OPS er ikke riktig vei å gå

av | apr 16, 2010 | Privatisering

OPS er ikke riktig vei å gå

Av Geir Mosti, nestleder i Fagforbundet
Publisert i Nationen 15.04.2010.

I en artikkel i Nationen 26.03.2010 anklager Audun
Lågøyr (næringspolitisk direktør i
Byggenæringens Landsforbund) Fagforbundet for å se bort
fra de samfunnsmessige besparelsene ved bruk av Offentlig-privat
samarbeid (OPS). Og det er riktig, denne besparelsen har vi til
gode å se. Som finansminister Sigbjørn Johnsen klokt
sier det: «Hvis du har penger på bok, så
kjøper du ikke varer på avbetaling».

Leder av Fagforbundet, Jan Davidsen, uttalte til Klassekampen i
2004 at «OPS er berre ein ny måte å privatisera
på. Det er eit tiltak for at private kapitalinteresser skal
få mjølka dei offentlege budsjetta». Til og med
Trygve Hegnar kunne stille seg bak dette, da han på
lederplass i Finansavisen skrev «Vi synes, for en gangs
skyld, at Davidsen har et poeng». Davidsen, Johnsen og Hegnar
er enige til tross for ulike politiske standpunkt, dette handler om
enkel samfunnsøkonomi.

Men, OPS er absolutt politisk ladet med nyliberalistisk gods, og
er en videreføring av den naive troen på markedet og
jaget etter profitt som førte inn i finanskrisa. Det er ikke
vanskelig å argumentere mot OPS. Både økonomiske
og politiske argumenter står i kø.

For det første er ikke OPS spesielt relevant for Norge.
Det har vært et alternativ i land der staten ikke har hatt
midler til å betale for investeringene selv og en måte
for EU-landene å holde statsgjelden nede på, i forhold
til EUs krav til medlemslandene. De holder tilsynelatende gjelden
nede ved at lånet står på de private
aktørene, men det er staten og folket som til slutt betaler
for gildet og i må ta risikoen.

For det andre blir det åpenbart dyrere å finansiere
et prosjekt der det er private aktører som står for
finansieringen. Det finnes ikke en bank i verden som gir like lav
rente til en privat aktør, som den vil gi til den norske
staten. Den private aktøren må altså ta opp
lån til vesentlig høyere rente enn staten selv ville
fått. Offentlig-privat samarbeid er å handle på
avbetaling, til en dyrere rente enn du kan oppnå selv.

Professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark har sett
på erfaringer med OPS i Norge, og bare
finansieringskostnadene er 2-5 prosent høyere enn ved
tradisjonell finansiering. Gjennomføringskostnaden kan ikke
påvises verken høyere eller lavere, men dersom
oppdragsgiver skulle få behov for å endre planene har
det vist seg uforholdsmessig dyrt.

Internasjonalt er det Storbritannia som har gått lengst i
bruken av OPS, og dette er erfaringer vi burde lære av.
Storbritannia har flust av skandaler knyttet til OPS, og nå
tar både folk og politikere avstand til finansieringsmetoden.
Gjennom offentlig-privat samarbeid er det britiske
transportdepartementet bundet til avtaler verdt minst 27 milliarder
pund. I tillegg kommer det havarerte offentlig-private samarbeidet
om undergrunnen i London. Prosjektets havari har kostet mellom 170
og 410 millioner pund og eneste måten å
fullfører arbeidet på har vært ved å
øke prisen på tjenestene til innbyggerne.

Den konservative London-ordføreren Boris Johnson har
kommentert skandalen: «Vi blir bedt om å skrive
blankosjekk for å redde et mislykket t-banesystem. I andre
land ville dette blitt kalt plyndring, her blir det kalt
OPS.» De samlede erfaringene har vært så
dårlige at de konservative nå går til valg
på at hvis de vinner neste valg skal de avslutte
Storbritannias bruk av Privat-Finansierte Initiativ (PFI) som er en
form for OPS.

Norge har penger på bok, og trenger ikke OPS. Men, for
enhver stat er dette en dyr og ugunstig avtaleform som tapper
staten for ressurser og som reduserer statens demokratiske kontroll
ved å binde opp midler over lang tid. Hellas er et av landene
der vi ser hvordan denne bruken av OPS har ført landet (og
EU) i økonomisk uføre gjennom skjult statsgjeld.

En rapport som Samferdselsdepartementet fikk overlevert i mars
2010 viser at forventningene til konkurranseutsetting av drift og
vedlikehold i Statens veivesen ikke er innfridd. Selv om ikke dette
er det samme som offentlig privat samarbeid, så kan det ses i
sammenheng med den aktuelle diskusjonen om OPS.

Fagforbundet mener at det er det offentlige som skal ha ansvar
for utbygging og vedlikehold av vei og bane og ber om at
regjeringen holder løftene fra Nasjonal transportplan om at
det ikke skal åpnes for flere OPS-prosjekter nå.

Les mer temaet på For velferdsstatens temasider om
privatisering og offentlig privat samarbeid.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.