De skjulte samfunnsstrategene

Hvem utformer egentlig ”moderniserings”reformene i offentlig sektor? I kronikken Helsefeltets strateger beskriver professor Rune Slagstad hvordan store samfunnsreformer, som helsereformen, er blitt utformet i lysskye møter mellom konsulentbransje og byråkrater, med politikere som villig stiller seg på sidelinja. Sentralt i prosessen med sammenslåing av hovedstatssykehusene var det forespeilede økonomiske innsparingspotensialet på 600-900 millioner årlig. Dette tallet er det konsulentfirmaet McKinsey som har regnet ut ved hjelp av ”tidligere erfaringer” og en svært enkel ”beste praksis”-metode. McKinsey var også, i følge Slagstad, med på de fleste sider av bordet gjennom hele prosessen.

Slagstad påpeker selv at konsulentbransjens rolle i samfunnsutviklingen ikke er et nytt fenomen, men dessverre er utviklingen dårlig dokumentert. Konsulentfirmaenes rolle i omorganiseringen av jernbanen, telesektoren og den statlige delen av elektrisitetsbransjen på 1980-tallet, finnes dokumentert i masteroppgaven og kronikken ”Fra etat til konsern” av Linn Herning. 

Det sentrale i Slagstads kronikk er ikke bare McKinseys rolle, men hvordan skillene mellom byråkratiet og konsulentfirmaene viskes ut. Eksempelet til Slagstad underbygges av arbeidet til organisasjonsforsker Kjell Arne Røvik om idéstrømningene innen styring og ledelse de siste tiårene. Han poengterte i 2009, gjennom en kronikk i Morgenbladet, at mens eksterne konsulenter var sentrale for markedsreformene i offentlig sektor på 1980- og 90-tallet, så har forestillingen om den private bedrift som ideal for offentlig virksomhet gjennom 00-tallet flyttet inn i selve byråkratiet i form av nye ledere og ansatte. Noe som, i følge Rørvik, ”fører til en gradvis og langt mer fundamental omdannelse av forvaltningen etter forbildene fra forretningen, en stille revolusjon som knapt registreres i offentligheten.”

For velferdsstaten har gjennom heftet Når tall blir politikk og særtrykket av Klassekampens artikler Utsalg av det offentlige til laveste bud… blant annet kritisert den rollen som Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har fått i den gradvise innføringen av lønnsomhetsregnskaper i staten. Dette senteret er nå etablert som Direktorat for økonomistyring (DFØ), med vide fullmakter innen feltet ”god styring i statlige virksomheter”. 

Les om flere slike saker på For velferdsstatens temasider om offentlig styring.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.