Program for Velferdskonferansen 2010

Konferansen holdes på Oslo kongressenter/ Folkets
hus
ved Youngstorget i Oslo.
For mer praktisk informasjon se her.

Dette programmet er oppdatert 07.09.2010 

Mandag 13. september

09.00 – 10.00: Registrering – kaffe / frukt

10.00 – 10.30:
Åpning
Kulturinnslag ved Kari
Svendsen
Åpningsinnlegg av Gerd Kristiansen,
nestleder i LO

10.30 – 12.30: Utfordringer for vår
velferdspolitikk
Hvilke utfordringer truer en sterk
og solidarisk velferdspolitikk? Hva er de viktigste temaene
fremover, og hvordan etablerer vi sterke allianser? Økende
sosial og økonomisk ulikhet, nyliberale utdanningssystemer
og Sveriges erfaringer med høyrestyre står sentralt i
dette åpningsmøtet.

Richard Wilkinson
, professor i sosialepidemologi og forsker ved
The Equality Trust
– Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet

Michael Apple
, professor i utdanningsteori ved University
of Wisconsin-Madison

Daniel Suhonen
, svensk sosialdemokrat, sjefsredaktør,
debattant og forfatter
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten 

12.30 – 13.30: Lunsj

13.30 – 15.30: Parallellseminarer

A1: Lønnsomhet og mistillit: Det
offentlige i ny drakt
En del av markedsrettingen
av det offentlige er å lage styrings- og
målingssystemer som får det til å likne på
privat sektor. Da blir det enklere å konkurranseutsette. Men
detaljmålinger av mangfoldige arbeidsoperasjoner undergraver
selve ideen med tjenestene. Hvordan kjenne vi igjen
markedsrettingen og hva er alternativene?
– Fanny Voldnes, registrert revisor, cand.philol og leder av
samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet
– Roar Eilertsen, forsker ved DeFacto 
– Evy Ann Eriksen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
Møteleder: Tine Olsen, NTL NAV Nordland
 
A2: Kontroll med finansmarkedene: En
forutseting for framtidas velferd
Finanskrisen er
et resultat av systematisk nedbygging av alle barrierer mot
finanskapitalens frie flyt. Krisen har skapt politisk grunnlag for
nye reguleringer, men det skjer ikke uten kamp. Vi ser på
løsninger og tiltak for en ny økonomisk kurs.
– Guttorm Schjelderup, professor ved Norges
Handelshøyskole
– Maria Walberg, samfunnsøkonom og rådgiver i LO
– Bent Sofus Tranøy, statsviter og forsker ved
Høgskolen i Hedmark
– Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver i For
velferdsstaten

A3: Framtidas klima: En kamp om
samfunnsmakt
Fortsetter vi med fossilt brennstoff som i
dag, risikerer vi klimaendringer av katastrofale dimensjoner.
Måten vi arbeider og lever på må dermed endres
radikalt. Klimakampen dreier seg om hvilket samfunn vi skal ha. Vi
må styre utviklinga, og skaffe oss demokratisk kontroll over
økonomien. Er vi forberedt på det?
– Ronnie Hall, internasjonal miljøaktivist, forsker og
forfatter
– Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund
– Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten 
Møteleder: Reidunn Wahl, forbundssekretær i
El&IT-forbundet

A4: Pirat sektor: Kommersielle aktører i
velferden
Kommersielle aktører og internasjonale
storselskaper opererer nå innen eldreomsorg, barnevern og
barnehager. Deres konkurransefortrinn er manglende tariffavtaler,
drastiske pensjonskutt, dårlig lønn, lav bemanning og
uklare arbeidsforhold. Er offentlig sektor blitt pirat
sektor?
– Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund
– Sturla Stålsett, generalsekretær i Kirkens
Bymisjon
– Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten

15.30 – 16.00: Kaffe / kake

16.00– 18.00: Parallellseminarer

B1: Konsultokratiet: Når dårlige
råd blir dyre
Nesten umerkelig omformes det
offentlige etter modeller fra det private næringsliv. Ideer,
”forskning” og folk fra private konsulentfirmaer
florerer i stat og kommune. Hvem er konsulentene, hvor kommer
ideene fra og hvordan påvirker konsultokratiets inntreden
demokratiske prosesser?
– Mia Vabø, forsker ved NOVA
– Yngve Nilsen, historiker og forsker ved Handelshøyskolen
BI
– Bent Sofus Tranøy, statsviter og forsker ved
Høgskolen i Hedmark
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver i For
velferdsstaten

B2: Tidstyvene: Byråkratisering og mistillit i
utdanningssektoren
Gjennom en internasjonal offensiv har
utdanningssystemene gradvis blitt mere ensartet, uten særlig
politisk debatt. Styring og finansiering preges stadig mer av New
Public Management med målstyring, mistillit,
byråkratisering og et altoppslukende fokus på
testresultater. Hvor går veien frem for
utdanningssektoren?
– Michael Apple, professor i utdanningsteori ved University of
Wisconsin-Madison
– Anita Solhaug, 1. nestleder i Norsk Tjenestemannslag 
– Gunn Imsen, professor ved Pedagogisk Institutt, NTNU
– Hanne Sand, rektor ved Kjenn Ungdomsskole
Møteleder: Ada Jynge, Utdanningsforbundet Oslo

