Nyhetsbrev 4/2013

av | apr 14, 2013 | Nyhetsbrev

I For velferdsstatens nyhetsbrev 4/2013 kan du lese vår oppsummering fra Velferdskonferansen og finne utdrag fra konferansens presentasjoner. I tillegg er det saker om For velferdsstatens nye hefte Mål – eller mening?, Helsetjenesteaksjonen, hjemløse rødgrønne velgere, 100.000 klimajobber nå og Alter summit i Aten.

INNHOLD:

  1. Velferdskonferansen 2013 avdekket omfattende systemendring
  2. Presentasjoner fra Velferdskonferansen 2013
  3. Nytt hefte fra For velferdsstaten: Mål – eller mening?
  4. Kronikk: Hjemløse rødgrønne velgere
  5. Helsetjenesteaksjonen: Hvem venter vi på?
  6. 100.000 klimajobber nå!
  7. For et sosialt og demokratisk Europa – Alter Summit 7.-9. juni i Aten

 

1. VELFERDSKONFERANSEN 2013 AVDEKKET OMFATTENDE SYSTEMENDRING

Organiseringen og styringen av offentlig sektor var hovedtema på Velferdskonferansen 2013, som ble arrangert i Oslo 15. april – med 330 deltakere. Målstyring, New Public Management (NPM) og markedsorientering sto forståelig nok sentralt i de mange ulike presentasjoner og debatter. Med innledere fra forskjellige forskermiljøer og fra ulike deler av det offentlige ble det klart at markeds- og detaljert målstyring er til stede på alle nivåer – fra kommuner til statlige etater og sentraladministrasjonen. Dette fremmer en mistillitskultur, undergraver fagorganisasjonenes medbestemmelse, virker ødeleggende på arbeidsmiljøet og svekker kvaliteten på tjenestene. Denne utviklingen styrkes ytterligere av at amerikanske organisasjons- og ledelsesteorier som såkalt hard HRM (Human Resource Management) og Lean production nå også siver inn i det offentlige.

Samlet ga konferansen et bredt og skremmende bilde av situasjonen. Det ble klart at vi ikke lenger bare står overfor enkeltstående reformer og utfordringer, men et omfattende systemskifte. I dette systemskiftet ser vi i økende grad at

– offentlige forvaltningsmodeller erstattes av kommersielle forretningsmodeller;
– demokratiske prosesser undergraves av (des)informasjonssamfunnets tilslørende prosesser;
– fagforeningenes kollektive medbestemmelse erstattes av individuell liksommedvirkning;
– åpen debatt og konstruktiv kritikk erstattes av økte krav om lojalitet, sensur og sanksjoner;
– motivasjon og frigjøring av de ansattes skaperevne erstattes av mistillit og kontroll ovenfra;
– de ansattes kompetanse og erfaringer nedvurderes ved økt bruk av eksterne konsulenter. Arbeiderbevegelsens mange seire i kampen for et demokratisk arbeidsliv og en offentlig sektor skjermet fra markedets logikk reverseres med andre ord trinn for trinn.

Så vel For velferdsstaten som flere fagforbund og andre har gjennom årene advart mot denne utviklingen. Vi må imidlertid innrømme at gjennomslaget har vært beskjedent hos landets politiske elite – på tvers av det politiske spekteret, for ikke å snakke om hos det ekspanderende sjikt av markedsstyrte ledelsesteknokrater. Kritikk har blitt sett på som (utidig) ”motstand mot enhver forandring” – en motstand som må overvinnes og nedkjempes for å kunne ”modernisere” offentlig sektor.

I Gjørv-kommisjonens rapport om 22. juli-massakren ble ineffektiviteten og meningsløsheten i de NPM-inspirerte og detaljerte målstyrings- og kontrollregimene avslørt på en dramatisk måte. Det brakte ikke bare debatten, men også mye av de ansattes oppsamlede frustrasjoner og følelse av maktesløshet opp i lyset. Politikerne oppfattet det holdningsmessige omslaget og lovte reformer. Hittil har imidlertid NPM-reformene, mistillitsregimene, den økende kontrollen ovenfra og det eksterne konsulenthysteriet bare fortsatt som før.

