Nyhetsbrev 1/2013

av | jan 14, 2013 | Nyhetsbrev

I For velferdsstatens første nyhetsbrev i 2013 kan du lese om Velferdskonferansen, Unio-lederens oppfordring om å legge skatteløftet til side, bestiller-utførermodeller, mer helsemarked i Europa og Trondheimskonferansen.

INNHOLD:

  1. Velferdskonferansen 2013: Slik vil vi styre offentlig sektor!
  2. Regionale velferdskonferanser
  3. Skatteløftet må leggast til sides
  4. Bestiller-utførermodeller – markedsretting av offentlig sektor
  5. Mer helsemarked i Europa
  6. Trondheimskonferansen
  7. Stilling ledig i For velferdsstaten

1. VELFERDSKONFERANSEN 2013: SLIK VIL VI STYRE OFFENTLIG SEKTOR!

På tross av bred erkjennelse av problemene med New Public Management, målemani og markedsorientering, opplever vi at disse styringssystemene fortsatt dominerer i offentlig sektor. Derfor skal Velferdskonferansen 2013 styrke og mobilisere for våre alternativer.

Velferdskonferansen 2013 holdes i Oslo Kongressenter/Folkets Hus den 15. april. Konferansen går over en dag og med et åpent kveldsmøte. Vi åpner konferansen med John Leirvaag, leder i NTL, og går videre med fire sterke hovedinnledere. Rune Slagstad, professor ved senter for profesjonsstudier (HiOA), utvider sin analyse av helsefeltets strateger og ser på de skjulte strategers rolle i samfunnsutviklingen. Reidun Førde, professor ved Senter for Medisinsk etikk (UiO) innleder på grunnlag av sitt debattinnlegg Frå engasjert fagperson – til lydig funksjonær? Svenn Arne Lie, rådgiver i Fagforbundet, viser hvordan New Public Management har skapt et uklart skille mellom forretning og forvaltning, mens Kjersti Barsok, nestleder i LO i Oslo, innleder om utfordringene med nye ledelsestrender med utgangspunkt i artikkelen Harmoni med HR? Konferansen fortsetter med fire parallelle sesjoner som videreutvikler temaene fra åpningssesjonen. Dagskonferansen avsluttes med en ny plenumssesjon der vi blant annet skal se på alternativ organisering av offentlig sektor, blant annet med eksempler fra kommunenivå i Danmark og helsevesenet i Skottland. På kvelden arrangerer vi et åpent debattmøte.

Det er nå åpnet for påmelding, og du finner program, praktisk informasjon og presentasjon av innledere på konferansesidene. Eller du kan gå rett til påmelding!

2. REGIONALE VELFERDSKONFERANSER

I løpet av våren vil det blir arrangert flere regionale velferdskonferanser. Først ut er Tromsø den 14. februar, så følger Stavanger 13. mars. I Bergen har de valgt å legge konferansen til våren, så vestlendingene må vente til 19. juni.

Programmet for Tromsøs regionale velferdskonferanse er klart. Program og praktisk informasjon om de regionale velferdskonferansene vil løpende blir lagt ut på konferansesidene til Velferdskonferansen 2013.  Det er fortsatt mulig å arrangere flere regionale konferanser hvis man ønsker det. Ta kontakt med For velferdsstatens sekretariat.

 

3. SKATTELØFTET MÅ LEGGAST TIL SIDES

På forespørsel fra For velferdsstaten har leder i Unio, Anders Folkestad, utdypet sin uttalelse til NRK om at den rødgrønne regjeringen bør øke skattene for å sikre finansiering av velferdstjenestene. Folkestad skriver i sin artikkel:

”Ein moderat skatteauke må til for å satse meir på å løyse offentlege oppgåver som står i kø. Skal vi sikre betre helsetenester, eldreomsorg, gi betre kvalitet i utdanning, satse meir på kunnskap og forsking og legge større vekt på førebygging og tryggleik, må dette prioriterast framfor andre tiltak. Regjeringa sitt skatteløfte hindrar no ei betre innretting av den økonomiske politikken.

Regjeringa bør difor oppheve sitt sjølvpålagde «skatteløfte», eit løfte om å halde skatten på dagens nivå, målt som andel av verdiskapinga i fastlandsøkonomien. Det bør opnast for ei moderat opptrapping av skattenivået. Dette trengst for å sikre kvaliteten i offentlege tenester, og for å skape ein betre balanse mellom offentleg og privat konsum.  I dag ser vi glitrande finansbygg og nedslitne skulebygg vegg i vegg.  Er det slik samfunnet skal prioritere?” Les hele artikkelen på våre nettsider.

