Nyhetsbrev 5/2013

av | mai 14, 2013 | Nyhetsbrev

I For velferdsstatens nyhetsbrev 5/2013 kan du lese om Skottlands solidariske helsevesen og om ny forskning på konsekvensene ved konkurranseutsetting av sykehjem. I tillegg er det saker om LO-kongressens uttalelse om offentlig styring, sykepleiernes slakt av Høyres helsemodell, Alter Summits manifest for et annet Europa, offentlig-privat samarbeid, målehysteri i skolen og Hordalands regionale Velferdskonferanse 19. juni.

INNHOLD:

  1. Nytt notat: Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
  2. LO-kongressens uttalelse om offentlig styring
  3. Forskningen: Tommelen ned for konkurranseutsetting av sykehjem
  4. Alter Summit: Manifest for et annet Europa
  5. Fakta om offentlig-privat samarbeid
  6. Sykepleierne slakter Høyres helsemodell
  7. Målehysteri og styringssystem i skolen
  8. Regional velferdskonferanse – Hordaland 19. juni 2013

 

1. NYTT NOTAT: LÆRDOMMER FRA SKOTTLANDS SOLIDARISKE HELSEVESEN

For velferdsstaten arrangerte våren 2013 en studietur til Skottland for å se på erfaringene med landets avvikling av markedsmodeller i helsevesenet. Nå har Roar Eilertsen fra De Facto oppsummert erfaringene i notatet «Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen». Her følger notatets sammendrag:

*  Skottland avviklet all markedssimulering i sin helsesektor og tok sykehusene tilbake til offentlig forvaltning på begynnelsen av 2000-tallet. Modellen har sterk oppslutning på tvers av de politiske skillelinjene, blant de ansatte og i befolkningen.

*  De 14 regionale helsestyrene får årlige rammebevilgninger fra Helsedepartementet for å finansiere både primær- og spesialisthelsetjenesten i sin region. DRG-koding og innsatsstyrt finansiering er avviklet. Budsjettene overholdes i alle regioner hvert eneste år, og det rapporteres om betydelige, løpende effektiviseringsgevinster og kvalitetsforbedringer.

*  I mai 2010 vedtok NHS Scotland en ny kvalitetsstrategi der er målet å komme ned i seks kvalitative, overordnede mål for utviklingen i skotsk helsevesen – fra 100 kvantitative mål i 2007.

*  I 2010 ble det gjennomført et prøveprosjekt med direktevalg av halvparten av medlemmene i to regionale helsestyrer. Prosjektet er evaluert, og konkluderer med at dette er en strategi for demokratisering og folkelig forankring av helsevesenet som fungerer.

*  Lærdommene fra skotsk helsevesen er at det finnes alternativer til konkurranse og markedssimulering, og at en integrert heloffentlig modell kan levere helsetjenester av god kvalitet innenfor tildelte budsjettrammer. Modellen kan utvikles på demokratisk vis, i samarbeid med ansatte og egen befolkning. Det er neppe stor heksekunst å utvikle den norske varianten i samme retning – dersom det er politisk vilje og ønske om det. (Lastes ned her.)

 

2. LO-KONGRESSENS UTTALELSE OM OFFENTLIG STYRING

LO-kongressen vedtok enstemmig en uttalelse der de framholder at markedsstyringen i offentlig sektor har svekket den folkevalgte styringen og medbestemmelsen i arbeidslivet. ”De siste tiårene har modernisering og fornying av offentlig sektor dreid seg om å ta i bruk ulike markedsstyringsteknikker. Markedsstyring har svekket den folkevalgte styringen og medbestemmelsen i arbeidslivet, som er bærebjelkene i den norske samfunnsmodellen. Dermed undergraves også tilliten til offentlig sektor.

Tiden er inne til å snu. Offentlig sektor må videreutvikles og forbedres til beste for samfunnet og velferdsstaten. LO krever derfor at markedsstyringen av offentlig sektor avvikles”, heter det blant annet i uttalelsen.

 

3. FORSKNINGEN: TOMMELEN NED FOR KONKURRANSEUTSETTING AV SYKEHJEM

Konkurranseutsetting av sykehjem i Norge betyr i all hovedsak at kommersielle tjenesteleverandører tar over. For velferdsstatens gjennomgang av alle anbudsrunder for sykehjem i Norge fram til utgangen av 2012 viser at verken kommuner eller ideelle aktører har vunnet fram i konkurransen. Tilhengerne av konkurranseutsetting argumenterer som oftest med kostnadsreduksjon, samt mer eller mindre luftige lovnader om økt kvalitet og valgfrihet. Ingen av disse argumentene står seg imidlertid i møte med stadig mer forskning på området.

Lovnadene om reduserte kostnader forsvinner i stor grad når man regner med utgiftene ved å administrere anbudsrundene. De kostnadskuttene som faktisk skjer i tjenesteproduksjonen, må nødvendigvis tas fra personalkostnadene.  Siviløkonom og stipendiat Anders Kvale Havig presenterte nylig sin forskning på sykehjem. Han sier: ”Analysene viser at det er vanskelig å kutte kostnader på andre områder enn lønn og pensjon. (…) Dette er en sektor hvor det generelt er kuttet hvert år i en lang periode, og på de fleste sykehjem er det derfor ikke mulig å kutte på andre områder enn de ansattes betingelser. I praksis vil dette si færre sykepleiere, lavere grunnbemanning og mer bruk av kortvakter.”

Påstanden fra de kommersielle sykehjemsselskapene, og deres bransjeorganisasjon NHO Service, om at de kommersielle sykehjemmene leverer bedre kvalitet enn de offentlige, holder ikke mål.  Grunnlaget for påstandene er enten å finne i egenproduserte rapporter, spesialbestilte konsulentrapporter eller svært mangelfulle bruker- og pårørendeundersøkelser.

