jun 14, 2006 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev juni 2006.

Innhold:
1. Nytt Europeisk nettverk for offentlige tjenester
2. Nyhetstjeneste på http://www.velferdsstaten.no/
3. Presentasjoner fra Velferdskonferansen 2006
4. «Markedets makt over sinnene»
5. Hva skjer med EUs tjenestedirektiv?
6. Årets Kvinner på tvers-konferanse
7. Handelskampanjen krever åpenhet i WTO
8. Bruk for radikal økonom?
9. Seks av ti syke av jobben
10. Globaliseringskonferansen 2006

———————————————————————-

1. NYTT EUROPEISK NETTVERK FOR OFFENTLIGE TJENESTER

På Det europeiske sosiale forum (European Social Forum – ESF) i Athen i begynnelsen av mai ble det dannet et nytt europeisk nettverk for offentlige tjenester. En rekke fagforbund, andre sosiale bevegelser og frivillige organisasjoner har sluttet seg til, blant de stor fagforbundene i offentlig sektor i Tyskland (Verdi) og Storbritannia (Unison). Den europeiske paraplyorganisasjonen for fagforbund innen offentlig sektor, EPSU, er også aktivt med i dette arbeidet. For velferdsstaten vedtok på sitt siste styremøte å bli med i nettverket, som skal bekjempe privatisering og jobbe for kvalitativt gode offentlige velferdstjenester. Initiativtakerne til det nye nettverket gjennomførte en serie på sju seminarer på Det europeiske sosiale forum, og på den siste samlingen ble det vedtatt en politisk plattform for nettverket. I plattformen oppfordres det til å danne allianser på nasjonalt plan for å styrke kampen for offentlig velferd. Gjennom For velferdsstaten har vi allerede etablert et slikt nettverk her i landet, og det var stor interesse for vår allianse blant deltakerne. Nettverket ble enig om å møtes til en ny konferanse den 27. oktober i Genève for å planlegge videre felles arbeid. I 2007 vil det så bli arrangert et større europeisk sosialt forum for offentlige tjenester. Dere finner ytterligere informasjon om det sosiale forumet i Athen her:
http://www.velferdsstaten.no/velferd/makt_velferd/Europeisk+nettverk.html

———————————————————————-

2. NYHETSTJENESTE PÅ http://www.velferdsstaten.no/

For velferdsstatens hjemmesider har vært gjennom omfattende endringer det siste året – både når det gjelder utseende og innhold. De viktigste endringene er en nyhetstjeneste som oppdateres flere ganger ukentlig, og som inneholder henvisninger til aktuelle artikler fra media, samt en jevnlig oppdatert omtale av aktuelle rapporter og begivenheter innen våre arbeidsområder. Nytteverdien av våre hjemmesider har med andre ord økt betraktelig. Dermed kan det lønne seg å besøke den jevnlig, eventuelt å gjøre den til startside, dersom dere ønsker å holde dere oppdatert om utviklingen inne velferdsområdet. Kommentarer til hjemmesiden kan dere sende til marianne.skaret@velferdsstaten.no.

———————————————————————-

3. PRESENTASJONER FRA VELFERDSKONFERANSEN 2006

Med nær 400 deltakere ble Velferdskonferansen 2006 i begynnelsen av mars igjen et storstilt politisk verksted – med til sammen 12 seminarer, tre omfattende plenumsmøter og en bred paneldebatt. I tråd med den nye politiske situasjonen fokuserte vi på nye løsninger på de ulike velferdsområdene. Under temaet «Ny kurs, nye løsninger» ble det satt lys på hva som virker, hva som ikke virker, hva som må endres og hvilke forventninger vi har til den nye regjeringen. Mange har i ettertid spurt etter manuskripter og presentasjoner fra konferansen. Det aller meste har vi nå fått inn, og dere kan finne alt på vår hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no/velferd/makt_velferd/Konferanseprogram+2006.html.

