Regnskapsstandard legger til rette for privatisering

I finanskomiteens innstilling til endringer i
regnskapsloven
har de rødgrønne denne
fellesmerknaden:

«Et tredje flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet,
Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet
, har merket seg at
enkelte av høringsinstansene foreslår at offentlige
virksomheter blir underlagt samme regnskapsstandarder som private
virksomheter. Slike innspill har ofte som formål å
legge til rette for og bidra til konkurranseutsetting og
privatisering av offentlige virksomheter. Dette flertallet
understreker at offentlige virksomheter har andre
finansieringsmuligheter og styringsbehov enn private virksomheter,
og at dette må tas hensyn til i budsjett- og
regnskapsprinsippene. Dette flertallet viser videre til at
denne regjeringen i flere sammenhenger har klart avvist
budsjetteringsprinsipper i staten etter modell for hva man finner i
privat sektor, med blant annet utvidede disponerings- og
finansieringsfullmakter for statlige virksomheter. Regjeringen har
også klart uttrykt at Stortingets bevilgningsvedtak
bør baseres på kontantprinsippet bl.a. fordi dette gir
de mest entydige vedtakene og dermed de klareste fullmaktene for
forvaltningen. Dette flertallet slutter seg til
dette.»

Med dette har det rødgrønne flertallet i
Stortinget understreket faren med å velge regnskapsstandarder
fra private virksomheter, såkalte
lønnsomhetsregnskaper, i det offentlige. 

Les mer om lønnsomhetsregnskap og hvordan dette er en del
av New Public Management i For velferdsstatens hefte «Når
tall bli politikk
«. Les også debatten om dette som gikk i
Klassekampen sommer/vår 2009 i særtrykket av
Klassekampens artikkelserier og debatter «Utslag
av det offentlige til laveste bud
«(s.6-40). Se også For
velferdsstatens temasider om
offentlig styring
.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.