Oversikt over innlederne på Velferdskonferansen 2013

Betegnelsene i parentes viser hvilken sesjon i programmet innlederene bidro på. 

 

John Leirvaag

Forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag.

 

NTL er en viktig aktør når det kommer til å sette fingeren på utfordringer knyttet til markedsstyring av staten. I sin rapport Markedsstyring i staten – utfordringer og NTLs forslag til tiltak legger NTL fram konsekvenser av markedsretting av staten og synliggjør alternative løsninger. 

 

(Åpning – Med tillit skal landet bygges, ikke med mistillit ødes)


Rune Slagstad

Professor ved Senter for profesjonsstudier ved HiOA.

 

Rune Slagstad har satt tydelige spor i norsk historie og idéhistorie. I 2012 bragte Rune Slagstad opp viktige perspektiv om moderne politisk styring i sin kronikk Helsefeltets strategier.

 

(Plenum: Mål – eller mening? Tema: De skjulte strateger og debatt på seminar A: Skjulte strateger – hvem er de og hvordan møter vi dem?)


Reidun Førde

Professor ved Senter for medisinsk etikk ved UiO.

 

Reidun Førde er ikke redd for å ta opp vanskelige og brennbare temaer. Høsten 2012 skrev hun debattinnlegget Frå engasjert fagperson – til lydig funksjonær? hvor hun rettet kritikk mot ledelsesmetodene i helsesektoren.

 

(Plenum: Mål – eller mening? Tema: Fra engasjert fagperson til lydig byråkrat og debatt seminar B: Fra lydig byråkrat til engasjert fagperson)

 


Sven Arne Lie

Statsviter og forfatter.

 

Sven Arne Lie er en kritisk og engasjert samfunnsdebattant. Lie er blant annet kritisk til hvordan politikernes bevissthet om hva som skapte velferdssamfunnene stadig blir svakere. Han mener politikerne glemmer at de avgjørende komponent i utviklingen av velferdssamfunnene i Norden har vært en sterk bevissthet om at det er en grunnleggende forskjell på forretningsdrift og forvaltningsoppgaver. Les mer i Lie sin kronikk i Klassekampen 28. februar: Målstyrte museskritt.

 

(Plenum: Mål – eller mening? Tema: Forvaltning eller forretning og debatt seminar D: Forretning eller forvaltning i offentlig sektor)


Kjersti Barsok

Nestleder i LO i Oslo og sekretær i NTL Sentralforvaltning. 

Kjersti Barsok har vært en viktig kritisk røst i forbindelse med framfarten til nye ledelsestrender slik som HR og Lean i offentlig sektor. I sin artikkel Harmoni med HR skriver Barsok om hvordan HR-filosofien bidrar til å ødelegge den norske modellen.

(Plenum: Mål – eller mening? Tema: HR og Lean production og debatt Seminar C – Fra markedsretting til demokratisk styring.)


 Jon Severud

Forfatter og lektor.

 

Severud har sammen med Arne Klyve skrevet Ordbok for underklassen. Boka ble lansert 15. mars som en satirisk guide til nytalen og tåkespråket som følger med New Public Management. Severud kommer til Velferdskonferansen for
å bidra med oppklarende bidrag gjennom hele konferansen og avkle moteord som ”bærekraft”, ”styringsdialog”, ”horisontal
samordning” og ”milepælplan”.

 

(Plenum: Mål – eller mening? Han vil også bidra med ord-oppklaringer på andre seminar i løpet av konferansen).

 


Mari Pettersvold

Førskolelektor ved Høgskolen i Vestfold.

Mari Pettersvold har som forelder i Tønsberg kommune erfart hvordan konsulentselskapet PwC fikk definere virkeligheten i barnehagesektoren. I sin artikkel Kunnskap som bestilt bringer Pettersvold på banen sine erfaringer fra konsulentenes rolle i omorganisering av det offentlige.

 

(Seminar A: Skjulte strateger – hvem er de og hvordan møter vi dem?)


Linn Herning

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådgiver i For velferdsstaten.

