Nyhetsbrev 3/2006

av | okt 14, 2006 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev november 3/2006

Innhold:
1. Nytt hefte om sosial dumping
3. Nordiske allianser
4. Europeisk nettverk for offentlige tjenester
5. Samarbeid om «kvalitetskommuner»
6. Konsekvenser av omstillinger i staten
7. Nytt hefte fra Radikalt økonominettverk
8. Verdens sosiale forum 2007

———————————————————————-

1. NYTT HEFTE OM SOSIAL DUMPING

Sosial dumping er her. Mediene melder om stadig flere, graverende eksempler på arbeidsfolk som blir grovt utnyttet. Det gjelder både i forhold til lønn, arbeidstid, sikkerhet og arbeidsforhold ellers. Særlig ser det ut til å være attraktivt å skaffe arbeidsfolk fra land der lønns- og arbeidsvilkårene er langt dårligere enn her i landet, for så å utnytte dem til å undergrave norske lønns- og arbeidsvilkår. Sosial dumping betyr at arbeidsfolk tilbys lønns- og arbeidsvilkår som er vesentlig under det nivået som er gjengs her i landet. I mange tilfeller skjer det gjennom systematiske brudd på lov- og avtaleverk. Mye av den sosiale dumpingen er med andre ord kriminell virksomhet. Som fenomen representerer den et alvorlig anslag mot de sosiale forholdene i samfunnet. Fra For velferdsstaten foreligger det nå et rykende ferskt hefte om sosial dumping. Heftet er i A5-format, er på om lag 50 sider, og kan fås gratis fra For velferdsstaten ( www.velferdsstaten.no/om_oss/materiell/) .

———————————————————————-

2. NYTT OM TJENESTEDIREKTIVET

«Hva blir prisen – hvem betaler» er en fersk rapport fra De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte. Rapporten gjennomgår EUs tjenestedirektiv og analyserer hvordan direktivet vil vanskeliggjøre tiltak mot sosial dumping. Den tegner bildet av en situasjon der problemet med sosial dumping i alle typer tjenesteyrker er klart økende. Hensikten med Tjenestedirektivet er å lette adgangen til å drive tjenesteyting over landegrensene. Direktivet legger derfor ned forbud mot flere av de tiltakene som kunne ha bedret kontrollen med sosial dumping. Rapporten er på 68 sider, koster kr. 70 og kan bestilles her: www.de-facto.no/aktuelt.asp?meny=5&act=read&recno=87 Samtidig har Attac laget en helt ny hjemmeside om Tjenestedirektivet, der en masse informasjon om direktivet er samlet. Dere finner siden her: http://www.stopptjenestedirektivet.no/

———————————————————————-

3. NORDISKE ALLIANSER

Både i Danmark og Sverige arbeides det med å bygge brede allianser for å forsvare og videreutvikle de offentlige velferdstjenestene – mot trusler om nedbygging og privatisering. I begge landene utgjør For velferdsstaten en viktig inspirasjonskilde, og det tas også til orde for en sterkere koordinering og økt samarbeid mellom de ulike initiativene i de tre landene. I Danmark arrangerte nylig «2. septemberinitiativet for sosial velferd» en stor konferanse i København med vel 400 deltakere. Blant initiativtakerne var det to fagforbund, FOA (søsterforbundet til Fagforbundet) og BUPL (barne- og ungdomspedagoger, et søsterforbund til Utdanningsforbundet), sammen med en rekke LO-avdelinger, lokale fagforeninger og andre organisasjoner. Konferansen vedtok plattformen «Visjoner for Velferd» og oppfordret til etablering av lokale velferdsnettverk i de største byene. Daglig leder i For velferdsstaten, Asbjørn Wahl, holdt innlegg på konferansen. Les mer her: www.velferdsstaten.no/velferd/makt_velferd/Dansk+velferdsallianse.html I Sverige arbeider de for å styrke Nätverk för gemensam välfärd ( http://www.gemensamvalfard.se/ ). Blant organisasjonene som støtter nettverket finner vi fagforbundene SEKO, Handels og Byggnads, i tillegg til Miljöförbundet Jordens Vänner og Attac Sverige. Etter regjeringsskiftet i høst, der de fikk en regjering som åpnet med å dele ut over 40 milliarder SKr i skattelette og «lovte» å privatisere for 50 milliarder SKr årlig, har For velferdsstaten blitt invitert til konferanse i regi av Arbetarnas Bildningsförbund (ABF, tilsvarende AOF i Norge) for å formidle våre erfaringer med alliansebygging og kamp mot nyliberalisme og privatiseringspolitikk i vårt land.

