Målstyring og virksomhetsplanlegging ved Universitetet i Oslo

Uttdrag fra konklusjonen:
«Gjennom Haga-utvalget og stortingsmeldingen Den nye staten, ble
det introdusert nye prinsipper for styring av offentlige
virksomheter, og innføringen av virksomhetsplanlegging og
målstyring var en del av en endringsbølge i norsk
offentlig sektor på 1980-tallet. Dette fikk også
konsekvenser for Universitetet i Oslo. Universitetets
rammebetingelser ble påvirket av elementer fra det mer
markedsorienterte universitet, gjennom sterkere krav til effektiv
drift, hurtige beslutningsprosesser og forsvar av styringsformer
hentet fra det private næringsliv.»

Sammendrag av oppgaven:
«Denne oppgaven tar for seg konflikten som oppsto da man
forsøkte å innføre målstyring og
virksomhetsplanlegging på Universitetet i Oslo i perioden
1985-92. I 1985 tiltrådte Inge Lønning som rektor ved
Universitetet i Oslo (UiO). Universitetsledelsen oppfattet det slik
at det var behov for å gjenopprette tillitsforholdet mellom
universitet og samfunn. Denne oppfatningen var ikke ny, men var en
konsekvens av universitetet på det tidspunktet var inne i en
økonomisk stagnasjonsperiode og det eksisterte en oppfatning
om at dette skyldtes at de politiske myndigheter så på
UiO som en stivnet organisasjon uten tilstrekkelig fokus på
å dekke samfunnets behov. På midten av 1980-tallet kom
det en endringsbølge over norsk offentlig sektor, som var
inspirert av tankene bak New Public Management og introduserte
styringsverktøy som opprinnelig laget var for privat sektor
til bruk i alle offentlige virksomheter. Dette inkluderte
også Universitetet i Oslo, hvor forslagene møtte stor
motstand. I løpet av 1988-1990 foregikk det en opphetet
debatt i dagspressen og gjennom ulike debattmøter, om hva
universitetet egentlig var og burde være. Det utviklet seg en
dyp konflikt hvor polemiske innlegg med sterke beskyldninger og
personkarakteristikker bidro til å holde høy
temperatur i debatten. På grunn av det dårlige
arbeidsmiljøet ble rektor Inge Lønning sykemeldt i en
lengre periode, og konflikten kuliminerte i at
universitetsdirektør Kjell Stahl forlot sin stilling etter
under to års ansettelse. Oppgaven har sett på
årsakene til at konflikten ble så intens, og om det
eksisterer underliggende spenninger mellom universitetets ulike
roller og funksjoner som kan ha bidratt til dette.»

Last ned hele oppgaven «Lost in Translation? Striden rundt
innføringen av målstyring og virksomhetsplanlegging
på Universitetet i Oslo i perioden 1985-92» her. Oppgaven er skrevet av Silje Winther for
mastergrad i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og
historie, Universitetet i Oslo.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.