 

4. BESTILLER-UTFØRER-MODELLER – MARKEDSRETTING AV OFFENTLIG SEKTOR

Bestiller-utførermodeller (BUM) bygger på en markedsliberal økonomisk tenkning omkring offentlig sektor: At offentlig sektor er preget av ineffektivitet, byråkrati, høye kostnader og for dårlig kvalitet, og at antatte egeninteresser blant dem som arbeider i utførerleddet, fører til manglende effektivitet. Dette er rent teoretiske, udokumenterte påstander.

Offensiven for BUM kom i en tidlig fase av markedsreformene i offentlig sektor.  ”Modernisering”, ”effektivitet” og ”fornying” var begrepene som ble brukt. Kritikere skulle dermed stemples som motstandere mot framskritt. Det var likevel solide advarsler mot å innføre dette prinsippet i forvaltningen.

Det har vært utøvd statlig press gjennom flere stortingsmeldinger og offentlige utredninger for å innføre BUM i forvaltningen. Etter hvert har det kommet evalueringer av metodene som imidlertid aldri har tallfestet reelle gevinster, verken økonomisk eller styringsmessig. Tvert imot. Selv etter omfattende evalueringer er økonomisk innsparing og bedret styringsinformasjon for folkevalgte fortsatt basert på luftige antakelser. Selv om det ikke finnes grundige evalueringer som viser at BUM innen helse- og omsorgstjenester er hensiktsmessig, verken økonomisk, for styring, eller for bedre tjenestekvalitet og arbeidsmiljø, er det nesten ikke diskusjon om selve modellene og grunnlaget for å velge BUM. Det må med andre ord være andre interesser som driver dette fram. Les Helene Banks artikkel her.

 

5. MER HELSEMARKED I EUROPA

EUs Pasientrettighetsdirektiv representerer et avgjørende skritt i retning mer helsemarked i Europa. Direktivet ble endelig vedtatt i mars 2011 og er nå i ferd med å bli innført i medlemslandene, inkludert i EØS. Bakgrunnen for direktivet er at EF-domstolen har slått fast at helsetjenester skal være en del av EUs indre marked.

Det har stått strid om direktivet innad i EU. I første omgang forsøkte Kommisjonen å inkludere helsetjenester i Tjenestedirektivet av 2004, men det måtte oppgis på grunn av stor motstand. I 2008 ble så første utkast til helsedirektiv lagt fram. Resultatet ble til slutt Pasientrettighetsdirektivet. I følge dette skal henviste pasienter ha rett til sykehusbehandling i andre EU/EØS-land, dekket av hjemlandets trygdesystem – begrenset oppad til samme kostnad som i hjemlandet. Dette vil gjøre kontroll, styring og utvikling av eget helsevesen vanskeligere. Det kan stilles krav til forhåndsgodkjenning av behandling i annet land, dersom det kan begrunnes i ”tvingende allmenne hensyn”. Dette er et vilkår som den norske regjering sier den ønsker å benytte seg av, også slik at godkjenning ikke gis dersom tilsvarende behandling kan gis her hjemme innen en medisinsk forsvarlig frist. Det er imidlertid, som med alle tvetydige EU-direktiv, EF-domstolen som vil ha siste ord i hvordan reglene anvendes.

Et felles europeisk helsemarked vil kreve harmonisering, og det er fare for at dette blant annet vil låse landene fast i et markedssystem basert på stykkprisfinansiering og bestiller-utførerorganisering. I Skottland, som har gått vekk fra en slik markedsstyring av helsesektoren, skrev en forskergruppe som analyserte direktivet for den skotske regjeringen, blant annet følgende: ”Direktivet […] representerer et nytt forsøk på å bringe helsetjenester inn under reglene for det indre markedet. Ved at det inkluderer private tilbydere og krever et nasjonalt prissystem, har forslaget potensial til å øke tilknytningen til europeisk konkurranselovgivning og øke markedets rolle i helsesektoren. Det bør avvises.” De Facto har på oppdrag fra Fagforbundet og Nei til EU laget en omfattende utredning om direktivet. Høringsuttalelsen fra Fagforbundet finner dere her.

 

6. TRONDHEIMSKONFERANSEN

Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim, den 25. i rekken, ble arrangert 25.–27. januar med nær 600 tillitsvalgte fra hele landet. Her finner dere hovedresolusjonen.

 

7. STILLING LEDIG I FOR VELFERDSSTATEN

En av våre medarbeidere går over i ny stilling. Vi har derfor ledig ett års vikariat – med mulighet for fast tilsetting. Vi søker en person med erfaring fra politisk arbeid, som støtter For velferdsstatens engasjement for å forsvare og styrke velferdsstaten, utjevne økonomiske forskjeller i samfunnet og motarbeide markedsretting av det offentlige. Se full utlysning her.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Postboks 7003, St. Olavsplass

0130 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Helene Bank

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Linn Herning

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.