Nyhetsbrev 5/2011

av | mai 14, 2011 | Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 5/2011, som ble sendt ut 31. mai, innholder saker om For velferdsstatens nye hefte Ta tjenestene tilbake, oppsummering av Velferdskonferansen, Samhandlingsreformen og kampen om barnehagetallene.

Innhold:

  1. 500 på Velferdskonferansen 2011
  2. Nytt hefte: Ta tjenestene tilbake!
  3. Kronikk og andre artikler
  4. Sykehusene og samhandlingsreformen
  5. Kamp om barnehagetallene

 

1. 500 PÅ VELFERDSKONFERANSEN 2011

500 deltakere tok del i Velferdskonferansen 2011 den 23. mai i Oslo kongressenter (Folkets Hus). Skal vi dømme etter de tilbakemeldingene vi har fått, traff vi usedvanlig godt både med temaene og innrettingen på konferansen. Deltakerne fikk lynkurs i hva som foregår av kommersialisering i store deler av våre velferdstjenester, men først og fremst strategier, forslag og ideer for hvordan vi skal kunne ”ta tjenestene tilbake” – altså under demokratisk kontroll i offentlig egenregi. En rekke vellykkede eksempler på hvordan folkelige bevegelser og kommuner hadde gjenerobret kontrollen over sine velferdstjenester ble presentert – både fra inn- og utland. Vi hørte om hvordan en bevisst lærte at plan- og bygningsloven kunne brukes for å sikre det offentlige kontroll også over utbygging av velferdstjenester. Vi fikk presentert erfaringer fra Paris, der vannforsyningen ble både bedre, billigere og langt bedre vedlikeholdt etter at kommunen hadde tatt den tilbake i egen regi. Osv., osv,…

Konferansen bidro også til å trekke de lange linjene, sette ting i sammenheng og identifisere årsaker og drivkrefter i kampen om de offentlige velferdstjenestene. Jussprofessor Finn Arnesen viste oss hvilket handlingsrom vi fortsatt har for å unngå markedspresset fra EU/EØS. Fanny Voldnes fra Fagforbundet ga oss en innføring i hva organisasjonsstrukturer og regnskapsmodeller betyr for styring, medvirkning og innsyn i virksomhetene. Samtlige fikk For velferdsstatens nye verktøy, heftet om å ”ta tjenestene tilbake” (se neste sak), med en rekke oppskrifter til nettopp hvordan det kan gjøres. De fleste presentasjonene fra konferansen finnes nå her.

2. NYTT HEFTE: TA TJENESTENE TILBAKE!

For velferdsstaten har nå gitt ut en veileder i hvordan kommuner og offentlige etater kan ta tjenestene tilbake til egen regi. Det er et stort press for å markedsrette og privatisere offentlige tjenester verden over. Private selskaper ønsker stadig større sugerør inn i fellesskapets kasser. Mens flere departementer gir omfattende informasjon og kursing i hvordan det offentlige skal sette varer og tjenester ut på anbud, finnes det ingen tiltak, veiledning eller forskrifter fra regjering eller myndigheter som kan bistå politikere og lokaladministrasjon i å bevare lokal, demokratisk kontroll og sørge for kvalitetsutvikling i offentlig egenregi.

– Dette fører til økt markedsretting og et anbudshysteri i det offentlige som er helt meningløst, sier forfatter av publikasjonen, Helene Bank. For velferdsstaten gir i heftet en oversikt over hvilket handlingsrom som faktisk finnes, og gir gode eksempler og oppskrifter på hvordan politikere kan ta tjenestene tilbake, hvordan de kan unngå markedskravene fra EU/EØS, og hva alternativene er.

Publikasjonen er gratis og kan bestilles på For velferdsstatens hjemmeside www.velferdsstaten.no. Der er det også etablert en egen ressursside for å ”ta tjenestene tilbake”. Ressurssiden inngår i For velferdsstatens verktøykasse for lokalaktivister, og vil bli løpende oppdatert.

 

3. KRONIKK OG ANDRE ARTIKLER

Samme dag som Velferdskonferansen 2011 gikk av stabelen, hadde For velferdsstaten i samarbeid med Utdanningsforbundet, Fagforbundet, NTL, FO og Norsk bonde- og småbrukarlag en kronikk på trykk i Dagsavisen. Under tittelen ”Ta tjenestene tilbake!” skisseres bakgrunnen for og hovedtrekkene i det politiske prosjektet for å ta tilbake politisk kontroll over fellesskapets tjenester og ressurser.

I kronikken heter det blant annet: ”Gjennom de siste årene har vi derfor sett flere enkeltindivider og familier slå seg opp som mangemillionærer innen barnehager, barnevern, asylmottak og eldreomsorg. I tillegg har en rekke multinasjonale selskaper gjort sitt inntog i norske velferdstjenester. Flere av disse har eiere registrert i skatteparadis. Slik unndrar de seg også skatt til fellesskapet. Gradvis presser de ut lokale og ideelle aktører. Det finnes gode og demokratiske alternativer til kommersialiseringa av det offentlige. Kvalitetsutvikling med egne ansatte, der man bygger på de ansattes kompetanse, deres medvirkning, engasjement og erfaringer, har vist seg å være veien å gå.” Les hele kronikken her.

