Det var ikke systemsvikt

Innlegg: PBL driver utpressing av kommunene

Publisert i VG 07.09.2012

Gjørv-rapporten beskriver i detalj hva som sviktet:
”De mål etaten i dag har, er preget av hva som er lett
å måle. Men måler man det som er viktigst?”
Manglende handling og nøling. Erfaringer fra
terrorøvelser ble åpenbart ikke brukt. Jeg går
ikke inn på individuelle feiltrinn, men systemene som
individene jobber under.

Politidirektoratet styres etter 122 måleparametre.
Årlig sendes 136 rapporter til justisministeren. Adferden som
kritiseres, belønnes i styringssystemet. Kan da de fatale
feilene som ble gjort 22. juli karakteriseres som systemsvikt,
eller er det feil system?

Helsevesenet fikk skryt.  Men Prof. T. O. Rognum, som ledet
undersøkelsene av de døde etter 22. juli, sier til
Dagens medisin(30.8.12), at ”det var fagfolkene, ikke
helsebyråkratene som mobiliserte 22. juli, og det er blant
annet derfor det gikk så bra”. Sjiktet av
byråkrater kjenner ikke idealene i helsevesenet” – de
driver helsevesen som om det skulle ha vært et
oljeselskap” fortsetter han.

Troen på at den demokratiske forvaltningen av
fellesskapets verdier skal og bør etterligne konkurranse i
markeder og forretningsdrift har skapt et måleregime som tar
tid fra de faglige oppgavene. Enda verre, det undergraver ansattes
anledning til å sette i verk tiltak ut fra egne faglige
vurderinger innafor deres ansvars- og kompetanseområde.

Uansett farge på regjering, denne markedsinspirerte
styringsform, også kalt New Public Mangement (NPM) har
overtatt i offentlig sektor.  Offentlige institusjoner blir
styrt som om de skal masseprodusere spiker. Lederne gis lønn
og offentlige instanser får bevilgninger ut fra
måltallene, slik at de mister kontroll med det overordnede
samfunnsoppdrag.    Politikere har satt seg selv ut
av spill.

På LO-Stats kartellkonferanse på Gol i 2008, ble det
vedtatt en uttalelse som blant annet sier at «New Public Management
har vist seg dårlig egnet som styringsredskap, og må
forlates.….» Statsministeren svarte at han ”ikke helt
visste hva NPM var”, men la til at “hvis dere er mot
det, så er jeg kanskje det også”.

Nå vet Stoltenberg hva NPM er. Smertelig erfart. I
Stortinget 28. august 2012, mente han at når”…
oppmerksomheten rettes mot det som kan telles og måles, kan
andre oppgaver bli skadelidende. Vi trenger ikke flere mål,
sannsynligvis færre.”

Folkevalgte må tørre å styre overordnet.
Suksessfaktorene til det offentlige ligger i hovedsak i de ansattes
evne og vilje til å tilpasse arbeidsoppgavene til
situasjonen. For ingen brukere av sosiale tjenester er like, ingen
barn er like og enhver brann har sine likheter – og
ulikheter. Det er kontinuerlige avveininger. Offentlig sektor ikke
er masseproduksjon, men skreddersøm, faglig ansvarlighet og
ansatte som må gjøre daglige vurderinger.

Løsningene og alternativene finnes i
førstelinjetjenesten i organisasjonene – alle de
kvinner og menn som hver dag må gjøre de vanskelige
valg og tilpasninger for at det offentlige skal fungere. Ledere
skal tilrettelegge for optimal bruk av den kompetanse. Hvis
Stoltenberg nå ber konsulenter, direktorater og ledere, som
har innført målehysteriet og markedsstyringen, om
å finne løsningen på problemet, vil vi
være like dårlig forberedt neste gang katastrofen
rammer.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.