Nyhetsbrev 8/2011

av | sep 14, 2011 | Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 8/2011 ble sendt ut 26. september og inneholder For velferdsstatens analyse av kommunevalget og strategi frem mot 2013. I tillegg inneholder det saker om brysomme fakta i privatiseringsdebatten, verktøy for kommunepolitikere, kunnskapsbløffen m.m.

Innhold:

  1. Kommunevalget: Fortsatt behov for mobilisering
  2. De brysomme fakta: Privatisering gir ikke økt effektivitet
  3. Verktøy for kommunepolitikere (og for alle som skal holde dem i øra)
  4. Kunnskapsbløffen – hva nå?
  5. Internasjonal suksessbok om økonomisk ulikhet – nå på norsk!
  6. Ledig vikariat i For velferdsstaten
  7. Velferdskonferansen 2012: 21.-22. mai

 

1.  KOMMUNEVALGET: FORTSATT BEHOV FOR MOBILISERING

Høstens kommunevalg ga motstridende signaler. De største endringene skjedde innenfor henholdsvis den rødgrønne blokken og sentrum-høyresiden – med H og Ap som valgvinnerne, og FrP og SV som taperne. De rødgrønne lyktes dårlig i kampen om storbyene. Trondheim ble holdt, men Tromsø gikk tapt, og forsøkene på å erobre flertall i Oslo og Bergen mislyktes helt. Erfaringene både fra Trondheim og Fredrikstad viser imidlertid at det er der hvor fagbevegelsen sterkest påvirker innholdet i valgkampen at de rødgrønne vinner.

Oppmøtet ved årets valg fikk ikke noe løft, slik mange hadde antatt i den stemningen som vokste fram etter terroraksjonene 22. juli. Det bør føre til en revurdering av de utallige kampanjene om å stemme, som har vært en voksende tendens gjennom flere valgkamper – ikke minst i fagbevegelsen. Det er lite som tyder på at disse avpolitiserte oppfordringene spiller noen viktig rolle. Nå som før er det nok slik at det er politikkens innhold som kan mobilisere – eller demobilisere.

Valgresultatet varslet noen nye problemer for den rødgrønne alliansen. Selve sjelen i dette prosjektet var jo et resultat av en venstredreining av Ap og en polarisering mellom venstre og høyre i politikken. Hva som vil skje fram mot stortingsvalget i 2013 vil derfor i stor grad avhenge av fagbevegelsens og de folkelige kreftenes evne til å mobilisere for omfordeling og en radikal velferdspolitikk, samt i hvor stor grad kaoset fortsatt vil prege sentrum-høyres samarbeidsambisjoner. Les hele valganalysen her.

 

2. DE BRYSOMME FAKTA: PRIVATISERING GIR IKKE ØKT EFFEKTIVITET 

Både internasjonale sammenliknende studier, samt erfaringer fra Sverige, Danmark og USA, viser at det er en myte at konkurranseutsetting og privatisering er mer effektivt enn å yte offentlige velferdstjenester i egen regi. Videre har EU-kommisjonen kommet med rapport som kan fortelle hva anbudsregimet koster for å følge EUs eget lovverk. Norge topper statistikken med 16 milliarder kr i året. Samme beløp som Oslo kommunes samlete årlige utgifter til varer og tjenester.

Det svenske næringslivsinstituttet Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) ga nylig ut studien ”Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?” og forskningssjef Laura Hartman uttalte at de ikke kunne finne noe vitenskapelig belegg for at de høye forventningene om mer effektivitet ved å la private drive, har blitt innfridd. Sannheten ble for sterk kost for aktørene som finansierer SNS, og kort etter publiseringen sa Hartman og en annen ledende forsker ved SNS opp sine jobber. ”Jag kunde inte bedriva min forskning och delta i samhällsdebatten som jag ville”, fortalte Hartman til Dagens Arena. Les sakene og finn lenkene til studiene her.

 

3. VERKTØY FOR KOMMUNEPOLITIKERE (OG ALLE SOM SKAL HOLDE DEM I ØRA)

Valgkampen er over, og dragkampen om gode løsninger i den kommunale virkeligheten er i gang. For velferdsstaten vil derfor bidra med noen nyttige verktøy til kommunepolitikere, og alle andre, som ønsker frisk satsing på fellesskapsløsninger framfor privatisering.

Ta tjenestene tilbake
Hvordan skjermer man offentlige tjenester mot konkurranseutsetting og anbudshysteri? For velferdsstaten har utarbeidet en veileder for lokalaktivister, politikere, stat og kommuner som ønsker å bevare eller gjenerobre demokratisk kontroll over offentlige tjenester og eiendom. Veilederen kan lastes ned eller bestilles, og på denne siden finner du flere ressurser som kan brukes i arbeidet for å ta tjenestene tilbake.

