Arbeidslivet og den mørkeblå politikken

av | des 10, 2013 | Arbeidsliv

Utdrag av H/Frp-regjeringens politiske plattform

Arbeidslivet er et av de viktigste områdene hvor den blåblå regjeringen har varslet omfattende endringer – særlig når det gjelder arbeidstidsregulering og jobbtrygghet. Vi vil følge regjeringens politikk nøye på dette området. Hittil har den ikke har tid til å konkretisere så mange av sine forslag. Likevel inneholder både regjeringens politiske plattform og tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet 2014 viktige signaler og forslag, som vi gjengir nedenfor, med korte kommentarer.

Sitatene er hentet fra regjeringens politiske plattform og tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet 2014.

«Legge til rette for et åpent arbeidsliv, blant annet gjennom å utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser slik at reglene for privat sektor blir mer like reglene i staten.» – Hovedinnholdet her er altså å utvide adgangen til midlertidige ansettelser.

«Myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid.» – Her gjelder det svekking av reguleringen av arbeidstid, samt regulering av og kompensasjon for overtid.

«Sikre større forutsigbarhet og mer likebehandling i sykemeldingsprosessen ved å innføre veiledende, normerte sykemeldingsperioder, men hvor legens beslutning veier tyngst.» – Dette betyr at definerte typer av sykdom i utgangspunktet skal kvalifisere til et gitt antall dagers sykefravær, uansett hvordan sykdommen konkret slår ut hos den enkelte.

«Stille krav om at ingen skal kunne sykemeldes mer enn 6 måneder av sin egen fastlege.»– Regjeringen følger her opp og styrker en de mest usmakelige sidene ved arbeidslinjepolitikken, nemlig mistenkeliggjøringen ikke bare av dem som er syke, men også legene som skriver ut sykemeldinger.

«Gjennomgå og redusere etablerings- og konkurransehindrende ordninger for tjenesteytende næringer, som åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter.«- Her inngår søndagsåpne butikker, samt svekking av kravene til dem som ønsker å starte ulike tjenesteytende virksomheter, på markeder hvor håndhevelsen av lov- og avtaleverk blir stadig mer krevende i møte med den stigende arbeidsmarkedskriminaliteten.

«For å motvirke et unødig omfang av permitteringer foreslår Regjeringen å forlenge arbeidsgiverperioden fra 10 til 20 dager med virkning fra 1. januar 2014. Regelendringen omfatter nye permitteringer fra 1. januar 2014 og anslås å gi en innsparing på om lag 82 mill. kroner i 2014.»»[Det] foreslås å redusere perioden arbeidsgiver fritas fra lønnsplikt under permittering fra 30 til 26 uker, med virkning for nye permitteringer fra 1. januar 2014. Det innebærer at maksimal dagpengeperiode under permittering reduseres tilsvarende.» – Disse to punktene betyr at arbeidsgivere i virksomheter med store sesongvariasjoner får et insitament til å si opp folk heller enn å permittere i perioder hvor aktiviteten er lav.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.