Nyhetsbrev 2/2013

av | feb 14, 2013 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens andre nyhetsbrev i 2013 kan du lese om Velferdskonferansen, konsulentenes misforståtte anbefaling av bestiller-utførermodellen, Alter summit – der motstanden samles i Europa, EUs fjerde jernbanepakke, privatiseringspapegøyen, kommmersielt barnehagekupp i Bergen og hefte om svart økonomi og sosial dumping.

INNHOLD:

  1. Velferdskonferansen 2013: Slik vil vi styre offentlig sektor!
  2. Bestiller-utførermodell ble svaret, men hva var spørsmålet?
  3. Motstanden i Europa samles: Alter Summit i Aten 7.-9. juni
  4. EUs fjerde jernbanepakke: Massiv privatisering
  5. Privatiseringspapegøyen skriker igjen: Konkurranse er bra! Konkurranse er bra!
  6. Kommersielt barnehagekupp i Bergen
  7. Hefte om svart økonomi og sosial dumping
  8. Husk Manifest Årskonferanse 5. mars

 

1. VELFERDSKONFERANSEN 2013: SLIK VIL VI STYRE OFFENTLIG SEKTOR!

Programmet for Velferdskonferansen 2013 tar nå klarere form, og konferansens viktighet viser seg gjennom stadige medieoppslag om konferansens tema. Markedsrettingen av helsevesenet er med jevne mellomrom på nyhetene, nå sist med de ansattes opprør mot kutt i sengeplasser ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). For velferdsstaten sender i forkant av Velferdskonferansen en delegasjon til Skottland som i 2004 gikk bort fra forretningsmodell i helsevesenet og tilbake til forvaltningsmodell. Erfaringene fra Skottland legges fram på konferansen. I tillegg til at hovedinnlederne Reidun Førde og Rune Slagstad har fokus på helsevesenet, kommer Christian Grimsgaard, overlege og varaforetakstillitsvalgt for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus, for å delta i parallellsesjon B: Fra lydig byråkrat til engasjert fagperson.

Konsulentene fortsetter sin seiersgang gjennom offentlig sektor, og Velferdskonferansen 2013 setter søkelys på hvordan dette undergraver demokratiske prosesser og hva som er alternativene til konsulentveldet. Til Velferdskonferansen kommer Mari Pettersvold, som i 2012 skrev artikkelen Kunnskap som bestilt om hvordan konsulentfirmaet PWC la premissene for barnehageomorganisering i Tønsberg kommune. Høsten 2012 var PWC i sving i Oslo kommune, der de foreslo bruk av anbudskonkurranser i barnehagene, mens Tromsø kommune i disse dager venter en barnehageutredning fra samme selskap. På parallellsesjon A: Skjulte strateger – hvordan identifisere og ta agendaen? innleder også For velferdsstatens Linn Herning, som blant annet har skrevet Det magiske innsparingstallet.  I tillegg kommer Ellen Dalen, leder for Norsk tjenestemannslag (NTL) ved Universitetet i Oslo, og Anette Dahl Wiig, leder for Fagforbundet i Stavanger avd. 019 for å fortelle om sine erfaringer med konsulentveldet i stat og kommune.

Påmelding, program, praktisk informasjon, oversikt over innledere m.m. finnes på konferansesidene til Velferdskonferansen 2013.

 

2. BESTILLER-UTFØRERMODELL BLE SVARET, MEN HVA VAR SPØRSMÅLET?

Konsulentfirmaet Deloitte konkluderer i en rapport for Kommunenes sentralforbund (KS) at ekstrem bestiller-utførermodell med stykkprisfinansiering bør innføres i kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten er bestilt av KS sitt Program for storbyforskning. Oppdraget var å utrede kostnader og gevinster ved bestiller-utførermodeller (BUM) innenfor helse- og omsorgstjenesten i syv storbyer og fem bydeler i Oslo.

Konsulentrapporten svarer imidlertid ikke på spørsmålet som KS stiller. Feil i metode og tilnærming gjør anbefalingene og analysene til konsulentene i beste fall uinformerte, i verste fall til partsinnlegg for markedsstyring og konkurranseutsetting. Viktige funn i deres egen studie taler i mot deres egen konklusjon og er i realiteten argument for en tradisjonell forvaltningsmodell for disse tjenestene: ”Hovedinntrykket fra intervjuene er at incentivet til forebyggende innsats først og fremst ligger i den enkelte medarbeiders faglige stolthet, og at det oppleves som riktig å jobbe for å forebygge funksjonssvikt, framfor at modellen i seg selv har påvirkning på dette”. Dette blir imidlertid ikke framhevet verken i konklusjon eller i anbefalinger fra konsulenten. Les Helene Bank sin detaljerte kritikk av rapporten her.

 

3. MOTSTANDEN I EUROPA SAMLES: ALTER SUMMIT I ATEN 7.-9. JUNI

7.-9. juni samles tusener av representanter fra fagorganisasjoner og sosiale bevegelser fra hele Europa seg i Aten under paraplyen Alter Summit (Alternativt toppmøte). Der vil de lansere en plattform for et annet Europa, samt protestere mot den dramatiske arbeidsløshets- og nedskjæringspolitikken som særlig rammer land etter land i EU. Den økonomiske krisa og krisepolitikken har allerede i flere land skapt massearbeidsløshet og fattigdom som vi må tilbake til mellomkrigstidas depresjon for å finne maken til. Det er denne destruktive utviklingen som ligger til grunn for dette nye initiativet. Les hele Asbjørn Wahls artikkel her. Den er også publisert som kronikk i Klassekampen 27. februar 2013.

