Pisk mot fattigdom eller et verdig liv?

av | feb 19, 2010 | Fordeling

Av Helene Bank, spesialrådgiver i For
velferdsstaten
Publisert i Oss tillitsvalgte nr. 10,
2009

Er vi fattige mor? – spurte datteren min
for flere år siden. Jeg tror hun trengte en bekreftelse
på at det ikke var slik. Ungdom forteller at en av de
alvorligste byrdene de kan ha, er å ha eller å få
fattige foreldre. Barn som opplever et liv i økonomisk
fattigdom preges av uro og tristhet over familiens økonomi,
sterk lojalitet til foreldrene samt en opplevelse av å
være utenfor et fellesskap andre barn kan være med i. I
FNs Barnekonvensjon, som Norge har ratifisert, heter det at
”Barn har rett til en levestandard som er tilstrekkelig
på alle områder. Staten har plikt til å
støtte de foresatte.”

Fattigdom er samfunnsskapt. Etter et
hundreår med en produktivitetsutvikling og en
økonomisk vekst som overgår alt tidligere i historien
lever fortsatt mer enn to milliarder mennesker for mindre enn to
dollar om dagen. Fattigdommen og de sosiale og økonomiske
forskjellene har økt også i «verdens rikeste
land» etter 1980. Økonomisk makt og interessekamp har
bidratt til at det i økende grad er pengeseddelen som har
fått makt på bekostning av stemmeseddelen. Det svekker
muligheten til å drive økonomisk utjevning.

Det går på livet løs å
være fattig – og det er arvelig. Hvert fjerde barn av
sosialklienter ender selv med å motta penger fra
sosialkontoret når han eller hun blir voksen. Relativ
fattigdom
er hovedproblemet i vår del av verden. Det er
dersom inntekten anses som uakseptabel i forhold til det som er
vanlig levestandard i samfunnet.

– Det skal lønne jeg å jobbe!
Først trodde jeg at det betydde at folk måtte få
en lønn å leve av så de selv og deres barn kunne
leve et verdig liv, og at de som hadde nedsatt arbeidsevne, eller
utenfor arbeidsmarkedet skulle kunne delta etter evne uten å
miste rettigheter til inntekt som kunne gi et verdig liv. Jeg tok
feil. Det var bare halvparten av budskapet fra politikere og
forskere: – Hold sosialytelsene lave, det skal lønne seg
å jobbe! 

Arbeidslinjetenkningen fokuserer ikke på
hindrene mange møter ved at arbeidslivet brutaliseres og
blir stadig mer krevende. Mange som svært gjerne
ønsker seg et arbeid, slipper ikke til. Arbeidslinja rettes
inn mot den enkeltes vilje til å jobbe, og underbygger myter
om sviktende arbeidsmoral, med mistro og
mistenkeliggjøring av dem som ikke får
være med. Påstanden om at dersom stønadene er
for gode, vil ikke folk jobbe, blir et argument om å holde
sosialhjelp og andre sosiale stønader på et
minimumsnivå.

Rett til et verdig minimum. Statens institutt
for forbruksforskning (SIFO) beregner årlig hva som er et
minimumsnivå for ulike typer husholdninger. I 2008 utgjorde
dette 17.402 kr pr. måned for en husholdning med to voksne og
to barn. Boutgifter er holdt utenfor, ettersom de varierer sterkt i
ulike deler av landet. Regjeringen utarbeider veiledende
sosialhjelpssatser. I 2009 er denne på 13,671 kr pr.
måned for samme familie. Omtrent hvalparten av kommunene
bruker lavere satser.

Rett til verdighet. Ideen om at folk velger
mellom arbeid og velferdsgoder på grunnlag av snevre
økonomiske kalkyler er ganske enkelt en økonomisk
teori som ikke er fundert på fakta fra den virkelige verden.
Undersøkelser både fra Storbritannia og Danmark viser
at sjansen for å komme i arbeid øker når
stønadene øker, fordi folk da får overskudd til
å drive med annet enn å overleve fra dag til dag.

Det er et spørsmål om politisk
vilje
å bekjempe fattigdom, fikk vi høre for
fire år siden. – Regjeringen har kun gjort den enkle
fattigdomsjobben, hevder NOVA-forsker Axel West Pedersen i intervju
med  NRK i august 2009. Fattigdomsraten øker mest blant
barnefamilier og enslige forsørgere. Neste skritt i
fattigdomsarbeidet må innebære å utfordre
menneskesynet i arbeidslinja. Som en naturlig følge,
må minstenivået for sosialstønaden – og
trygdeytelsene – opp på SIFO-nivået, for å
redusere de verste utslagene av fattigdom i Norge og
sosialstønaden gjøres rettighetsbasert. Den
skjønnsbaserte sosialhjelpen har andre oppgaver og må
selvsagt videreføres.

 

Last ned hele artikkelen
her
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.