Krisepakke Nå!

Krafttak for arbeid og velferd

Vi krever krisepakke for folk flest, ikke banksjefene

Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2009 er ikke
egnet til å møte den alvorlige situasjonen samfunnet
står overfor. Norge kan være på vei inn i en
svært alvorlig økonomisk krise. For mange er
boligkrisa et faktum. Samtidig kan 40 000 bygningsarbeidere snart
stå arbeidsløse. Den internasjonale situasjonen kan
bidra til kraftig økt arbeidsløshet i mange norske
bransjer. Vi krever at de rødgrønne viser handlekraft
nå!

Vi foreslår en krisepakke for 2009 med omfang rundt 30
milliarder kroner. Dette er ikke omfattende i sammenligning med
krisepakkene til finansnæringa eller i forhold til Norges
sterke statsfinanser. Fagbevegelsen vil ikke vise forståelse
for en regjering som prioriterer krisepakker til aksjonærer
og banker, men ikke viser handlekraft overfor problemene som
nå kan ramme mange blant folk flest.

 

Renta må ned

Ta politisk styring over renta og få den ned
minst to prosentpoeng.

Dette er nødvendig både for å holde
investeringer oppe, hindre økt bolignød og
gjeldskrise og for å unngå at økt gjeld rammer
velferd og sysselsetting i kommunene.

Bygg skoler og sykehjem

Gi kommunene 10 milliarder i rentefritt lån til
rehabilitering og nybygg innen skole og eldreomsorg.

Den foreslåtte pakken på to milliarder for 2009 er
utilstrekkelig for å få opp tempoet i nybygg og
rehabilitering. Den står verken i forhold til det kraftige
behovet for sysselsetting eller etterslepet i vedlikehold som
ifølge KS er over 60 milliarder bare for skolebygg.

Sosial boligbygging

10 milliarder i nye husbanklån med lav
rente

Når privat boligbygging nå stanser opp har det
offentlige plikt til å holde hjulene i gang. Dette er
også en gylden anledning til å gjenreise den sosiale
boligbygginga. 10 milliarder i nye husbanklån bør gis
til tre prosent rente og med 30 års avdragsfrihet. Det er en
forutsetning for slike husbanklån at det klausuleres at
videresalg ikke skal skje til markedspris og at utleieboliger
drives til selvkost.

10 milliarder til kommunene!

En styrket kommuneøkonomi er det beste svar på den
økonomiske krisa. I mange år har offentlig forbruk
sakket etter privat forbruk. Fellesskapsløsninger er det
beste svar

på de problemene som folk flest har, og som vil forsterke
seg under den økonomiske krisen.

Industrikraft nå!

Det er en forutsetning for solid industri- og
sysselsettingspolitikk at kraftforedlende industri får
stabile vilkår gjennom langsiktige kraftkontrakter. De
økonomiske krisetendensene gjør det desto mer akutt
at regjeringa nå innfrir sine løfter på dette
området.

Rogalandskonferansen 2008 ble arrangert i fellesskap av
LO i Stavanger og omegn & LO Kommune Rogaland.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.