Kunnskapsløst om privatskoler

Private videregående skoler er underlagt privatskoleloven. Alle skolene har eget styre og selvstendig økonomi. I styret sitter representanter for vertsfylket, ansatte, elevråd, skoleledelsen og skoleeier. Fylkeskommunen har fullt innsyn i drift og økonomiske forhold.

Noroff driver offentlig finansierte videregående skoler godkjent under privatskoleloven. I tillegg driver de fagskoler som er godkjent under fagskoleloven. Fagskolene mottar ikke offentlig finansiering. Da Noroff startet opp sine videregående skoler i 2005 var Fylkesmannen tilsynsmyndighet og ga føringer på hvordan de skulle organisere økonomien. Noroff etterkom disse føringene. I 2010 overtok Utdanningsdirektoratet tilsynsansvaret. Utdanningsdirektoratet var uenig i føringene gitt av Fylkesmannen, og Noroff ble pålagt å legge om rutinene. Det ble ikke krevd tilbakebetaling av mottatte tilskudd. Noroff driver nå sine videregående skoler i tråd med Utdanningsdirektoratets syn på hvordan Privatskoleloven skal tolkes.

Rostad påstår at det ikke er ført tilsyn med Sonans, og går langt i å hevde at de driver ulovlig. Faktum er at tilsyn er gjennomført og Sonans sin virksomhet er kontinuerlig gjenstand for revisjon. Etter 25 års drift er det ikke avdekket uregelmessigheter av økonomisk art.

Tilsynet av Akademiet er ikke avsluttet slik «For velferdsstaten» indikerer. Saken er anket til Kunnskapsdepartementet. Akademiet organiserer driften av skolene slik at de administrative kostnadene halveres sammenlignet med tilsvarende offentlige skoler. Bare ved Akademiet i Drammen er de innsparte midlene på 2,5 til 3 millioner. Dersom Utdanningsdirektoratet pålegger Akademiet å organisere skolene sine på samme måte som de offentlige skolene, vil konsekvensen bli at en mindre andel av offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode.

Drammens Tidende skriver i sin leder 13. august: «Drammen er nemlig ikke bare et eksempel på at privatskoler er et populært supplement til den offentlige skolen, men at de gjør den offentlige skolen bedre.» «Da Drammen videregående skole opprettet den såkalte forskerlinjen, var begrunnelsen svært tydelig: Skoleledelsen i fylkeskommunen uttalte den gangen at den offentlige skolen var utsatt for konkurranse fra de private skolene. De måtte konkurrere på kvalitet ()».

Forum for Friskoler ser fram til en ny og fordomsfri skolepolitikk hvor det sentrale er å løse viktige samfunnsmessige oppgaver på en best mulig måte, og ikke hvem som løser oppgavene.

Knut Erik Beyer-Arnesen
Abelia – Forum for Friskoler

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.