Kremmerskolenes tåkefyrste

Kronikk: Et dårlig skoleeksempel!

Knut Erik Beyer-Arnesen, leder i NHO/Abelias forum for friskoler, tilslører debatten om privatskoler og kommersielle eiere. Han beskylder undertegnede for å blande privatistundervisning inn i debatten om privatskoleloven.

Innlegg i Bergens Tidende den 10.02.2014 av Atle Forfang Rostad, rådgiver i For Velferdsstaten.

Feil om privatskoler

Dette er naturligvis feil. Kronikken min, og det underliggende notatet fra For velferdsstaten, forholder seg utelukkende til de private videregående skolene som ble godkjent med tilskudd under friskoleloven av 2003, og som driver kommersielt på ulovlig vis. Utdanningsdirektoratets tilsynsrapporter viser at disse skolene gjennomgående bryter lovens krav om at alle pengene skal komme elevene til gode. Gjennom omfattende internhandel kjøpes og selges overprisede tjenester i komplekse selskapsstrukturer. Slik finner penger veien ut av skolene, via andre selskaper og over i eiernes lommer, på tross av privatskolelovens forbud mot fortjeneste.

Høye og ulovlige kostnader

NHO/Abelia påstår at «Akademiet organiserer skolene slik at de halverer administrative kostnader sammenlignet med tilsvarende offentlige skoler», og viser til udokumenterte besparelser ved Akademiet Drammen AS. Man må derfor tro at Abelia ikke har gjort seg kjent med funnene i Utdanningsdirektoratets tilsynsrapport for denne skolen. Der fremgår det at skolen leier inn for eksempel administrasjonskonsulent og IT-konsulent til en pris som langt overstiger markedspris, og dermed påfører skolen unødig høye og dermed ulovlige kostnader.

Det levner ikke akkurat et inntrykk av en rasjonelt drevet administrasjon. Det kan man heller ikke si om de andre Akademiet-skolene og Bergen Private Gymnas, som på lignende vis øker utgiftene til flere typer tjenester. Forklaringen er imidlertid enkel: Gjennom slik handel får skolene stadig oppblåste fakturaer fra selskaper under det samme eierskapet. Der ligger også overskuddet.

Uriktig påstand

Påstanden fra NHO/Abelia om at skolene har en «selvstendig økonomi», er formelt sett riktig. Likevel er den hovedsakelig ment å overskygge den strategiske selskapsstruktureringen som utøves rundt disse skolene, og at de inngår i en overordnet kommersiell konsernstrategi hvor tilgangen til offentlige tilskudd utgjør en viktig del av inntjeningen. Påstanden er derfor ikke virkelighetsforankret.

Noroff-skolene kunne ved tilsynet i 2010 ikke legitimere at overføringene til andre selskaper i konsernet var betaling for relevante tjenester som kom elevene til gode. Det var et brudd på loven.

Ikke ført tilsyn

Sonans VGS Bergen AS, som sammen med de to andre statsstøttede Sonans-skolene inngår i et flerleddet konsern under hemmelig Guernsey-registrert eierskap, skylder ifølge årsregnskapet for 2012 mer penger til resten av konsernet enn hva skolen årlig mottar i tilskudd og skolepenger til sammen.

Ingen bør være komfortable med at offentlige skattepenger går til selskap som er eid fra et skatteparadis

Utdanningsdirektoratet har ikke ført tilsyn med disse skolene etter privatskoleloven, i motsetning til hva Beyer-Arnesen i NHO later til å påstå. Det kunne det likevel være grunn til. Ingen bør være komfortable med at offentlige skattepenger går til selskap som er eid fra et skatteparadis, og hvor årsregnskapene viser til dels store konserninterne transaksjoner. Det ligger verken praktiske, pedagogiske, eller ideelle hensyn bak en slik organisering.

De kommersielle skolenes talerør i NHO holder seg med slagord som «det sentrale er å løse viktige samfunnsmessige oppgaver på en best mulig måte, og ikke hvem som løser oppgavene». Retorikken er velkjent, men argumentene mot dem tårner seg likevel opp. Når alle de granskede kommersielle skolene er tatt for brudd på privatskolelovens krav til bruk av offentlige tilskudd, bør vi være svært opptatt av hvem som får lov til å drive skole med fellesskapets midler.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.