Konkurranseutsetting: Nå også i barnehagene

Slik kan barnehagene avkommersialiseres

Saken er hentet fra For velferdsstatens nyhetsbrev 10/2012.
Oppdatert informasjon om debatten finner du under artikkelen.

Konkurranseutsetting: Nå også i barnehagene

Oslo kommune ønsker nå å teste konkurranseutsetting også i barnehagesektoren. Begrunnelsen er rent økonomisk. Budsjettforliket mellom byrådspartiene (H, V, Krf) og Fremskrittspartiet inneholder vedtak om direkte privatisering av ti barnehager (salg av eiendom og virksomhetsoverdragelse av drift), men også omfattende konkurranseutsetting av barnehagedrift. I første omgang skal sju barnehager ut på anbud. 

Bakgrunnen for vedtakene i Oslo finner vi i konsulentrapporten ”Salg av kommunale barnehager”, utarbeidet av revisjons- og konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) på oppdrag for Oslo kommune. Rapporten har regnet ut den mest økonomisk lønnsomme måten å privatisere barnehager på. Konsulentene er imidlertid ikke bedt om å se på muligheten for å forbedre kvaliteten i de kommunale barnehagene. De har da oså svært lite å si om kvalitet i barnehagene, annet enn løse antakelser og påstander fra erfaringer innen sykehjemssektoren. Derimot har de regnet seg fram til at konkurranseutsetting er den metoden som sparer Oslo kommune for mest penger. Det er også penger å spare på direkte privatisering, hevdes det, men konsulentene mener dette blir dyrere ettersom kommunen da må betale kapitaltilskudd til de private aktørene, samt at kommunen mister retten til moms-kompensasjon. Derimot avviser konsulentene at salg av offentlig eiendom, med tilbakeleie, kan bli lønnsomt.

Hva er kvalitet i barnehagen og hvordan måles den?
Rapportens behandling av kvalitet i barnehagen er skremmende. Dersom slike konsulentrapporter får definere barnehagepolitikken, vil vi ende opp i en situasjon der barnehage kun sees på som en utgiftspost som må kuttes mest mulig. Under utredningen av konkurranseutsetting skriver PwC: ”Erfaringer fra andre sektorer som for eksempel omsorgstjenester er at kvaliteten øker når tjenesten konkurranseutsettes” (s.37). PwC oppgir ingen referanse eller dokumentasjon for denne uttalelsen, men trolig er det begrunnet i det som NHO Service kaller brukerundersøkelser i de konkurranseutsatte sykehjemmene i Oslo. Da trenger vi bare å minne om at Ammerudlunden, sykehjemmet som toppet disse brukerundersøkelsene i flere år, var det første og mest skandaløse Adecco-sykehjemmet. Disse brukerundersøkelsene sier veldig lite om den faktiske kvaliteten som leveres. Selv om kvalitet skal telle 70% i anbudskonkurransen, og pris 30%, har vi ved flere anledninger sett at alle aktørene får full score på kvalitet, og da er det kun prisen igjen å avgjøre konkurransen på. Dette er blant annet begrunnelsen for at Kirkens bymisjon har trukket seg ut av anbudskonkurranser for sykehjem. Dessuten avgjøres ikke kvaliteten av hvem som kan beskrive den best i et anbudsdokument, men hvem som faktisk kan levere best.  Og det sier anbudskonkurransen ingenting om. Når byråden for barnehager i Oslo, Torger Ødegård (H), har uttalt at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom antall ansatte og kvalitet i barnehagene, understreker dette behovet for en diskusjon om hva som er kvalitet i barnehagene og hvordan denne kvaliteten skal etterprøves.

Konkurranseutsetting: Større marked for de store
Erfaringene fra konkurranseutsetting av sykehjem er relevant for det som nå kommer til å skje i barnehagesektoren. For velferdsstatens gjennomgang av anbudsrundene for sykehjem viser at dette er et marked kun for de store kommersielle aktørene. Når Oslo kommune ikke skal levere egne anbud, blir anbudsrunder en priskrig mellom de store kommersielle barnehageselskapene. Det er verdt å merke seg at selskapene selv, med sin interesseorganisasjon Private barnehagers landsforbund (PBL) i spissen, ikke nødvendigvis ønsker seg konkurranseutsetting. Aller mest ønsker de seg direkte privatisering av både eiendom og drift. Det henger naturlig nok sammen med at de da også får kontroll over eiendomsmassen, noe som åpner ytterligere for strategisk selskapsstrukturering med egne eiendomsselskaper. Dette gir mulighet for å styre pengestrømmene bedre, og det gir naturligvis større innflytelse over kommunens framtidige politikk på området. Når Oslo kommune, på tross av anbefalingene fra PwC, velger direkte privatisering av ti barnehager, er det trolig for å tilfredsstille de kommersielle barnehagenes ønske om å overta både drift og eiendom. 