4. EUS FJERDE JERNBAKEPAKKE: MASSIV PRIVATISERING

EU har lagt fram sin fjerde jernbanepakke. Målet med disse pakkene er, i følge EU selv, å etablere et europeisk jernbanemarked. I praksis betyr det pålegg om å fjerne alle hindringer for markedsadgang for private aktører i jernbanesektoren og krav om at staten skal tilrettelegge for å oppnå dette. Det første viktige tiltaket i så henseende var pålegget om å splitte de tidligere integrerte statsjernbaneselskapene i infrastrukturforvalter (Jernbaneverket) og operatørselskaper (NSB).

EU hevder at hensikten med markedsåpningen er å øke jernbanens markedsandel, som en bærekraftig og effektiv transportform. Så langt har imidlertid dette ikke vært tilfelle, verken innen gods- eller persontrafikk. I enkelte land har derimot denne politikken ført til en storstilt privatisering, der England er det mest kjente eksemplet. Privatiseringen av jernbanesektoren er målrettet og bygger på den nyliberale tesen at bare markedet kan løse samfunnsmessig viktige oppgaver. Jernbanepakkene har kommet så hyppig at det overhodet ikke har vært tid til å evaluere virkningene av de forrige oppsplittings-, liberaliserings- og privatiseringstiltakene før nye lanseres – på tross av at mange av dem kan være svært kompliserte å reversere. Les hele Øystein Aslaksens analyse her. Aslaksen er internasjonal sekretær i Norsk Lokomotivmannforbund og leder av Jernbaneseksjonen i Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF).

 

5. PRIVATISERINGSPAPEGØYEN SKRIKER IGJEN: KONKURRANSE ER BRA! KONKURRANSE ER BRA!

NHO Service, bransjeorganisasjonen for kommersielle helse- og velferdsselskap, fortsetter naturlig nok sin kampanje for økt privatisering av helse- og velferdstjenester. Uten privatisering av offentlige tjenester har ikke NHO Service, i alle fall ikke seksjonen Helse og Velferd, livets rett. Nyeste tilskudd i bunken av privatiseringspositive trykksaker fra NHO Service er den helt nøytrale konsulentrapporten (!) om at anbudsutsettingen av sykehjem i Oslo er en suksess og det absolutt nøytrale informasjonsheftet (!) ”Myter og fakta om konkurranse”. I følge NHO Service sine hjemmesider har de laget ”et hefte som tydeliggjør hva som er myter og fakta om konkurranse”. At de selv i neste setning skriver ”Vi mener at konkurranse mellom ulike tjenesteprodusenter er et godt virkemiddel for økt velferd”, understreker misstanken om en viss forhåndskonklusjon. NHO Service har også videreutviklet sine totalt nøytrale ”Sammen for bedre velferd”-analyser av effektiviseringspotensialet i norske kommuner. At manglede kvalitetsforståelse, kreativ talltriksing og den såkalte ”beste praksis”-metoden, som ligger til grunn for disse analysene, har blitt slaktet igjen og igjen ser ikke ut til å affisere privatiseringspapegøyen NHO Service, som ufortrødent skriker: Konkurranse er bra! Konkurranse er bra!

 

6. KOMMERSIELT BARNEHAGEKUPP I BERGEN

Historien om barnehagekonsernet Kidsa i Bergen er et tydelig eksempel på kommersialiseringen av barnehagesektoren, problemene det medfører og politikernes manglende interesse for dette. Historien starter med at den ideelle stiftelsen Vappusbarnehagene, tidligere Stiftelsen husmødrenes barnehager i Bergen, slet med økonomien blant annet på grunn av store pensjonsforpliktelser. De tilbyr kommunen å overta sine 23 barnehager gratis. Kommunen sier nei. Eiendomsutvikler Tore Andresen ser derimot en gyllen mulighet til å erverve verdifulle eiendommer og barnehager med stort økonomisk potensial. Bare eiendomsverdiene er estimert til 150 millioner kroner. Les hele saken her.

7. HEFTE OM SVART ØKONOMI OG SOSIAL DUMPING

Nå foreligger heftet ”Svart økonomi – sosial dumping – offentlig sektors rolle” med høydepunktene fra en konferanse NTL organiserte i september 2012. Heftet inneholder sammendrag av innledningene, kronikk fra Klassekampen og en utrivbar midtseksjon med tips og råd om hva du kan gjøre for å bekjempe sosial dumping på arbeidsplassen og sørge for at innleie av arbeidskraft foregår på lovlig måte.

 

8. HUSK MANIFEST ÅRSKONFERANSE 5. MARS

Manifest Årskonferanse er Manifest Analyse sin motvekt til NHOs årskonferanse. Tittelen på årets konferanse er «Krise i Europa – Veivalg for Norge». Her utfordres blant annet Anniken Huitfeldt (arbeidsminister) til duell mot Jan Olav Andersen (EL & IT) under tittelen «EØS-duell foran LO-kongressen». Det blir også duell mellom Siv Jensen (FrP) og Audun Lysbakken (SV) på temaet «Løsninger for helse-Norge». Årskonferansen avholdes 5. mars kl. 10-16 på Sentrum Scene i Oslo. Les mer om Manifest Årskonferanse og meld deg på her.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Postboks 7003, St. Olavsplass

0130 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Helene Bank

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Linn Herning

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.