Vi vil advare mot en utvikling der politikerne snakker oss etter munnen gjennom verbale oppgjør med NPM og markedsstyring, mens politikken fortsetter som før. Det kan slå hardt tilbake. Skal vi erobre og gjenerobre tjenestene under offentlig, folkevalgt kontroll, er det ikke tilstrekkelig med gode intensjoner og mild og vennligsinnet retorikk. Det vi trenger er reelle strukturelle endringer; eiermessig, organisatorisk og juridisk. Skal offentlige tjenester demokratiseres, må foretaksmodeller avvikles. Skal markedsmodeller ut av de offentlige tjenestene, må lønnsomhetsregnskaper skiftes ut. Skal man slutte å etterape markedet, så er stykkprisfinansiering en blindvei. Skal man satse på motivering, tillit og medbestemmelse, så må detaljert målstyring, rigide kontrollsystemer og en overdreven rapporteringsmani avvikles. Dersom oppgjøret med markedsreformene skal bli reelt, vi må med andre ord se konkrete, organisatoriske endringer. Det er neste steg nå!

 

2. PRESENTASJONER FRA VELFERDSKONFERANSEN

Velferdskonferansen var spekket med innsiktsfulle presentasjoner og innlegg, både fra innledere og fra salen. Vi har samlet de presentasjonene som var basert på manuskripter og PowerPoint her. For dere som ikke var på konferansen, anbefaler vi varmt de skriftlige manuskriptene. Her følger henvisninger til noen høyst leseverdige bidrag.

– Det blir stadig tydeligere av markedsløsningene ikke virker slik man ønsker det. Når flere og flere oppdager det, sier ikke vi ’velkommen etter’, vi sier ’velkommen til debatt om hvordan offentlig sektor skal styres bedre enn i dag’, sa NTL-leder John Leirvaag da han åpnet Velferdskonferansen 2013. Les hans innlegg her. – Politikere skal føre, ikke la seg føre, sa professor Rune Slagstad til Velferdskonferansen. En utvidet versjon av hans innlegg ble trykket i avisa Klassekampen dagen etter konferansen. Les hans analyse av de skjulte strateger og den nye samfunnsstriden.

Kjersti Barsok, nestleder i LO i Oslo, innledet om nye ledelses- og styringsmodeller i offentlig sektor, med fokus på HR (Human Resource management) og Lean production: – Vi har verdens beste offentlige sektor med verdens beste offentlige ansatte – men nå sier stadig flere at de opplever store endringer i sin arbeidshverdag – endringer som ikke nødvendigvis oppleves som positive. Medbestemmelsen forsvinner, avgjørelser tas i lukkede fora, stadig flere saker presenteres for de tillitsvalgte som politikk, forståelsen for at offentlig sektor er og skal være noe annet enn privat sektor, forsvinner. Barsoks innlegg kan leses i sin helhet her.

David Eklind Kloo, Samfunnspolitisk ombudsmann og internasjonal sekretær i svenske Handelsanställdas förbund, deltok både på parallellseminaret Fra markedsretting til demokratisk styring og på avslutningsmøtet. På seminaret minnet han oss på at ”Välfärdens verksamheter är inte bara producenter av tjänster, de är också mötesplatser.(..) De som finns i välfärdens verksamheter – medarbetare och brukare – utformar dem genom sin aktivitet. New public management går ut på att så långt möjligt begränsa deras inflytande över verksamhetens karaktär. Vi måste istället ta tillvara den dynamik som uppstår när människor möts och interagerar med varandra. Det är de som själva befinner sig i verksamheten som vet hur den kan utvecklas. Les hans innlegg Velferd som fellesskap – med visjoner om et annet samfunn og avslutningsappellen Fra defensiv til offensiv – vi har alternativene.

 

3. NYTT HEFTE FRA FOR VELFERDSSTATEN: MÅL – ELLER MENING?

For velferdsstatens nye hefte «Mål – eller mening?» er en artikkelsamling som beskriver det omfattende systemskiftet i offentlig sektor, der New Public Management, målemani og markedsorientering har blitt dominerende styringsverktøyTil sammen gir artiklene et bredt og skremmende bilde av situasjonen. Et systemskifte er i gang, som vi skriver i punkt 1 ovenfor. I heftet får vi beskrevet de ulike sidene av dette systemskiftet, strategene bak, virkningene på medbestemmelse og arbeidsmiljø, mytene som spres – samt hvordan motstanden øker og alternativene utvikles.

Når snevre kvantitative mål settes foran mer omfattende mål med mening, får vi et system der motivasjon og arbeidsglede gradvis strupes og kvaliteten på de offentlige velferdstjenestene svekkes. De alternative modellene som lanseres i «Mål – eller mening?» bygger på demokratisering, kollektiv medbestemmelse, tillit til og motivasjon av de ansatte – der befolkningens behov for gode offentlige velferdstjenester står i sentrum. Alle hovedinnlederne på Velferdskonferansen 2013, Rune Slagstad, John Leirvaag, Kjersti Barsok, Reidun Førde og Svenn Arne Lie, er blant bidragsyterne i heftet, sammen med andre forskere, tillitsvalgte og medarbeiderne i For velferdsstaten. Legene bak Helsetjenesteaksjonen er også med. Heftet er gratis og kan bestilles hos For velferdsstaten. Les mer om «Mål – eller mening?» her.

