Kan Norge lære Sverige å stoppe kommersielle velferdskonsern?

Innlegg: PBL driver utpressing av kommunene

Publisert i Dagens arena 15.08.2012 under tittelen

Företagen hittar kryphålen

Store kommersielle interesser søker å finne stabil
avkastning innen nordeuropeiske skattefinansierte
velferdsordninger. Det skaper debatt, sterke motpoler og skandaler,
som Adecco-vikarskandalene i Norge våren 2011, og skandalene
på pleiehjem i Sverige i 2012.

Et målrettet arbeid og samarbeid, og en
rødgrønn regjering som følges tett av
fagbevegelsene, har bidratt til at privatiseringen og de
kommersielle har fått mindre og langsommer innpass i Norge
enn i Reinfeldts Sverige.

Men en kan ikke snakke om en norsk modell. Derimot har Norge
én lov og noen tiltak, som kan brukes som modeller for
å sikre at alle fellesverdiene går til formålet
– de velferdstjenestene som er vedtatt skal være felles
finansiert og universelle.

Privatskoleloven fra 2006 slår fast at
bare skoler med religiøse og pedagogiske alternativ, kan
få konsesjon og offentlig støtte. Det gis ikke
støtte til kapital- og investeringskostnader. I loven
står det at verdier ikke kan overføres til eiere eller
nærstående. Utdanningsdepartementet skal løpende
sørge for at lovens intensjon ikke omgås.
Omgåelse er lovbrudd, og kan føre til krav om
tilbakebetaling eller at konsesjonen tas bort. Den konservative
regjering 2001–2005 hadde imidlertid åpnet for private
skoler i sin alminnelighet. Svenske John Bauer-konsernet
brøt betingelsene.

Full barnehagedekning ble gjennomført
etter forlik med Fremskritspartiet. Det medførte et krav om
likebehandling av offentlige og private aktører. Regelverket
som ble utformet er svært ulikt
skolesektoren
. Investeringsstøtte ble gitt uten
betingelser om varig drift av barnehage, eller forkjøpsrett
for kommunen ved opphør av driften. Alle fikk rett til
å etablere seg. Ingen begrensninger på å
overføre verdier til eiere eller nærstående
selskap. De kommersielle kjøper opp ideelle og
foreldredrevne barnehager. I løpet at få år har
sektoren utviklet seg med noen få store kommersielle konsern,
som tjener godt og har blitt en maktfaktor i kommunene.

Lov om finansiering av private barnehager
(2012)
legitimerer og åpner for et ”rimelig
utbytte”. ”Rimelig utbytte” er svært lite
presist og umulig å tallfeste. For en kommune i møte
med en stor økonomisk aktør, som har fått
dominerende posisjon innen lovpålagte tjenester, og som kan
stenge dørene for barna på kort varsel, blir det et
umulig styringsredskap. Videre er ”utbytte” bare
én post i regnskapet, som nesten ingen kommersielle
barnehager bruker lenger.

Konsernbidrag, godt betalte tjenester til eiere, utskilling av
eiendom og nødvendige støtte­tjenester i egne
selskaper, og organisering av egne personalutleiebyråer.
Utallige varianter. Lønn og pedagogtetthet er lavere,
pensjonene dårligere ­ ikke i alle private barnehager,
men gjennomsnitt for sektoren. Registrering av eiere i
skatte­paradis er andre måter å hente ut verdier
på, som regjeringen ikke har prøvd å begrense
innen barnehagesektoren.

”Ikke vesentlig lavere lønn”
er begrepet som brukes i barnehageloven. Helt umulig å
tallfeste. Dermed aksepteres det at profitt kan økes ved at
ansatte betaler prisen. Dessuten blir det helt umulig for kommunene
å kontrollere, all den tid det ikke ligger noen krav
tilskuddskontroll og avtale mellom kommunene og de private
barnehagene.

Det er helt naturlig at velferden, som er finansiert av
fellesskapets ressurser, skal drives etter et non-profitt-prinsipp.
Som innbyggere betaler vi skatt for å få gode
velferds­tjenester, og for å videreutvikle vårt
samfunn – ikke for å fylle lommene til private
investorer på jakt etter så godt som risikofri
avkastning innen lovpålagte offentlige velferdstjenester.
Erfaringer innen EU-retten viser at vi kan ta tjenestene tilbake.
Men noen betingelser må være oppfylt. Mange steder
skjer det allerede. Det er bare å sette i gang,  for en
regjering som vil sikre demokratisk kontroll og at alle
velferdskronene går til velferd.

Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten,
Norge

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.