Kommunevalget: Fortsatt behov for mobilisering

Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

Høstens kommunevalg ga motstridende signaler. Dersom vi
ser de rødgrønne og sentrum-høyre som to
blokker, skjedde de største endringene innenfor disse
blokkene. I den rødgrønne blokken var det Ap som gikk
fram, Senterpartiet tilbake, mens SV opplevde et katastrofevalg.
På sentrum-høyresiden ble Høyre den store
vinneren, men i stor grad på bekostning av FrP, som raste med
over 6 prosentpoeng. Styrkeforholdet mellom de to blokkene ble
forskjøvet med mellom ett og to prosentpoeng – i
retning høyre. Det sikreste vi kan konkludere med, er at
behovet for mobilisering for en radikal velferdspolitikk fortsatt
er til stede i fullt monn.

De rødgrønne lyktes dårlig i kampen om
storbyene, med to hederlige unntak. Trondheim ble holdt og
Fredrikstad vunnet, men Tromsø gikk tapt, og
forsøkene på å erobre flertall i Oslo og Bergen
mislyktes totalt. Gjennom å analysere de ulike strategiene i
storbyene, har det rødgrønne alternativet viktige
erkjennelser å hente.

Arbeidsfolk mobiliseres gjennom tydelige skiller i
politikken
Erfaringene både fra Trondheim og
Fredrikstad viser at det er der hvor fagbevegelsen sterkest
påvirker innholdet i valgkampen, at de
rødgrønne vinner. Skal arbeidsfolk mobiliseres, skjer
det med andre ord best ved å fremme krav og drive valgkamp
på spørsmål som angår deres hverdag, og
som bidrar til omfordeling og styrka velferd. Kamp for en
progressiv eiendomsskatt for å sikre velferden ble sånn
sett en valgvinner i Trondheim. Det burde bidra til å dempe
angsten for å drive denne typen omfordelingspolitikk
også i Ap og SV i Oslo. Problemet er ikke at kravet er
upopulært hos det store flertall, men de nevnte partienes
manglende evne til å fremme en offensiv argumentasjon for
eiendomsskatt – for å styrke velferden. Etter fem
strake tap for sentrum-venstre i Oslo er tida inne for en
gjennomdrøfting av strategien. Ikke minst gjelder dette
tendensen til å legge seg politisk til høyre for
å ”vinne sentrumsvelgerne”, som det heter. Dette
baserer seg på en helt misforstått
politikkforståelse, som er helt i strid med erfaringene fra
Trondheim, Fredrikstad og stortingsvalget 2005, da de
rødgrønne vant nettopp på en radikalisering av
budskapet og en polarisering av valgkampen.

Et avpolitisert ”Stem!” er ikke nok til
å mobilisere
Oppmøtet ved årets
valg fikk ikke noe løft, slik mange hadde antatt i den
stemningen som vokste fram etter terroraksjonene 22. juli. Det
bør føre til en revurdering av de utallige kampanjene
om å stemme, som mange kastet seg på, og som for
så vidt har vært en voksende tendens gjennom flere
valgkamper – ikke minst i fagbevegelsen. Det er lite som
tyder på at disse avpolitiserte oppfordringene spiller noen
viktig rolle. Nå som før er det nok slik at det er
politikkens innhold som kan mobilisere – eller demobilisere.
Fellesskapsløsninger, omfordeling og krav og løfter
som bidrar til å gjøre livet bedre for dem som strir
mest for å få hverdagene til å gå i hop,
må være mobiliseringsgrunnlag.

Høyredreining svekker rødgrønn
allianse
Valgresultatet varslet en del nye problemer
for de rødgrønne partiene. De har ikke lenger et
prosjekt som skaper den entusiasme som brakte dem til makta i 2005.
Svekkelsen av SV, høyredreiningen av Sp, symbolisert med en
styrka posisjon for Ola Borten Moe, og Aps flirt med KrF endrer
betingelsene frem mot 2013 i forhold til 2005. Selve sjelen i det
rødgrønne prosjektet, slik det den gang ble til, var
et resultat av sterk mobilisering fra fagbevegelse og andre
folkelige krefter for en ny og mer radikal kurs, som bidro til en
venstredreining av Ap og en polarisering mellom venstre og
høyre i politikken. Hva som vil skje fram mot
stortingsvalget i 2013 vil derfor i stor grad avhenge av to
forhold: For det første fagbevegelsens og de folkelige
kreftenes evne til å mobilisere for omfordeling og en radikal
velferdspolitikk, og dermed presse hele det politiske tyngdepunktet
til venstre. For det andre i hvor stor grad kaoset fortsatt vil
prege sentrum-høyres samarbeidsambisjoner.

For velferdsstatens bidrag vil være en fortsatt kamp og
mobilisering for demokrati og styrka velferd, mot
kommersialiseringen av barnehager, helsetjenester og eldreomsorg,
for å ta tjenester tilbake i offentlig egenregi – samt
en styrka innsats mot fattigdom og sosiale forskjeller.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.