———————————————————————-

4. «MARKEDETS MAKT OVER SINNENE»

Markedsfundamentalismen er vår tids dominerende ideologi. Markedsfundamentalister mener at mest mulig bør organiseres etter markedsprinsipper, og at det som skjer i markeder er hevet over kritikk fordi det pr. definisjon er både rettferdig og effektivt. Forsker og forfatter Bent Sofus Tranøy går i den nye boka «Markedets makt over sinnene» bakenfor fundamentalistenes påstander og spør hva som faktisk skjer. «Hvis vi ser forbi illusjonene, kan vi gjenåpne alle de spørsmålene fundamentalistene har lukket», sier han. Mens mange av oss har blitt ganske gode til å påpeke fordelene med offentlig organisering av velferden, så går Bent Sofus Tranøy i strupen på markedsliberalistene selv, kritiserer markedsliberalismen på dens egne premisser og viser at markedsliberalismen på område etter område skaper flere problemer enn den løser, og trekker med seg både ineffektivitet og sideeffekter som er helt annerledes enn det tilhengerne påstår. Med andre ord: Løp og kjøp. Dette er godt stoff i kampen for den offentlige velferden. Her finner du en kronikk forfatteren har skrevet om temaet i boka: http://www.dagbladet.no/kultur/2006/05/12/465993.html

———————————————————————-

5. HVA SKJER MED EUs TJENESTEDIREKTIV?

EUs Tjenestedirektiv snegler seg langsomt gjennom EUs institusjoner og irrganger. Målet er som kjent å fremme friest mulig handel med tjenester innen EU/EØS-området. Faren for massiv sosial dumping og undergraving av offentlige velferdstjenester har imidlertid skapt en bred allianse av organisasjoner som har kjempet hardt for å stanse dette markedsliberalistiske framstøtet. Ikke noe EU-direktiv har noen gang provosert fram så bred og omfattende motstand fra Europas fagbevegelse, sosiale bevegelser og frivillige organisasjoner. Det førte til at enkelte av de verste sidene ved direktivet ble dempet noe i det kompromisset som ble inngått mellom de konservative og sosialdemokratene i EU-parlamentet i mars i år. Siden har direktivet vært en ny runde i Rådet og EU-kommisjonen, med ytterligere noen små justering som resultat. Uklarhet er betegnelsen mange av kritikerne nå bruker om direktivet. Det vil i neste omgang kunne bety at det blir EF-domstolen som etter hvert får i oppgave å tolke mye av innholdet, og den er kjent for å legge hovedvekten på markedets frie flyt. Det nye europeiske nettverket for offentlige tjenester, som vi omtaler i punkt 1 ovenfor, har vedtatt å fortsette kampen mot direktivet. Til høsten kommer det på nytt opp i EU-parlamentet, før Rådet gjør endelig vedtak, sannsynligvis ut i 2007 en gang. For velferdsstaten planlegger å gi ut et hefte om Tjenestedirektivet tidlig i høst. Nedenfor finner dere linker til innlegg som ble holdt på Velferdskonferansen 2006, til en PowerPoint-presentasjon, samt et hefte Dag Seierstad nettopp har skrevet om direktivet for Nei til EU. De inneholder alle viktig informasjon om og analyser av Tjenestedirektivet:
http://www.velferdsstaten.no/tjenestedirektivet/
http://www.neitileu.no/kunnskapsbank/publikasjoner/vett/vett_1_2006_tjenester_til_enhver_pris

———————————————————————-

6. ÅRETS KVINNER PÅ TVERS-KONFERANSE

Kvinner på tvers-konferansen har blitt en årlig foreteelse. I år går den av stabelen 24.-25. september i Oslo. «Med stoppeklokke inn i framtida? Konkurranseutsetting, privatisering, nedskjæringer – hva gjør det med oss, og hva kan vi gjøre?» heter hovedtemaet for konferansen denne gangen. Ved å følge linkene nedenfor finner dere invitasjon med informasjon om påmelding, samt program for konferansen.
http://www.velferdsstaten.no/privatisering/konferanse/