 

Herning har lang erfaring fra å analysere bakgrunn og konsekvenser knyttet til markedsretting av offentlig sektor. Hun har blant annet kritisert kildegrunnlaget bak de påståtte innsparingstallen på hvor mye staten kan spare på markedsretting. Les mer her: Det magiske innsparingstallet.

 

(Seminar A: Skjulte strateger – hvem er de og hvordan møter vi dem?)


Ellen Dalen

Leder for Norsk tjenestemannslag (NTL) ved Universitetet i Oslo (UiO).

 

UiO er inne i en omfattende omorganisering som kalles «Internt handlingsrom» (IHR). Universitetsdirektøren ønsker i denne forbindelse å lage et organisatorisk skille mellom strategi og drift. NTL UiO er kritisk til dette og mener at omorganiseringen kan og bør løses på andre måter enn å innføre en markedsmodell. Les mer i NTL UiO sin brosjyre: Ja til ansvar og helhetstenking – Nei til bestiller-utfører-modellen.

 

(Seminar A: Skjulte strateger – hvem er de og hvordan møter vi dem?)


Annette Dahl Wiig

Leder for Fagforbundet i Stavanger avdeling 019.

Wiig er en svært tydelig og synlig fagforeningsleder. Hun har blant annet satt fingeren på hvordan ansatte får føle konsekvensene av markedsstyring og privatisering av tjenester på kroppen. Hun har også løftet fram i lyset hvordan politikerne trosser hovedavtalen ved å involverer de ansatte i relevante omstillingsprosesser på et alt for sent tidspunkt.

 

(Seminar A: Skjulte strateger – hvem er de og hvordan møter vi dem?


 Christian Grimsgaard

Overlege og tillitsvalgt for Overlegene ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

 

Christian Grimsgaard har bidratt til å sette fingeren på viktige punkt i debatten om organisering av helse-Norge. I sitt innlegg Ti råd til helseminister Støre i Dagens Næringsliv 7. februar utfordret han Støre til å satse på alternative organisasjons- og styringsmodeller.

 

(Seminar B: Fra lydig byråkrat til engasjert fagperson)

 


Bitten Nordrik Forsker og ansatt i De Facto.

Bitten Nordrik er ekspert på fagbevegelsens utfordringer som følge av nye ledelsesstrategier. Nordrik har sammen med Stein Stugu skrevet artikkelen Mye styring, lite ledelsesom understrekesr hvordan den målstyringa i staten er et skritt på vei i retning av en autoritær styringsform der makt flyttes oppover i organisasjonen. I sin bok Psykososial arbeidsmiljøkartlegging – en trojansk hest? fremholder Nordrik den viktige rollen tillitsvalgte og verneombud har når det gjelder å sikre at arbeidsmiljøkartleggingene  som gjennomføres, blir demokratiske, åpne og forutsigbare.

(Seminar B: Fra lydig byråkrat til engasjert fagperson)


 Steffen Handal

Nestleder i Utdanningsforbundet.

Handal er svært kritisk til tendensen der politikere overstyrer fagpersoners rett til å utøve sin profesjon etter skjønn. Les mer i intervjuet med Handal i Kommunal Rapport: Utdanningsforbundet oppfordrer til sivil ulydighet.

(Seminar B: Fra lydig byråkrat til engasjert fagperson)

 

  


Eli Berg

Lege og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

I sin bok På helsa løs; økonomifokuset i norske sykehus presenterer Berg prosessen fram mot etableringa av Akershus universitetssykehus (Ahus) i nye lokaler. I boka stiller Berg det kritiske spørsmålet: Kan et område vi forbinder med behandling, pleie og omsorg, styres av beinharde krav til fortjeneste?

(Seminar C: Fra markedsretting til demokratisk styring)

 


 Helene Bank

Spesial rådgiver i For velferdsstaten.

 

I sin artikkel Bestiller-utførermodeller – markedsretting av offentlig sektor beskriver Bank hva bestiller-utførermodellen er og hvordan den bidrar til å fremme konkurranseutsetting og markedsretting i stat og kommuner. Videre avdekker hun hvordan en konsulentutredning på bestiller- utførermodellen har brukt feil metode for å evaluere modellen, og hvordan dette fører til en feilaktig positiv anbefaling av modellen. Les mer om konsulentenes mangelfulle analyse her: Mer bestiller-utførermodell ble svaret, men hva var spørsmålet?

