Kronikk: Den kommersielle velferdsstaten

Kronikk: Den kommersielle velferdsstaten

Av Linn Herning
Publisert i Fellesorganisasjonens fagblad
Fontene
nr. 9/2010

Fredag den 13. august 2010 var forsiden av Dagsavisen dekket av
overskriften ”Framtida er privat”. Avisa
meldte at 3 av 4 ordførere var positive til
konkurranseutsetting. Undersøkelsen var laget av NHO
Service.

For velferdsstaten nå lanserer vårt nye studiehefte
Private sugerør i fellesskapets
kasser
”, der vi avdekker den nye virkeligheten i de
konkurranseutsatte og privatiserte velferdstjenestene. Heftet
avslører en ny virkelig het der kommersielle selskaper tar
over driften av stadig flere velferdstjenester, og suger penger ut
av fellesskapets kasser gjennom å drive personalkostnadene
til bunns, eller ved å drive strategisk selskapsstrukturering
for å unngå innsyn, utnytte markeder og unndra seg
skatt.

Velferdstjenester er arbeidsintensive, rundt 80 % av kostnadene
er personalkostnader. Den beste muligheten til å tjene store
penger er dermed ved å kutte i lønn og pensjoner,
eller ved å endre bemanningen. Telemarksforskning, som har
studert kostnadsforskjeller i barnehagesektoren, konkluderer
entydig når det gjelder konsekvensene av privatisering:
”Det viktigste man oppnår ved å privatisere
sektoren, er å redusere den gjennomsnittlige bemanningsgraden
og lønnsnivået i sektoren.”

I heftet viser vi konsekvenser av de kommersielle
aktørenes inntog: ”270 millioner fra helse-Norge til
skatteparadiset Jersey”, ”Aleris Ungplan AS sluser ut
44 millioner fra barnevernet”, ” Private barnehager
sparer på bemanning, lønn og pensjon”, ”
Kirkens Bymisjon utkonkurrert på pensjon” og
”Sopar inn på privat heimehjelpsteneste”. Vi har
også laget en oversikt over noen av de nye, norske
velferdsmillionærer og norske ”velferdskonsern”
som er registrert i skatteparadis.

I Oslo, Høyre og Frps utstillingsvindu for
konkurranseutsetting, viser våre undersøkelser at alle
de konkurranseutsatte sykehjemmene nå drives av kommersielle
velferdskonsern. På Ammerudlunden sykehjem, som stadig topper
Oslo kommunes brukerundersøkelser, forteller Per Egil
Johansen, nestleder i Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening i
Oslo, om baksiden av medaljen: De ansatte mottar ikke
overtidsbetaling og går ulovlige dobbeltvakter,
pensjonsavtalene er elendige, det gjennomføres ikke lokale
lønnsforhandlinger med fagforeningene og arbeidsplanen
utarbeides ikke i samarbeid med tillitsvalgte eller fagforeningen,
slik arbeidsmiljøloven klart sier. Både Fagforbundet
og Norsk Sykepleierforbund store problemer med organisering ved
sykehjemmet. Dette er altså Oslos mønstersykehjem.

På Midtåsenhjemmet, som var drevet av Attendo Care
AS, måtte fylkeslegen gripe inn i 2007. Da hadde beboere,
ansatte og pårørende meldt om svært
kritikkverdige forhold grunnet lav bemanning og få
faglærte på jobb.  Kun det aller mest
nødvendige av pleie ble utført. Arbeiderpartiveteran
Håkon Lie, som selv bodde på Midtåsenhjemmet
vinteren før han døde, advarte også sterkt mot
driften. Attendo tjener penger
på de eldre på en mest uetisk og umoralsk
måte”, skrev han i et notat om kommersiell
sykehjemsdrift.
Ledelsen i Attendo Care
avviste kritikken, mens byråd for velferd og sosiale
tjenester i Oslo, Sylvi Listhaug (Frp) bekreftet at Attendo Care
mistet kontrakten om fortsatt drift av et annet sykehjem på
grunn av dårlig kvalitet. Fra 4. januar 2010 tok Adecco Helse
AS over driften av Midtåsenhjemmet, men Attendo Care driver
fortsatt flere sykehjem i Norge.

Dette er eksempler på hvordan de kommersielle selskapenes
driftsform går utover både brukere og ansatte. I noen
tilfeller klarer de ansatte, på tross av dårlige
vilkår, likevel å levere gode tjenester, som på
Ammerudlunden.

De kommersielle selskapene, med sine våpendragere i NHO
Service og på høyresiden i politikken, forteller oss
at det ikke har noe å si om tjenestene utføres av det
offentlige eller av private aktører. Men erfaringene fra de
siste års eksperimenter viser noe annet, nemlig at dersom de
kommersielle selskapene skal underby det offentlig, så
må de kutte i utgiftene eller sno seg rundt lovverk gjennom
å splitte opp selskapene og skjule pengestrømmene.

NHO Service spår gullalder for private
tjenesteleverandører i Dagsavisen 16. januar 2010. Veksten
skal visstnok komme innen hjemmetjenester, hjelpepleie, bygg og
drift av sykehjem og helseklinikker. I et intervju beskriver Petter
Furulund, direktør for NHO Service, situasjonen:
Lokalpolitikerne er pragmatiske. Derfor tror jeg vi kan
få en stor oppblomstring av private aktører som
primært leverer til offentlig sektor i årene framover,
slik vi har sett i Sverige. Der har andelen private
tjenesteleverandører økt kraftig under
sosialdemokraterna.

Hvis ikke noen reiser fanen for offentlige tjenester, ser det ut
til at Furulund kan få rett i sin beskrivelse om
”pragmatiske” lokalpolitikere. Daglig leder i For
velferdsstaten, Asbjørn Wahl skriver i forordet til
vårt nye hefte:

De offentlige velferdstjenestene vokste fra begynnelsen fram
som en motvekt mot de frie markedskrefter. Velferdsstatens
kjernetjenester skulle skjermes mot kapitalinteressenes snevre
profittjakt og styrke den demokratiske styringen av samfunnet. Slik
fikk vi en stor, og voksende, sektor i samfunnet som dempet
konkurransepresset og fungerte som et korrektiv med hensyn til
lønns-, arbeids- og pensjonsforhold. De offentlige
velferdsordningene skulle først og fremst tilfredsstille
grunnleggende behov hos befolkningen – ikke være
underlagt markedets profittvang.

For velferdsstaten ønsker å bidra til å
styrke kampen for offentlig drift av velferdstjenestene. Når
våre motstandere sier at private gir ”effektiv
ressursutnyttelse” og ”innovasjon”, skal vi svare
med fakta og erfaringer som viser at denne effektiviseringen og
innovasjonen går på bekostning av fellesskapet gjennom
profittuttak og registrering i skatteparadis, på bekostning
av brukerne gjennom redusert kvalitet og på bekostning de
ansatte som tynes gjennom mer intensivt arbeid, men mindre
lønn og pensjon. Til slutt kommer regningen tilbake til
fellesskapet gjennom en brutalisering innen denne delen av
arbeidslivet, med økt sykefravær og
uføretrygdtrygd som endestasjon. Utfordringen er å
kaste ut profitørene og ta tjenestene tilbake! Fellesskapets
penger skal gå til tjenester for fellesskapet, ikke til
privat profitt!

Følg med på For velferdsstaten temasider om
privatisering,
der finnes alle våre tidligere og nye saker knyttet til dette
temaet.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.