Attendo Care AS: Private sugerør i fellesskapets kasse?

Attendo Care AS: Private sugerør i fellesskapets kasse?

Av Kari Tøsse, regionsjef i Attendo Care AS
På trykk i Fagbladet 1/2011

Når Fagforbundet melder seg på i debatten om de
privates rolle i tjenesteproduksjonen, er omgangen med fakta det
første som får lide. Jeg hadde ventet større
redelighet fra en viktig samfunnsaktør.

I Fagbladet nr 11/10 er det Attendo Care som får
unngjelde. Linn Herning bruker oss som eksempel på hvor galt
det går når kommuner konkurranseutsetter. Hun hevder at
fylkeslegen måtte gripe inn på Midtåsenhjemmet
etter at beboere, ansatte og pårørende hadde meldt om
kritikkverdige forhold på grunn av lav bemanning og få
faglærte på jobb.

Dette refererer til oppslag i Aftenposten rett før
kommunevalget i 2007. Herning unnlater å si at verken
Fagforbundets eller Sykepleierforbundets medlemmer på
Midtåsenhjemmet kjente seg igjen i det som ble skrevet.

Vi tok kontakt med Fylkeslegen etter det vi opplevde som
urimelige påstander, og bad om gjennomsyn. Fylkeslegen
vurderte alle sider ved sykehjemsdriften og skrev i sin rapport:
”Helsetilsynet i Oslo og Akershus har etter en vurdering av
saken kommet fram til at Midtåsenhjemmet ikke kan sies
å ha hatt en uforsvarlig drift gjennom sommeren
2007…”. Konklusjonen var at Helsetilsynet ikke fant at
Midtåsenhjemmet hadde handlet i strid med helselovgivingens
bestemmelser. Etter grundig tilsyn fant de ikke grunnlag for
å gi verken avvik eller merknader.

Herning skriver så at ”byråd Sylvi Listhaug
bekreftet at Attendo Care hadde mistet kontrakten om fortsatt drift
av et annet sykehjem på grunn av dårlig
kvalitet”. Nordlandia Omsorg overtok driften av Madserud
sykehjem fra Attendo Care fra 3.9.2007. Begrunnelsen i
tildelingsbrevet knyttet seg til at Nordlandia tilbød
gunstigere drift.

I 2008 fikk Attendo Care tildelt driften av Paulus sykehjem og
Hovseterhjemmet begrunnet med at ”Attendo Care innga et
tilbud som holdt opp mot kvalitet og pris ga det mest fordelaktige
tilbudet” (Sykehjemsetaten i Oslo, 16.6.08). Attendo Care
hadde ikke fått begge disse kontraktene dersom vi ikke holdt
god kvalitet på våre sykehjem. I
brukerundersøkelsen i Oslo kommune for 2009 ble Paulus
sykehjem kåret til det 4. beste sykehjemmet i Oslo.

Herning hevder at de private aktørene er lukket for
innsyn. I tråd med våre kontrakter skal vi være
åpne for tilsyn, revisjoner og andre som vil kikke oss i
kortene. I Oslo innebærer dette kvalitetsrevisjon ved alle
sykehjem, objektive indikatormålinger fire ganger i
året og årlige bruker- og
pårørendeundersøkelser. Vi har
kontraktsoppfølging med Sykehjemsetaten to ganger i
året. Det er politisk oppnevnte tilsynsutvalg i alle bydeler,
og de utfører to anmeldte og to uanmeldte tilsyn pr
år. Hvilket belegg har Herning for å hevde at privat
drift går ”på bekostning av brukerne gjennom
redusert kvalitet”?

Herning fortsetter med at private ”tyner de ansatte
gjennom mer intensivt arbeid, med lavere lønn og pensjon.
Til slutt kommer regningen…i form av økt
sykefravær med uføretrygd som endestasjon”. I
våre interne medabeidertermometer (anonym nettbasert
undersøkelse) scorer våre medarbeidere 4,1 i snitt
på at de trives på jobb på en skala fra 1 –
5.

Vi vil at det skal lønne seg å gjøre en god
jobb, slik det også er i alle andre deler av privat sektor.
Våre ansatte tjener i snitt like mye eller mer enn
tilsvarende i kommunen, men variasjonen er riktignok større
enn i det offentlige.

Sykefraværet hos oss ligger i snitt lavere eller på
nivå med tilsvarende i kommunalt drevne sykehjem. Tall fra
NHO viser at dette er tilfellet også ved andre
konkurranseutsatte virksomheter. Vi betaler folk sykepenger,
også utover 6 G, og gir 133 prosent ved arbeid på
helligdager i likhet med det offentlige. Vi har tariffavtale med
Fagforbundet, hvor vi ligger langt over det minimum avtalen
angir.

Vi tjener penger ikke penger på bekostning av
fellesskapet. Hvis vi sparer kommunen for mange tusen kroner
på hver sykehjemsplass vi drifter, har vi bidratt til at
kommunen har flere midler å bruke til beste for fellesskapet.
Vi er for velferdsstaten, og tror på godt samarbeid.

Les Linn Hernings «Svar
til Attendo Care AS
«

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.