Når det gjelder sykehjem, er også påstanden om økt valgfrihet særdeles tvilsom. For det første er sykehjemsplasser mangelvare, og pasienter kan i liten grad velge fritt. I enda mindre grad kan de bytte sykehjem dersom de ikke er fornøyd med tjenestene. Til dette kommer det at personer med behov for sykehjemsplass har store pleiebehov og andelen med aldersdemens i brukergruppen ligger på ca. 80 prosent.

Les artikkelen her, og se For velferdsstatens nye ressurssider om konkurranseutsetting av sykehjem.

 

4. ALTER SUMMIT: MANIFEST FOR ET ANNET EUROPA

Den 7.-8. juni møtes noen tusen representanter for fagorganisasjoner og sosiale bevegelser i Aten for å lansere et felles manifest mot den brutale nedskjæringspolitikken som nå føres i Europa – for et demokratisk, økologisk og feministisk Europa. Alter Summit (Alternativt toppmøte) blir initiativet kalt. Manifest for et annet Europa ble ferdig forhandlet på et møte i Zagreb 10.-11. mai. Over 150 organisasjoner fra hele Europa har til nå sluttet seg til initiativet, mens om lag 50 andre har meldt seg som observatører – de fleste sannsynligvis med sikte på fullt medlemskap. Blant de tilsluttede organisasjonene finner vi noen av de største fagorganisasjonene i Europa, inkludert flere av de europeiske føderasjonene. Også fra Norge har enkelte organisasjoner nå begynt å slutte seg til (i tillegg til For velferdsstaten er det pr. dato LO i Oslo, Nei til EU, Attac, Norges Sosiale Forum), mens atter andre, særlig lokale fagforeninger og LO-avdelinger, vil sende folk til Aten. Totalt kan det bli snakk om nærmere 100 deltakere fra Norge. Daglig leder i For velferdsstaten sitter i Alter Summits koordineringskomite og er valgt ut som en av dem som skal presentere manifestet på det store folkemøtet i Aten – der det er tilstrebet bred faglig, sosial, politisk, geografisk og kjønnsmessig representasjon. Det er fortsatt muligheter til å bli med. I så fall er det fornuftig å registrere seg på Alter Summits hjemmeside. Denne kronikken oppsummer noe av utviklingen, og her er et intervju i frifagbevegelse.no.

 

5. SYKEPLEIERENE SLAKTER HØYRES HELSEMODELL

Forbundsstyrerepresentant i Sykepleierforbundet og Høyre-politiker Torill O. Fjørtoft går hardt ut mot sitt eget partis foreslåtte helsereform. «Høyre ønsker å styrke de private sykehusene på bekostning av de offentlige. Jeg tror det er helt feilt vei å gå». Les saken i Dagbladet.

 

6. FAKTA OM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID (OPS)

OPS har i det siste vært gjenstand for økt oppmerksomhet her i landet, særlig etter at Høyres samferdselspolitiske talsmann, Øyvind Halleraker, måtte trekke seg som følge av bompenge-avsløringene. OPS ligger an til å bli en av flere saker under årets valgkamp hvor offentlige styrings- og finansieringsmodeller blir gjenstand for debatt. Her finner du linker til artikler og oppslag om OPS.

 

7. MÅLEHYSTERI OG STYRINGSSYSTEMET I SKOLEN

Organiseringen av offentlig sektor var hovedtema på Velferdskonferansen 2013. Temaet har vært hett i lengre tid, innen flere sektorer av det offentlige. Her følger tre skarpe innslag i debatten om styringssystemet i skolen:

«Kampen for den offentlige fellesskolen burde derfor i større grad også være en kamp mot en målstyrt skole. (…) Økt privatisering er en naturlig konsekvens av en målstyringstankegang.» Dette skriver universitetslektor i pedagogikk, Dag Øystein Nome. Les kronikken på NRKs hjemmeside.

«Høyresidens drømmeskole er et ektefødt barn av målstyringshysteriet, og det finnes snart ikke et eneste gjøremål i skolen som ikke høyreorienterte partier mener kan effektiviseres ved hjelp av måling, kontroll og rangering.» Lektorstudent Trine Heen skriver engasjert om at høyrepartiene er på kollisjonskurs med et stort flertall av Utdanningsforbundets medlemmer. Les kronikken i Sunnmørsposten.

«Den militante driften av Oslo-skolen har fått mange fortvilte lærere og ledere til å førtidspensjonere seg eller søke annet arbeid». Utdanningsetaten kritiseres også for å overse faglige innspill og undergrave integreringstiltak. Les kronikken i Aftenposten.

 

8. REGIONAL VELFERDSKONFERANSE – HORDALAND 19. JUNI 2013

Onsdag 19. juni arrangeres Regional velferdskonferanse for Hordaland. Temaet er offentlig sektor: Hva er forskjell på forvaltning og forretning? Hva er mekanismene for denne forvandlingen av de offentlige? Hvem er endringsaktørene – de skjulte strategene? Hvem har interesse av at dette skjer? Konferansen arrangeres i LO Hordalands lokaler i Håkonsgaten 3, Bergen  kl. 11-15. Arrangører er Hordalandsavdelingene i LO, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og NTL i samarbeid med For velferdsstaten. Programmet finner du her.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Postboks 7003, St. Olavsplass

0130 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Atle Forfang Rostad, rådgiver

E-post: atle.rostad(at)velferdsstaten.no

Mobil: 90194336

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.