B3: Arbeidsliv i oppløsning: Midlertidig, utleid og
underbetalt
Store endringer er på gang i
arbeidslivet. I USA og Europa vokser antallet arbeidende fattige.
Stadig flere arbeider på midlertidige kontrakter eller er
utleid av private formidlere. Omfattende sosial dumping undergraver
lov- og avtaleverk. Hva kan vi vente oss her i landet, og hva er
fagbevegelsens strategi og mottiltak?
– Erna Hagensen, leder i Arbeidsmandsforbundet
– Dag Seierstad, rådgiver i SVs stortingsgruppe
– Stein Stugu, forsker ved DeFacto
Møteleder: Jonas Bals, ombudsmann for baltiske
bygningsarbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening

B4: Fattigdom i overflodssamfunnet
Hvorfor
øker fattigdommen i ”verdens rikeste land”?
Hvilke virkninger har det på samfunnet? Når fattigdom
og velstand øker samtidig, kan det ikke skyldes mangel
på ressurser. Hva er da årsaken? Hvorfor er politikerne
så evneløse i å få gjort noe med problemet
– og hva er det som egentlig må til for å komme
det til livs?
– Richard Wilkinson, professor i sosialepidemologi og forsker ved
The Equality Trust
– Karin Gustavsen, sosionom og sosiolog ved
Telemarksforskning
– Roger Bjørnstad, forskningsleder ved Statistisk
Sentralbyrå (SSB)
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten

18.00: Slutt for dagen

Tirsdag 14. september

09.00 – 10.45: Hva er rødgrønn
velferdspolitikk?

Konferansen diskuterer ”vår velferdspolitikk”,
men hva mener regjeringspartiene? Vi utfordrer de parlamentariske
lederne i de rødgrønne partiene til å komme med
sine planer, visjoner og forsvar for regjeringens politikk. De
må også svare på konkrete utfordringer innen
konferansens temaer og fra konferansens deltakere.
– Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet
– Trygve Magnus Slagsvold Vedum, parlamentarisk leder i
Senterpartiet
– Bård Vegard Solhjell, parlamentarisk leder i Sosialistisk
Venstreparti
Avsluttende retorikkanalyse ved Kjell Lars Berge, professor i
nordisk språk og litteratur, UiO
Møteleder: Magnus Marsdal, Manifest Analyse

10.45 – 11.00: Kaffe / frukt

11.00 – 13.00: Parallellseminarer

C1: Offentlig styring og kvalitet: Ta tjenestene
tilbake!
Etter årtier med mistillitsstyring,
privatisering og konkurranseutsetting vokser en motmakt i kommuner
og fagorganisasjoner. Fra å være spredte forsøk
med kvalitetsutvikling sammen med egne ansatte, er det nå
konkrete alternativer til det markedspress som fortsatt herjer
offentlige tjenester på alle nivå.
– Mette Nord, nestleder i Fagforbundet
– Bjørn Pettersen, prosjektleder for
Kvalitetskommuneprogrammet
– Helene Bank, spesialrådgiver i For
velferdsstaten 
Møteleder: Roar Eilertsen, forsker
ved DeFacto

C2: Naturressurser og infrastruktur: Felleseiendom til
salgs? 
Naturressurser og infrastruktur er
samfunnets felleseiendom, men selges, privatiseres, splittes opp og
markedsrettes i stor stil over hele verden. Hvor står kampen
om fellesverdiene? Hvordan gjenerobre demokratisk kontroll?
– Hans Olav Felix, leder i El&IT-forbundet
– Helge Ryggvik, forfatter og historiker ved Senter for
teknologi, innovasjon og kultur, UiO 
– Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten 
Møteleder: Stein Guldbrandsen, seksjonsleder ved Seksjon for
samferdsel og teknisk i Fagforbundet

C3: Sykehus i krise: Hvordan gjenerobre
kontrollen?
Foretaksreformen ga oss en markedsrettet
organisering og finansieringsmodell innen sykehusene. Ikke
før det er innført i Norge, blir liknende reformer
forkastet i andre land. I Skottland har de tatt sykehusene tilbake
til offentlig kontroll. Vi ser på erfaringene fra Skottland,
og alternativer for den norske sykehussektoren. 
– David Price, forsker ved Centre for International Public
Health Policy
– Bjarne Jensen, professor ved institutt for
økonomi, Høyskolen i Hedmark 
– Unni Hagen, rådgiver i Fagforbundet 
Møteleder: Nina Hanssen, journalist i LO-Aktuelt

C4: Dårlig arbeidsmoral – eller krevende
arbeidsliv?
Debatten går ofte varm omkring
sykefravær, uføretrygding og utstøting fra
arbeidslivet her i landet. Mens noen mener det er arbeidsmoralen
som er problemet, viser andre til økende press og hardere
klima på mange arbeidsplasser. Vi går i dybden og ser
hva som skjer i det moderne arbeidslivet under
markedsliberalismen.
– Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO
– Linn Stalsberg, skribent og frilansjournalist 
– Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten
Møteleder: Ingrid Wergeland, Manifest senter for
samfunnsanalyse

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.00: Vår
velferdspolitikk
Kulturinnslag ved Sosialistisk
kor

Hva er vår visjon for fremtidens velferdsstat, og hvor
går veien frem for vår velferdspolitikk? Hvilke temaer,
kamper og allianser er de viktigste i tiden fremover?
– David Price, forsker ved Centre for International Public
Health Policy
– Randi Reese, forbundsleder i FO
– Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten 
Appellanter:
– Ommund Stokka, ungdomssekretær i Industri Energi
– Linn Hemmingsen, leder i Fagforbundet Ungdom
– Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge
Møteleder: Linn Herning, rådgiver i For
velferdsstaten

15.00 – 15.30: Vi skaper
alternativene!

Jan Davidsen, leder i
Fagforbundet


                                           
Tilbake til
konferansesidene

           

Program
   Innledere   Informasjon  

Politisk grunnlag
   Påmelding

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.