Uttalelse: New Public Management truer velferdsstaten

New Public Management truer velferdsstaten

Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Samling for
felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i
Trondheim 28. – 30. januar 2011. Konferansen samlet 561
tillitsvalgte fra hele landet.

Velferdsstatens tjenester skal være underlagt nasjonal
styring. De markedsliberale strukturendringer som Verdensbanken,
Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdens handelsorganisasjon
(WTO) står for, svekker nasjonal styring. Offentlige
tjenester skal ikke privatiseres og mennesker må ikke
gjøres til handelsvarer. De offentlige tjenester som er
privatisert eller konkurranseutsatt, må tas tilbake og
under-legges folkevalgt eierskap og politisk kontroll.

Arbeiderbevegelsen har vært sentral i oppbyggingen av
velferdsstaten. Til grunn for kampen ligger verdier som solidaritet
og tro på kollektive løsninger, og tanker om
rett-ferdighet gjennom økonomisk utjevning og
omfordeling.

Offentlige styringssystemer har i de siste tiårene
vært igjennom til dels store endring-er. «New public
management» (NPM), eller «ny offentlig styring»
på norsk, er en samlebetegnelse for endringer i styringen av
offentlig sektor. New public manage-ment innebærer at
offentlig sektor blir styrt og målt etter
markedsliberalistiske prin-sipper med en oppsplitting av
virksomheter i mindre enheter og delegering av styr-ingsfullmakter
til virksomhetsledere. Dette innebærer mindre makt til de
folkevalgte politikerne, og økt bruk av styringspraksis fra
privat sektor. Personalpolitikken endres, gjennom en oppstykking av
sentralisert personalpolitikk, svekket medbestemmelse og økt
motstand mot krav fra fagforeninger. NPM kjennetegnes også
ved økt vekt på (resultat, og med det kommer en
søken etter å finne) standarder og mål på
ytelse gjennom å definere mål og indikatorer på
suksess, helst kvantifiserbare. NPM innebærer også at
man lager kunstige intern-markeder i virksomheter. Dette
gjøres ved å innføre en (kunstig)
konkurransesitua-sjon mellom de enkelte enhetene i virksomheten,
der de må kjøpe varer og tjenester av hverandre, til
en fastsatt «internpris» som internfaktureres. NPM
innebærer økt konkurranse i offentlig sektor blant
annet gjennom bruk av kontrakter, anbud, outsourcing og
stykkprisfinansiering som fremmer økt vekt på
kontroll, rapportering og økonomi. Dette kan ikke en samlet
fagbevegelsen akseptere.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.