———————————————————————-

7. HANDELSKAMPANJEN KREVER ÅPENHET I WTO

Handelskampanjen krever i et brev større åpenhet fra den norske regjeringen i WTO-forhandlingene. Særlig gjelder dette nå hvilke tilbud Norge vil komme med innen fristen 31. juli. Hva har Norge tenkt å tilby av ytterligere markedsåpninger innen tjenestesektoren. Dette er omfattende og dramatiske endringer, som kan ha store konsekvenser for det norske samfunn. Det bør derfor legges opp til en bred, offentlig debatt om disse spørsmålene, kreves det. Dere finner ytterligere informasjon på Handelskampanjens hjemmeside, der dere også kan bestille organisasjonens nyhetsbrev: http://www.handelskampanjen.no/.

———————————————————————-

8. BRUK FOR RADIKAL ØKONOM?

Radikalt økonominettverk samler en rekke samfunnsøkonomer som tenker litt annerledes enn den dominerende, markedsliberalistiske skolen. De har helt fra starten fått støtte fra For velferdsstaten, både gjennom en årlig bevilgning og gjennom at de får bruke kontorplass hos oss. De har gitt ut en rekke nyttige hefter om aktuelle tema, og de har en stadig mer omfattende og innholdsrik hjemmeside (http://www.okonominettverket.no/), hvor man kan finne aktuelt stoff, bestille hefter, m.v. Der har de nå også lansert Økonomkatalogen, en systematisk og tilgjengelig oversikt over et bredt utvalg økonomer og deres forskningskompetanse. Dette er ment som en ressurs for blant annet media og journalister – samt organisasjoner som er ute etter innledere eller andre ressurspersoner. Katalogen vil bli kontinuerlig oppdatert med nye navn, og dere finner den her: http://www.okonominettverket.no/_konomkatalogen/index.html

———————————————————————-

9. SEKS AV TI SYKE AV JOBBEN

60 prosent av norske arbeidstakere har fått helseplager på jobb, skriver Aftenposten med Helseundersøkelsen i Oslo som kilde. -Aldri tidligere er det påvist at så mange har slike helseplager, sier forsker Ingrid Sivesind Mehlum ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). -Tall for uførepensjonering og sykefravær tyder på at mange opplever et misforhold mellom egen helse og kravene som stiller i arbeidslivet, sier hun videre. Kanskje det er på tide å se litt nærmere på de grunnleggende drivkreftene og årsakene til denne brutaliseringen av arbeidslivet – og ikke tro at det bare dreier seg om holdninger og gode intensjoner. Kanskje hele det massive omstillings- og konkurransepresset i arbeidslivet må dempes? Les mer her: http://www.aftenposten.no/forbruker/jobbogstudier/jobb/article1342303.ece

———————————————————————-

10. GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2006

Årets Globaliseringskonferanse gjennomføres 19.-22. oktober i Oslo Kongressenter/Folkets Hus. Igjen får vi muligheten til å lære om og diskutere de grunnleggende utviklingstrekkene innen økonomi og politikk. En rekke utenlandske og norske innledere vil bidra på vel et 60-tall seminarer, stormøter og verksteder. Temaene varierer over et bredt spekter, fra kampen om offentlige velferdstjenester, via situasjonen i Latin-Amerika, krigene i Irak og Afghanistan og de omfattende miljøutfordringer vi står overfor, til EUs Tjenestedirektiv, strategier mot og alternativer til markedsliberalismen og status etter ett år med sentrum/venstre-regjering. Følg programutviklingen på Globaliseringskonferansens hjemmeside (http://www.globalisering.no/). Her kan du etter hvert også melde deg på.

———————————————————————-
———————————————————————-

Med hilsen
For velferdsstaten
Storgt. 23C
0184 Oslo
Asbjørn Wahl, daglig leder
Tlf.: 91611312
Marianne Skaret, sekretær
Tlf.: 95829243
Fax: 22427510
E-post: aksjon@velferdsstaten.no
asbjorn.wahl@velferdsstaten.no
marianne.skaret@velferdsstaten.no
Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no/

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.