Kommunebudsjett 2012: Avslør innsparingsbløffen
Har NHO Service vært i din kommune med sine påstander om hvor mye kommunen kan spare på å konkurranseutsette offentlige tjenester? Her finner du Fagforbundets grundige gjennomgang av NHO Service sine analyser, med tilhørende advarsel fra KS, argumentasjonsark og presseklipp. Les mer her. Se også sak 2 i dette nyhetsbrevet om at påstanden om privat effektivitet ikke holder mål.

Få kontroll over de private barnehagene
I mange norske kommuner har de private barnehagene i år streiket og demonstrert for høyere kommunale tilskudd. Men hva vet kommunens politikere egentlig om økonomien og eierformen i de private barnehagene? Her finner du en enkel veiledning til mer kunnskap om de private barnehagenes økonomi og eierskapsformer. Se også våre ressurssider om Private sugerør i fellesskapets kasser.

Si nei til offentlig-privat samarbeid (OPS)
Har noen i din kommune lansert tanker om å inngå OPS-avtaler for større investeringer, slik at private skal eie bygningene og kommunen leie? Les rapporten ”Dyrt og dumt” av Halvard Bakke, eller se på erfaringene fra Storbritannia som nå må bruke enorme summer på å kjøpe seg ut av slike avtaler. Les mer på våre sider om Offentlig-privat samarbeid (OPS).

 

4. KUNNSKAPSBLØFFEN – HVA NÅ?

Forlaget Manifest og forfatter Magnus Marsdal har skapt blest med sin nye bok, Kunnskapsbløffen, om det omfattende test- og kontrollregimet som er innført i skolen. I boka viser Marsdal at testregimet henger sammen med en mer omfattende kamp om skolens innhold og rolle i samfunnet. Testene er med andre ord ikke bare tester, men redskap for mer omfattende endringer av skolen, der sterke økonomiske og politiske krefter står bak – for å omdanne skolen i sitt bilde. Boka utgjør et svært solid grunnlag for et oppgjør med den markedslogikken som nå forsøker å erobre skolen. Lærerprofesjonen er et av ofrene i denne kampen for å forme skolen etter forretningslivets resultatmoral. Lærernes samfunnsoppdrag settes under et sterkt press av det innsnevrede kunnskapsbegrep som fremmes gjennom den testbaserte målstyringen (se intervju med Marsdal i bladet Utdanning).

I debatten har skolebyråd Torger Ødegaard i Oslo avvist kritikken. Han møter motstand i bladet Utdanning, der begrunnelsene for Osloskolens testregime avvises. Men Osloskolen er bare spydspissen i en mer omfattende trend. Internasjonalt foreligger det omfattende kritikk av og motstand mot den nyliberale utdanningspolitikken og testenes rolle i denne. Den amerikanske professoren Michael Apple, som vi hadde på Velferdskonferansen 2010, er en av dem (se en presentasjon av ham her). USAs utdanningsreform, ironisk nok kalt No Child Left Behind, har, i følge Apple, ført til økt reproduksjon og produksjon av ulikheter i samfunnet, bl.a. gjennom økt ensretting av utdanninga, mer tester og konkurranse. Motstanden øker imidlertid også. Ved fjorårets nasjonale prøver i Storbritannia boikottet rektorene ved 26 prosent av barneskolene prøven. Nå er spørsmålet om den oppmerksomhet Kunnskapsbløffen har skapt, kan brukes til å skape reell endring også i den norske skolen.

 

5. INTERNASJONAL SUKSESSBOK OM ØKONOMISK ULIKHET – NÅ PÅ NORSK!

”The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always do Better” har nå endelig kommet på norsk under tittelen ”Ulikhetens pris: Hvorfor likere fordeling er bedre for alle”, utgitt av forlaget Res Publica. Boka, som viser hvordan land med mindre økonomiske forskjeller gjør det bedre når det gjelder f. eks helse og kriminalitet enn land med større forskjeller, har skapt stor debatt og er blitt en bestselger internasjonalt. Se For velferdsstatens omtale av den engelske versjonen: Økonomisk ulikhet skader folkehelsa og oversikt over en del av debatten her.

Les mer og bestill den norske utgaven av boka på Res Publica sine nettsider.

 

6. LEDIG VIKARIAT I FOR VELFERDSSTATEN

En av våre medarbeidere skal ha permisjon. Vi utlyser derfor ett års vikariat med tiltredelse så raskt som mulig. Se utlysning her.

 

7. VELFERDSKONFERANSEN 2012: 21.-21. MAI

Velferdskonferansen 2012 blir arrangert i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) den 21. og 22. mai neste år. Fattigdom og fordeling vil bli et sentralt tema på konferansen, i tillegg til det arbeidet vi driver mot ”private sugerør i fellesskapets kasser” og for å ”ta tjenestene tilbake”. Program og ytterligere informasjon vil etter hvert komme på våre hjemmesider – men merk av datoene nå!

 

———————————————————————

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.