 

(Seminar C: Fra markedsretting til demokratisk styring)

 


Tor Hæhre

Nestleder i fagforbundet Lederne.

 

Lederne har de siste fem årene utgitt undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometeret gjennomført av kunnskapssenteret De Facto. Undersøkelsen tar for seg arbeidsforhold knyttet til norske mellomledere. Norsk Ledelsesbarometer 2012 avdekker at individuell målstyring, basert på karakterer og målemani, er på fremmarsj i norsk arbeidsliv. Lederne advarer sterkt mot slike nye ledelsesverktøy fordi det umyndiggjør mellomledere og fjerner mulighetene for dialog og innspill fra de ansatte.

 

(Seminar D: Forretning eller forvaltning i offentlig sektor)

 


Kjell Haugen

Regiondirektør i Arbeidstilsynet Indre Østland.

I artikkelen Drift av bygg er viktig helsearbeid deler Arbeidstilsynet sine bekymringer med tanke på at inneklima i mange offentlige bygg er for dårlig. De peker på at en grunn til dette er at kommunene driver vedlikehold etter skippertaksmetoden. En annen mulig årsak er at samarbeidet mellom rektor og vaktmester ikke lenger er like tett. Det samme gjelder samarbeidet med renholdstjenesten i kommuner der renholderne ikke lenger er organisert under skolen, men under teknisk/eiendomsavdelingen.

(Seminar D: Forretning eller forvaltning i offentlig sektor)

 


 Julie Lødrup

Forbundssekretær i Samfunnsavdelingen i NTL.

NTL har vært en aktiv aktør når det kommer til å sette New Public Management på dagorden. Dette har de gjort blant annet gjennom sin rapport: Markedsstyring i staten – utfordringer og NTLs forslag til tiltak.
    

(Seminar D: Forretning eller forvaltning i offentlig sektor)

 

 

 


David Eklind Kloo

Internasjonal sekretær og samfunnspolitisk ombudsman i Handelsanställ­das förbund i Sverige. Kloo er også en del av redaksjonen i det sosialdemokratiske idémagasinet Tidens.

 

Kloo er en aktiv samfunnsdebatant. I sin artikkel Nyliberal styringskunst under huden gjennomfører han en grundig analyse av markedsretting av offentlig sektor og tilhørende konsekvenser. Han understreker at når velferdsstaten organiseres etter markedslogikk, fremfor demokratiske prinsipper, så går vi i retning av individualistiske, asosiale medborgere som er i konkurranse med hverandre fremfor å bygge et sosialt samhold.

 

(Plenumsavslutning – Det finnes alternativer og seminar C – Fra markedsretting til demokratisk styring.)


Ulla Dorte Mathisen

Overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

 

Les mer om hvordan Mathisen og andre leger og overleger ved UNN har motsatt seg kuttplanene til sykehusledelsen i Legeopprør ved sykehuskutt på Nordlys.no.

 

(Plenumsavslutning – Det finnes alternativer)

 


Asbjørn Wahl

Daglig leder i For velferdsstaten.

 

I sin artikkel Helseopprør: Skottland viser vei skriver Wahl om erfaringene fra omleggingen av helsevesenet i Skottland fra markedsbasert styring til forvaltningsbasert styring. Sykehusene i Skottland er eksempel på en av mange suksesshistorier og løsninger som må løftes fram for å vise at det finnes alternativer til dagens dominernde styringsmodell.

(Plenumsavslutning – Det finnes alternativer)

 


Jan Davidsen

Leder i Fagforbundet.

 

Fagforbundet ga i 2012 ut rapporten Markedsretting av offentlig sektor – virkemidler og alternativer. Rapporten viser hvordan offentlig sektor på ulike måter er blitt mer og mer ”butikk” og åpent for kommersielle aktører. Davidsen er svært kritisk til denne utviklingen og understreker at offentlig sektor har andre målsettinger enn privat sektor. Kommuner og staten må styres og drives etter prinsipper som ivaretar målsettingene i offentlig sektor –  folks behov.

 

(Plenumsavslutning – Det finnes alternativer)


     

 

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.