Tilskuddsordningen fremmer privatisering
Privatisering av barnehager er ikke et nytt fenomen, men har økt i omfang etter innføringen av den nye tilskuddsordningen. Som For velferdsstaten har omtalt tidligere, har flere kommuner nå et ønske om å privatisere hele barnehagesektoren. Bakgrunnen for dette er at private barnehager får tilskudd ut fra kostnadene i kommunens kommunale barnehager. Unntaket er dersom kommunen ikke selv har barnehager. Da får de private barnehagene tilskuddet beregnet ut fra en nasjonal sats.  Det vil si at for kommuner med høyere utgifter til sine kommunale barnehager enn den nasjonale satsen, vil det være økonomisk lønnsomt å privatisere alle barnehagene. Her ses det helt bort fra spørsmål om kvalitet, og framtidens demokratiske kontroll med pålagte kommunale oppgaver og kommunale utgifter.

Konkurranseutsetting kutter i både kommunale og private barnehager
Konkurranseutsetting introduserer enda en måte å kutte utgifter til barnehagene på. PwC forklarer i sin rapport hvordan konkurranseutsetting av barnehager kutter utgifter til både kommunale og private barnehager. Konkurranseutsatte barnehager ansees fortsatt for å være kommunale, ettersom det kun er driften som kontrakteres ut. Ved å konkurranseutsette de ”dyreste” kommunale barnehagene først vil kommunen gradvis kutte kostnadene til sine ”kommunale” barnehager. Forutsatt selvfølgelig at de private aktørene vil drive billigere enn det kommunen gjorde. Når kommunen får kuttet utgiftene til sine kommunale barnehager, kutter man også i tilskuddene til de private barnehagene, siden disse tilskuddene beregnes ut fra gjennomsnittskostnadene i de kommunale barnehagene.  Ettersom Oslo kommune allerede ligger under den nasjonale satsen for tilskudd, vil det bli dyrt for Oslo å privatisere alle barnehagene. Men konkurranseutsetting kan bidra til å presse utgiftene ytterlige ned, og dermed redusere tilskuddene til de private barnehagene. Så er det bare å gjette om hvorvidt dette kommer til å gå på bekostning av kvaliteten i barnehagene, eller av overskuddet til de kommersielle eierne.

—————————————————

Oppdatering per januar 2014:

Etter at denne saken ble skrevet har det kommet fram at det sannsynligvis ikke er særlig å spare på hverken konkurranseutsetting eller salg av barnehager. I hovedsak er dette fordi kommunen fortsatt kommer til å sitte igjen med store pensjonskostnader knyttet til de som har opptjent sine rettigheter i kommunen. Dette fremkommer i rapporten Privatisering av barnehager i Oslo – Lønner deg seg? av Stein Stugu i DeFacto.

De Facto-rapporten er basert på de samme økonomiske forutsetning som PwCs rapport, at konkurranseutsatte barnehager driftes med samme kostnad for kommunen som andre private barnehager. Dette er imidlertid ikke sikkert ettersom prisrammen er en del av anbudsrunden. Oslo kommune definerer de konkurranseutsatte barnehagene som kommunale derfor faller de ikke under det normale finansieringssystemet for private barnehager. Se diskusjon og dialog med byrådet om definisjonen av konkurranseutsatte barnehager på Ivar Johansens blogg.

—————————————————–

Oppdatering per 26.februar 2014:

Anbudsfristen er utsatt med tre uker til 4.mars på grunn av klager fra foreldre om at de ikke har vært hørt i prosessen. I dette har de også fått støtte fra det nasjonale Foreldreutvalget for barnehager som mener dette er brudd på barnehageloven. Dette førte til en høringsrunde der enkeltforeldre, FAU og SU i de sju berørte barnehagene ble oppfordret til å uttale seg. På tross av unison motstand mot konkurranseusettingen fortsetter byrådet med argumentasjonen om at høringsrunden ikke ga nye elementer til debatten.

Facebook-gruppa Foreldre mot privatisering av barnehager har samlet medieklipp og annet relevant materiale.

Per dags dato ser det ut til at det kun er Norlandia som ønsker å levere anbud. 3.mars arrangerer foreldregruppen kulturmønstring utenfor Norlandias hovedkvarter i Oslo. Se Facebook-arrangement her.

—————————————————

Se også For velferdsstatens ressurssider om profittuttak og kommersielle selskaper i barnehagene (2010) og les debatten med Private barnehagers landsforbund om kommersielle barnehager (2013).

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.