Debatt om barnehagerapportene fra Telemarksforskning

Debatt om barnehagerapportene fra Telemarksforskning

Rapportene fra Telemarksforskning om utbytte i private barnehager førte til at direktør i Private barnehagers landsforbund, Arild M. Olsen, forkastet rapportene som «useriøse». Her kan du lese både kritikk og forsvar av rapportene.

Rapportene fra Telemarksforskning om utbytte i private
barnehager førte til at direktør i Private
barnehagers landsforbund (PBL), Arild M. Olsen, forkastet
rapportene som «useriøse». Vi har laget et
sammendrag av de to omtalte rapportene
.

På nettsidene til Private barnehagers landsforbund,
barnehage.no, går Olsen ut mot det han mener er «synsing
som ikke kan tas seriøst
«: «Se på
brukerundersøkelsene som viser at private barnehager er den
delen av offentlige tjenester som foreldre og ansatte er mest
fornøyde med. År etter år. Se hvor mye det
offentlige har spart på at private barnehager har innfridd
statens løfte om full barnehagedekning ved å betale
lavere tilskuddssatser til de private enn til de kommunale. Denne
rapporten er skrevet på en måte som gjør at den
ikke kan tas seriøst. Her er all synsing rettet mot private
barnehager på en negativ måte, tordner Olsen
»

Videre skriver Olsen at han mener at kunnskapsminister Kristin
Halvorsen må «ta avstand» fra rapportene.

At vi i For velferdsstaten er rykende uenig med PBL, er ikke noe
nytt. PBL er en bransjeorganisasjon som har motsatt seg alt som
går i retning av mer offentlig kontroll med midlene som
brukes i private barnehager.

Telemarksforskning kom med
tilsvar til kritikken i Dagsavisen den 29. februar 2012
. Svaret
kan også leses i sin helhet her (etter tillatelse fra
forfatterne):

Sleivspark 
fra PBL

Som interesserepresentanter for en viktig
samfunnsaktør – de private barnehagene – burde Arild M.
Olsen og PBL være åpne for å få fram fakta
om og anslag for profitt blant private barnehager.

Forfatter: Karl Gunnar Sanda, direktør i
Telemarksforskning. Innlegget er skrevet sammen med Trond Erik
Lunder, forsker Telemarksforsking.

Arild M. Olsen, administrerende direktør i Private
Barnehagers Landsforbund (PBL), går i Dagsavisen (21/2) hardt
ut mot Telemarksforsking sin rapport om profitt i private
barnehager. Olsen kaller rapporten unødvendig og
tendensiøs og mener at den gir et feilaktig bilde av de
private barnehagene. Vi kan på ingen måte se at
rapporten har en ensidig framstilling mot de private barnehagene.
Har han virkelig lest rapporten?

Kunnskapsdepartementet har engasjert oss til å analysere
hvilke profittmuligheter som finnes for ikke-kommunale barnehager,
og anslå hvor store verdier som tas ut av barnehagesektoren
totalt sett. Dette er et tema som stadig kommer opp, uten at
omfanget av problemet noen gang har vært studert
nærmere. Likevel synes altså Olsen at det er en
unødvendig rapport.

Rapporten kommer ikke med en klar konklusjon. De påviste
overskuddene vil nok ikke anses som «store»
sammenlignet med mange andre bransjer. Imidlertid er forskjellene
betydelige, og det finnes eksempler på barnehager med solide
overskudd. Mange vil også mene at dette ikke er noen
«vanlig» bransje med tanke på at det meste av
inntektene kommer fra offentlige tilskudd.

I rapporten understreker vi at beløpene for overskudd,
som er referert i Dagsavisen, er usikre, og spesielt gjelder det
anslagene på såkalt skjult utbytte. Vi vil likevel
hevde at omkring 500 millioner kroner er et rimelig minsteanslag
for overskudd i sektoren.

I stedet for en voldsom takling av mannen, kunne Olsen og PBL
holdt fokus på ballen, bladd i rapporten og nevnt vårt
argument om at det er naturlig at bedrifter har noe overskudd og at
de styrker egenkapitalen etter hvert som omsetningen øker.
Våre beregninger viser at en slik betraktning kan forsvare
store deler av overskuddet. Han kunne videre sitert oss på at
tallmaterialet «indikerer i seg selv at store deler av den
private sektoren ikke opptrer ensidig profittmaksimerende, men at
de i stedet driver godt over minimumsnivået når det
gjelder kvalitet». Han kunne også lagt til det vi
skriver om at anslaget for beregning av skjult utbytte er
høyst usikkert og at «resultatet egner seg
først og fremst til sammenligning mot eventuelle anslag
framkommet ved andre metoder». Dessverre kjenner vi ikke til
andre forsøk på å anslå omfanget av skjult
utbytte.

Vår rapport er først og fremst skrevet med tanke
på at den blir lest som et helhetlig produkt. Det er
imidlertid normalt at media tar tak i de delene de synes er
interessante, og gjerne da med sin egen vinkling. Olsen og PBL
likte tydeligvis ikke oppslagene i Dagsavisen (20/2). Men som
interesserepresentanter for en stor og viktig samfunnsaktør
– de private barnehagene – burde de være åpne for
å få fram både fakta om og anslag for profitt
blant private barnehager. Så lenge det er kunnskapshull
knyttet til dette temaet, vil debatten alltid komme opp på
nytt.

Rapporten «Gullgraving
i sandkassa?
» kan for øvrig lastes ned fra www.telemarksforsking.no.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.