 

4. KRONIKK: HJEMLØSE RØDGRØNNE VELGERE

”Skal den rødgrønne regjeringen vinne valget, må den mobilisere rødgrønne velgere. Ikke henge seg opp i teorien om flytvelgere. En slik mobilisering krever at de fører en annen politikk, at de har andre standpunkt enn høyresiden, i saker som er avgjørende for rødgrønne velgere. En rødgrønn regjering som på viktige saksfelt legger seg mot høyre, og interesseorganisasjoner som lar dette skje, er oppskriften på høyresidas valgseier i 2013.» Dette skriver forfatter og skribent Svenn Arne Lie. Les hele kronikken her.

 

5. HELSETJENESTEAKSJONEN: HVEM VENTER VI PÅ?

Helsetjenesteaksjonen ble startet med legekronikken Ta faget tilbake!. Aksjonen er nå utvidet med flere medlemmer og ruller videre med vektige bidrag til helsedebatten. Nå sist med kronikken Helsetjenesteaksjonen: Hvem venter vi på? Der skriver Sven Erik Gisvold, professor og anestesilege i Trondheim og Marit Kirkevold, professor og sykepleier i Oslo:”Hver enkelt av oss må bidra til å skape rammebetingelser som gjør at vi hver dag kan være stolt over vår yrkesutøvelse. Ingen utenforstående vil komme og redde oss. Det er oss selv vi venter på.” Les hele kronikken her.

 

6. 100.000 KLIMAJOBBER NÅ!

Klimavalg 2013 er en bred allianse av organisasjoner og samfunnsaktører – med krav om en mer ansvarlig norsk klimapolitikk. Hittil har over 60 organisasjoner sluttet seg til. Med støtte fra denne kampanjen er det nå gitt ut ei håndbok med tittelen 100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!. Andreas Ytterstad fra organisasjonen Concerned Scientists Norway har ført håndboka i pennen, mens flere store organisasjoner har bidratt med støtte – blant dem både Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet fra organisasjonene bak For velferdsstaten. Håndboka forklarer alvoret med den globale oppvarmingen og lanserer en kampanje for klimaløsning nedenfra. Kampanjen er blant annet inspirert av den klimapolitiske plattformen tre fagforbund og LO i Oslo lanserte i fjor høst; Klimakampen – en kamp om samfunnsmakt, som også For velferdsstaten sluttet seg til. Som så mange utredninger har vist, framkommer det også i denne håndboka at den omleggingen som er nødvendig for å redde klimaet på jorda, vil skaffe langt flere arbeidsplasser enn den fjerner. Særlig gjelder dette innenfor områder som fornybar energi og kollektivtransport, men det må skje på en planmessig og styrt måte – under demokratisk kontroll. Det er de økonomiske og politiske maktforholdene som står i veien. Derfor trengs det mobilisering nedenfra for å presse fram den nødvendige, klimavennlige politikken.

 

7. FOR ET SOSIALT OG DEMOKRATISK EUROPA! – ALTER SUMMIT 7.-9. JUNI I ATEN

Vi er i dag vitne til et vendepunkt i EU der europeiske ledere og kapitalen utnytter den krisa de selv har skapt til å fjerne sosiale og faglige rettigheter. Alter Summit sier at nok er nok! Vi kan ikke lengre akseptere en politikk som fører flere og flere europeere inn i arbeidsløshet og fattigdom, som gir usikre arbeidsplasser med dårlig lønn, som setter demokratiet ut av spill og slipper løs kreftene på ytterste høyre fløy. På Alter Summits samling i Aten 7.-9. juni kommer folk fra fagorganisasjoner og sosiale bevegelser i hele Europa for å lansere et manifest for et annet Europa, samt protestere mot den dramatiske arbeidsløshets- og nedskjæringspolitikken som særlig rammer land etter land i EU. Alter Summits mål er å bygge en bred, felleseuropeisk folkebevegelse med klare alternativer og mål om et demokratisk, sosialt og miljøvennlig Europa. Les mer på Alter Summithjemmeside.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Postboks 7003, St. Olavsplass

0130 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Atle Forfang Rostad, rådgiver

E-post: atle.rostad(at)velferdsstaten.no

Mobil: 90194336

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.