Valgopprop -09 – Fagbevegelsen setter dagsorden

av | jan 1, 2009 | Velferdsstaten

VALGOPPROP -09

VÅRE KRAV TIL PARTIENE

1. Fellesskap og fordeling
I: Offentlig forbruk må vokse mer enn privat forbruk gjennom
neste stortingsperiode, noe som er nødvendig for å ta
igjen noe av etterslepet og sikre velferden.
II: Ingen låsing av skattepolitikken: De som har god
økonomi må bidra med økt skatteinnsats for
fellesskapet.
III: Skatten må ikke økes for inntekter under 400.000
i Stortingsperioden 2009-2013. Øk skattefradraget for
fagforeningskontingent tilsvarende utviklingen i perioden
2005-2009.

2. Stopp sosial dumping
I. Innfør solidaransvar, styrk kontrollen og skjerp
sanksjonsmidlene.
II: Reserver Norge mot EUs tjenestedirektiv.
III: Det må innføres en statlig sertifiseringsordning
for bedrifter i bransjer som er utsatt for sosial dumping ,som bygg
og anlegg, hotell og restaurant og renhold.

3. Liv og helse
I: Avskaff
stykkprisfinansieringa i helsevesenet, slett gjelda og før
sykehusene tilbake til demokratisk forvaltning (avskaff
foretaksmodellen).
II: Ingen skatt på sykdom: Egenandeler på
nødvendig medisin og behandling skal vekk.
III: Fri tannhelsebehandling på lik linje med annen
helsebehandling.

4. Avskaff fattigdommen
I: Hev sosialstønaden til SIFOs forskningsbaserte nivå
som statlig bestemt minstenivå.
II: Innfør politisk styrt strømpris for normalforbruk
i husholdningene (og høy pris for
«overforbruk»).Samt politisk styrt nettleie.
III: Lovfest rett til heltidsstilling.

5. Verdig pensjon
I: Garanter at offentlig ansatte beholder rett til pensjon på
2/3 av sluttlønn ved avgang 65 år med 30 års
opptjening, i tråd med det som ble lovet i Stortingets
pensjonsforlik.
II: Finanskrisa bidrar nok en gang til å skape utrygghet
omkring private pensjonsfond. Det må derfor etableres
offentlig administrerte, ikke-kommersielle
tjenestepensjonsordninger.
III: Uføretrygdede må fortsatt regnes som pensjonister
og skatte deretter, beholde barnetillegget og ikke rammes av
levealdersjustering.

6. Ny familiepolitikk
I. Sett av 1 milliard kroner til omfattende prøveprosjekter
med seks timers arbeidsdag i både privat og offentlig
sektor.
II. Gratis SFO med fleksible åpningstider.
III: Avskaff kontantstøtten.

7. Stopp privatisering og
kommersialisering

I: Stopp kommersialisering av offentlig sektor. Resultatbasert
finansiering innen høyere utdanning,
bedriftsøkonomiske regnskapsprinsipper i statlig virksomhet
(som helseforetakene) og bestiller-utførermodeller i
offentlig tjenesteyting må avvikles.
II: Stopp all snikprivatisering gjennom såkalt
«offentlig-privat samarbeid» (OPS).
III: Fas ut kommersiell, profittorientert drift av offentlige
tjenester som barnehage, asylmottak, barnevernsinstitusjoner og
attføringsbedrifter.

8. Likestilling
I. Likestill skift- og turnusarbeid.
II. Likestill menn og kvinner med hensyn til opptjening av
foreldrepermisjon.
III. Bevilg statlig likelønnspott.

9. Klima på alvor
I: Still krav om full CO2-rensing på Kårstø og
Mongstad.
II: Gjennomfør elektrifisering av oljeinstallasjonene i
Nordsjøen.
III: Start prosjektering av høyhastighetstog nå.

10. Sosial boligpolitikk
I. Gjenreis Husbanken som redskap for sosial boligbygging med minst
10 milliarder årlig til lån med politisk styrt, lav
rente.
II: Det må settes i gang et omfattende program for
ikke-kommersielle utleieboliger og studentboliger.

11. Skole og ungdom
I. Lovfest minstestandard for lærertetthet, areal, bygg,
inneklima og læringsutstyr. Lovfest elevers rett til å
ha lærer i undervisningstimen.
II. Overfør forhandlingsretten for lærerne til staten
igjen.
III. Gjeninnfør ungdomsgarantien og lovfest retten til
lærlingplass.

12. Næringspolitikk
I. Staten
må føre en mer aktiv industri- og eierskapspolitikk
for å fremme investeringer i miljøvennlig produksjon,
fornybar energi og næringsutvikling.
Vindmølleteknologien må utvikles og det lovede
industrikraftregimet må etableres nå!
II. Landbruket må sikres rammevilkår som bidrar til
økt matsikkerhet, levende bygder, bevaring av
kulturlandskapet og levestandard på linje med andre grupper i
samfunnet.
III. Fiskerettighetene må føres tilbake til
fellesskapet, og deltakerloven og råfiskloven må
styrkes som instrumenter i fiskeripolitikken.

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.