———————————————————————-

4. EUROPEISK NETTVERK FOR OFFENTLIGE TJENESTER

26.-27. oktober ble det første møtet i regi av «Det europeiske nettverk for offentlige tjenester» gjennomført i Genève. Dette nettverket ble dannet under Det europeiske sosiale forum i Athen i mai i år – av en rekke fagforbund og andre organisasjoner i Europa. Hensikten er å koordinere og styrke arbeidet for et Europa der universelle offentlige tjenester spiller en avgjørende rolle, samt avvise privatiseringspolitikken. På Geneve-møtet ble det etablert en koordineringsgruppe, der Asbjørn Wahl fra For velferdsstaten deltar fra Norge. En av de første oppgavene blir å planlegge et omfattende europeisk forum for offentlige tjenester høsten 2007. Foreløpig har organisasjoner i Storbritannia og Hellas tilbudt seg å stå som vertskap for et slikt sosialt forum, men det arbeides videre med å kartlegge andre mulige alternativer. Plattformen for nettverket finner dere (på engelsk) her: En uttalelse fra Geneve-møtet er lagt ved.
(Communication Conference 1006.doc)

———————————————————————-

5. SAMARBEID OM «KVALITETSKOMMUNER»

Representanter for staten, Kommunenes Sentralforbund (KS) og arbeidstakerorganisasjonene skrev den 23. november under på en samarbeidsavtale om utviklingsprogrammet «Kvalitetskommuner». Avtalen skal i første rekke sikre god kvalitet i oppvekstsektoren og innen pleie- og omsorg. Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er ingen tvil om at modellkommune-forsøkene, som har vært utprøvd gjennom noen år, som har inspirert til dette samarbeidet. Kommunene som får delta i programmet, vil bli valgt ut etter søknad, der kommunen skal tydeliggjøre egne innsatsområder, og hvordan den tenker å arbeide. Statsråd Åslaug Haga sa at hun ikke har forhandlet fram noen Solberg-lettversjon av hvordan kommune-Norge skal bli mer effektivt. Dette er en diametralt annerledes måte å drive effektiviserings- og utviklingsarbeid i kommunene på. Avtalen med organisasjonene er regjeringas alternativ til privatisering og konkurranseutsetting i kommune, sa statsråden (se artikkel i fagbladet Utdanning: www.utdanning.ws/templates/udf____13451.aspx). Selve avtalen finner dere her: www.fagforbundet.no/Data/Attachments/7635/Kvalitetskommuner-avtale161006.doc

———————————————————————-

6. KONSEKVENSER AV OMSTILLINGER I STATEN

Statsansatte har vært gjennom flere omorganiseringer i løpet av de siste 15 åra enn både privat og kommunal sektor, i følge den ferske Fafo-rapporten «Den nye staten» . Forskningsstiftelsen har analysert resultatene av disse prosessene. Spesielt for Posten, en organisasjon som har gjennomført omfattende nedbemanninger, er resultatene oppsiktsvekkende. Rapporten fastslår at vi har fått en ny stat. Den statlige forvaltningen er blitt mindre, mens fristilling og liberalisering har bidratt til en sterk økning i antall hel- og deleide statsaksjeselskaper. Dette sammen med økt bruk av markedsmekanismer, desentralisering av beslutninger og økt vekt på effektivitet og lønnsomhet har ført til at statlige arbeidstakere har vært igjennom store omstillinger de siste årene ( www.fafo.no/Fafo-frokost/060920/index.htm ).

———————————————————————-

7. NYTT HEFTE FRA RADIKALT ØKONOMINETTVERK

Radikalt økonominettverks siste utgivelse i RØST-serien heter Utvikling og tar for seg spørsmålene: Hvorfor er noen land fattige og hva skal til for å få dem ut av fattigdommen? Hvordan påvirker handel økonomisk vekst? Hvorfor undertegner fattige land handelsavtaler de ikke er tjent med? Hvorfor gjør fattige land rike på olje det dårligere enn andre fattige land? Er det en motsetning mellom sosial likhet og økonomisk vekst? Hvordan har økonomer bidratt i utviklingsspørsmål og i hvilken grad har dette vært til det bedre? Målet er å belyse noen av grunnene til at noen land forblir fattige og hva som skal til for å få dem ut av fattigdommen. Tidsskriftet inneholder populariserte samfunnsøkonomiske artikler som belyser temaet i et politisk perspektiv. RØST: Utvikling koster kr. 100,- og kan bestilles her < http://www.okonominettverket.no/noop/page.php?p=R_ST/Bestill/Enkeltnumre/index.html&d=1>.

———————————————————————-

8. VERDENS SOSIALE FORUM 2007

20.-25. januar braker det løs igjen – med det sjuende Verdens sosiale forum. Denne gangen gjennomføres det globale forumet for første gang på afrikansk jord. I Nairobi i Kenya samles titusenvis av representanter fra sosiale bevegelser, fagorganisasjoner, nettverk, NGOer og andre organisasjoner for å vurdere status i kampen mot den markedsliberalistiske offensiven. Erfaringer vil bli utvekslet, strategier diskutert og alternativer utviket. Denne gangen kan man vise til viktige framganger, særlig i Latin-Amerika, der folkelige bevegelser har styrket demokratiet og presset fram regjeringer som avviser at markedet skal invadere all menneskelig virksomhet. Ytterligere informasjon, samt registrering, kan skje her: www.wsf2007.org. Her hjemme samlet vårt eget Norges sosiale forum igjen stor deltakelse, da om lag 1600 deltok på Globaliseringskonferansen fra 19. til 22. oktober ( http://www.globalisering.no/ ).

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.