Nyhetsbrev 3/2010

av | mar 14, 2010 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens tredje nyhetsbrev i 2010 ble sendt ut 24. mars. Sakene i dette nyhetsbrevet er Samhandlingsreformen, ny kamp om uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, frihandelsavtale med Colombia og offentlig privat samarbeid (OPS).

Innhold:

1. Samhandlingsreformen slaktes i ny rapport

2. Forsvar dagens uføretrygd

3. Arbeidsavklaringspenger – enda mer mistenkeliggjøring

4. Frihandelsavtale med Colombia – opprop og seminar

5. Finansministeren avviser bruk av offentlig privat samarbeid (OPS)

1. SAMHANDLINGSREFORMEN SLAKTES I NY RAPPORT

Kommunenes interesseforening for lokalsykehusene (KIL) lanserte 15. mars rapporten «Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer – Samhandling, lokalsykehus og offentlig økonomi». Rapporten er skrevet av professorene Bjarne Jensen og Stein Østre ved Høgskolen i Hedmark og rådgiver Unni Hagen i Fagforbundet. Den er en bred gjennomgang av premisser for, endringer og konsekvenser av Samhandlingsreformen. Forfatterne regelrett slakter både grunnlaget for og tiltakene i den foreslåtte reformen.

For det første avviser de påstanden om at Norge har svært høye helseutgifter ved å vise til høyt lønnsnivå og en bred definisjon av helsetjenester i Norge. For det andre hevder de at endringene i Samhandlingsreformen ikke først og fremst vil gi mer samhandling, men heller føre til en sterkere markedsretting av norsk helsevesen. Deretter analyserer rapporten forholdet mellom mål og virkemiddel i Samhandlingsreformen, og hvorvidt tiltakene vil føre til lavere helseutgifter. Siste del av rapporten tar for seg konsekvenser for lokalsykehusene. Her viser forfatterne til at seks lokalsykehus allerede er nedlagt, mens flere er under nedleggelse. De skriver videre at lokalsykehusene er et hinder for markeds- og konkurranseelementene i reformen, ettersom de utgjør et lokalt monopol.

I tillegg til den knusende kritikken av selve reformen, kritiseres reformens bakteppe. Jensen, Østre og Hagen mener Samhandlingsreformen er preget av synsing uten forskningsmessig forankring og med manglende konsekvensutredning. Rapporten, samt en kortversjon med sammendrag, problemstillinger og konklusjoner kan lastes ned fra For velferdsstatens temasider om sykehus under sakene:
Stortinget behandler Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen er markedsretting av norsk helsevesen
Private interesser bak Samhandlingsreformen

 

2. FORSVAR DAGENS UFØRETRYGD

Sist mandag ble det dannet en aksjon for å forsvare dagens uføretrygd. Det skjedde på en konferanse arrangert av nær 40 organisasjoner, blant dem en rekke lokale LO-avdelinger, fagforeninger og andre organisasjoner – inkludert For velferdsstaten. En offentlig utredning fra 2007 foreslo som kjent dramatiske svekkelser av uføretrygden. Det er særlig på de fem følgende områder at det fryktes forverringer:

  • Omgjøring av uføretrygd til midlertidig uførestønad.
  • Levealdersjustering av uførestønaden.
  • Redusert alderspensjon for uføre.
  • Dramatisk reduksjon av barnetillegget.
  • Skattlegging som lønnsmottaker.

Uføretrygd brukes først og fremst av de lavest lønte med de tyngste jobbene. Blir de nevnte endringene gjennomført, kan det føre til omfattende kutt i stønadene – med fra 20 til godt og vel 40 tusen kroner i året. Mange barnefamilier kan dermed bli offer for en politisk planlagt og varig overføring til fattigdom. Det er forventet at regjeringen kommer med sitt forslag til endringer i høst. Gjennom en midlertidig endring av uføretrygden har imidlertid regjeringen inkludert levealdersjustering. Selv om dette ikke trenger å bli det endelige forslag, ses det som et dårlig tegn. Manifest Forlag har utgitt et nyttig og informativt hefte om uførepensjonen. Aksjonen vil opprette sin egen hjemmeside: www.uforepensjon.no. Det er all grunn til å være årvåken og forberede seg til en kamp for uføretrygden.

