Politisk plattform «Ta tjenestene tilbake!»

Velferdskonferansen 2011
– 
Ta tjenestene tilbake
Politisk plattform 

Framtida er privat i det offentlige – om en
skal tro media, NHO Service og blå-blåe politikere. Mer
privat, mindre politikk, politikere i styreverv i stadig fjernere
selskapsstyrer. Politikken reduseres til å administrere kutt
for å betjene renter og rentesrenter på offentlige
investeringer. Slik presenteres virkeligheten i lokalpolitikken.
Det bidrar til å svekke viljen til å ta politisk
ansvar, viljen til å delta i valg og til å engasjere
seg i politikkens grunnleggende oppgaver: Å bygge samfunn for
framtida, å skape den trygghet og frihet som er
nødvendig for at innbyggerne skal kunne utnytte sine evner
og anlegg til fellesskapets beste.

Sentralisert makt – desentralisert ansvar. Når de
virkelig store velferdsoppgavene åpnes for kommersielle
aktører, ser vi at virksomhetene struktureres for å
sikre maksimal profitt, skatteplanlegging og svekkete lønns-
og arbeidsbetingelser for ansatte. Internasjonale konsern innen
velferden har i tillegg ofte eiere i skatteparadis som sikrer
hemmelighold. Slike forhold gjør kontroll nesten umulig for
det offentlige og for innbyggerne. Det er dyrt og det svekker
befolkningens vilje til å betale skatt.

Eksempler fra kommuner over hele landet og i andre land viser
imidlertid at det også er nye trender på vei. Mennesker
som organiserer seg og vil bygge samfunn. Samfunn som tar styringen
tilbake, tar tjenestene tilbake, yter velferd i egen regi. Dropper
anbudshysteriet. Skaper fornyet kvalitet med egne ansatte. Tar grep
mot et stadig mer brutalt arbeidsliv innen mange av disse
sektorene.

EU-skeptikere, -motstandere og -tilhengere har lenge vært
enige om en ting – EUs markedsretting og konkurranseregimer
styrer norsk og europeisk offentlig sektor og politiske valg.
Rettsavgjørelser tar over for politikken, ble det bekreftet
av Maktutredningen. Må det være slik? Har vi ikke noe
handlingsrom? Er det ikke på tide både å utnytte
handlingsrommet og utvide det? Det er bare gjennom organisering og
ved å utfordre mytene og makta at vi kan finne og skape dette
handlingsrommet. 

På globalt nivå har skeptikere til Verdens
handelsorganisasjon (WTO) hevdet at det politiske handlingsrom til
å drive velferdspolitikk reduseres med dagens
frihandelsavtaler. Ideologiske tilhengerne og ulike departement har
hevdet det motsatte: Vi har frihet til å velge virkemidler i
velferdspolitikken. Velferdskonferansen 2011 skal ta dem på
ordet.

På tross av politikeres vedtak og lovnader: Stadig nye
områder innen velferdsstaten drives av private. Stadig flere
offentlige midler går til privat profitt. Siden1980-tallets
privatiseringer, i trinnvis markedsretting gjennom såkalt
New public management, sniker konkurranseutsetting og
privatisering seg inn ofte uten tilstrekkelig kunnskap om reelle
kostnader og påståtte innsparinger. Måle- og
regnskapsmetoder og autoritære menneskesyn slipper til
gjennom standardiserte, konsulentstyrte omorganiseringer og nye
strukturer i statsforvaltningen.

Er politikken død, eller er avpolitiseringen nettopp et
politisk prosjekt for å skape marked og profitt av våre
grunnleggende velferds- og fellesgoder? Vi skal se på hvordan
vi tar styringen og tjenestene tilbake. La oss teste, vurdere og
bistå de politikere som vil gjøre en slik innsats.

Tilbake til
konferansesidene


Program
     Informasjon   
 Påmelding   
 Programnotat

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.