I det følgende finner dere et utvalg av andre artikler som springer ut av Velferdskonferansen 2011 og vår kampanje for å ta tjenestene tilbake:

Reportasje om anbudshysteriet i Dagsavisen: EØS/EUs rolle i å skape et anbudshysteri.
Fagbladet trakk fram erfaringer med renasjonalisering av vann- og energiressurser.
Fontene presenterte konferansen og heftet: ”Kokebok mot privatisering”.
Aktuell skrev om Audun Lysbakkens angrep på Adecco-kommuner og konferansens hovedbudskap om å ta tjenestene tilbake.

 

4. SYKEHUSENE OG SAMHANDLINGSREFORMEN

Helsesektoren og sykehusene er fortsatt en uuttømmelig kilde til debatt. Lokalbefolkningen mobiliserer mot nedlegginger av lokalsykehus, astronomiske krav om nedskjæringer i Oslo-sykehusene bærer bud om fortsatt dyp krise, den fatale organisasjonsmodellen forfølger regjeringa så lenge det ikke tas radikale grep for å rette opp feiltakelsene – og nå kommer samhandlingsreformen på toppen av dette.

Legeforeningen har markert seg sterkt den siste tida. Den avgående presidenten, Torunn Janbru, benyttet siste landsstyremøte i organisasjonen til et kritisk oppgjør med mye av helsepolitikken. Visepresidenten, Arne Laudal Refsum, skriver i en kronikk i Dagsavisen (30.5.2011) at regjeringens sykehuspolitikk ”har sabotert sykehusenes mulighet for å lykkes”. Han konkluderer med at det ”trengs en nasjonal sykehusplan hvor fremtidig sykehusstruktur beskrives, hvor det fremgår hvor sykehusene skal være, og hva de skal inneholde. Finansieringssystemet for sykehusene må klargjøres.”

Fanny Voldnes, leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet, skriver i en artikkel om samhandlingsreformen, at det viktigste med reformen er ”at kommuner skal betale for innbyggernes bruk av sykehus, såkalt kommunalt medfinansieringsansvar”. Hun påpeker i artikkelen at kommunene dermed får tre valgmuligheter: ”De kan ivareta oppgaven selv, kjøpe tjenesten av spesialisthelsetjenesten eller fra en privat helsetilbyder.” Videre påpeker hun at: ”Med en svært presset kommuneøkonomi vil valget av hvilke helsetjenester som kommunen vil utføre selv, lett bli et økonomisk spørsmål. Erfaringene fra Helseforetaksreformen er at viktige spørsmål som ’hva har innbyggerne i kommunen behov for, hva slags kompetanse har vi i kommunen og hva kan vi ta faglig ansvar for’, lett vil komme i bakgrunnen.” Hun frykter derfor at den nye modellen vil fremme konkurranse og privatisering. Alternativet, mener hun, ”kan være å avtale på sentralt, regionalt eller lokalt nivå hva slags tjenester kommunen har kompetanse til å håndtere selv, finansiere dem direkte og så overlate de andre helsetjenestene til spesialisthelsetjenesten. Da vil man kunne opprettholde helsetjenestene i offentlig regi og unngå at kommuner av økonomiske grunner velger å bruke private aktører.” Les hele artikkelen her.

5. KAMP OM BARNEHAGETALLENE

For velferdsstaten har ved tidligere anledninger omtalt NHOs kreative bruk av tall og statistikk for å underbygge sine kampanjer mot velferdsstatens solidariske fellesskapsordninger og for privatisering av offentlige tjenester. Nå har Private barnehagers landsforbund (PBL), som gjerne omtaler seg som ”barnehagenes NHO”, også tatt i bruk talltriksing i sin kamp for mer penger til de private barnehagene.

Det er mange gode grunner til å styrke økonomien i barnehagene, men ingen gode grunner til at de private skal forfordeles, særlig så lenge de håver millioner av de offentlige kronene over i lomma til eiere og aksjonærer.

I en kronikk i Kommunal Rapport kommer Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, med kraftig kritikk av PBL sine påstander om at kommunene nå struper de private barnehagene: «Vi finner ikke noe grunnlag i bevilgningsanslagene fra kommunene som tyder på at de private barnehagene behandles urimelig i forhold til kommunenes egne. Det er altså ikke noe som tyder på systematiske lovbrudd, slik PBL har hevdet, med klart utilstrekkelig dokumentasjon for en så alvorlig påstand.»

Les Helge Eides kronikk og mer om saken på våre hjemmesider: Urimelige PBL-påstander mot kommunene.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

www.velferdsstaten.no

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.