 

3. ARBEIDSAVKLARINGSPENGER – ENDA MER MISTENKELIGGJØRING

Fra 1. mars ble tre typer sosiale stønader – til attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uføretrygd – erstattet av såkalte arbeidsavklaringspenger. Slik den nye ordningen er utformet, betyr det enda mer mistenkeliggjøring, enda mer kontroll ovenfra og enda mer umyndiggjøring av dem som omfattes av ordningen. Det er på tide å rope varsku om den systematiske mistilliten overfor klientene som den nye sosialpolitikken representerer. Mens den politiske eliten snakker om ansvarliggjøring og aktivisering, har mange av deres metoder åpenbart motsatt effekt.

Tidligere nestleder i Norsk Lærerlag, Gjertrud Eggen, som selv har vært syk i seks år, og som etter hvert mottok tidsbegrenset uførestønad, gir et sterkt vitnesbyrd om hvordan dette oppleves i et debattinnlegg i Aftenposten (18.03.2010). Hun føler seg ”maktesløs, ydmyket og umyndiggjort” av den nye ordningen. Den innebærer blant annet at om lag 50.000 flere nå må fylle ut og sende inn et skjema hver 14. dag, hvis ikke kan de risikere å miste stønaden. Det argumenters med at det skal gi grunnlag for bedre oppfølging av den enkelte, men alle som kjenner til NAVs problemer, skjønner at de ikke vil være i stand til å gi de 50.000 ekstra noen individuell oppfølging. Gjertrud Eggen konstaterer at hun allerede før denne nye ordningen trådte i kraft, ikke hadde blitt kontaktet eller innkalt til noe møte med NAV i løpet av de 6 årene hun har vært syk. Med nyordningen blir det med andre ord bare mer byråkrati – og mer kontroll og storebror-ser-deg mentalitet. På tross av at man kan bli gående med slik stønad i flere år, mister man stønaden om man tar ferie. Mistenkeliggjøringen har med andre ord tatt fullstendig overhånd. Holdningen ser ut til å være, at dersom folk får det ubehagelig nok, vil de nok komme seg i arbeid igjen. I politikernes øyne er det åpenbart unnasluntring og arbeidsmoralen som er problemet. Slik vokser et kynisk og stadig mer menneskefiendtlig regime fram. Hvem blir den første som tar fornuften fatt?

 

4. FRIHANDELSAVTALE MED COLOMBIA – OPPROP OG SEMINAR

25. mars arrangerer Nettverket mot frihandelsavtale med Colombia et debattseminar i Oslo. Norge har gjennom EFTA signert en frihandelsavtale med Colombia, men avtalen møter stor motstand fra fagbevegelse, menneskerettighetsforkjempere og urfolksorganisasjoner i Colombia. Saken har også vakt sterkt engasjement i Norge, både på grunn av den katastrofale situasjonen for organisasjons- og ytringsfrihet og menneskerettigheter generelt i dagens Colombia, og fordi slike avtaler mellom ulike parter kan bidra til tap av arbeidsplasser og miljøødeleggelser i det fattigste landet. Underskriftskampanjen Stopp frihandelsavtalen med Colombia krever konsekvensanalyse og offentlig høring om avtalen. Informasjon om seminaret og bakgrunnsinformasjon om frihandelsavtalen ligger som saker på For velferdsstatens temasider om handelspolitikk.

 

5. FINANSMINISTEREN AVVISER BRUK AV OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID (OPS)

– Hvis du har penger på bok, så kjøper du ikke varer på avbetaling, var finansminister Sigbjørn Johnsens svar til Høyre om mer bruk av offentlig privat samarbeid (OPS) i samferdselssektoren. Johnsen avviste dermed klart at regjeringen åpner for mer OPS, slik Samferdselsministeren har antydet. Les sakene ”Johnsen avviser bruk av offentlig privat samarbeid” og ”Mer offentlig privat samarbeid?” på For velferdsstatens hjemmesider. Se også våre temasider om privatisering med undertemaene konkurranseutsetting og offentlig privat samarbeid.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

 

For velferdsstaten

Postboks 7003, St. Olavsplass

0130 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder,

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Helene Bank

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Linn Herning

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.