Nyhetsbrev 4/2014

av | apr 14, 2014 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens fjerde nyhetsbrev i år innholder saker om Velferdskonferansen, der foreløpig program er klart og påmeldingen er åpnet, lærernes arbeidstidskamp, nye EU-regler som skviser ideelle aktører, blåblå kommunereform, barnehageopprøret i Oslo og mye mer.

INNHOLD:

  1. Velferdskonferansen 2014 – Klar for påmelding!
  2. Stå på lærere!
  3. Nye EU-regler skviser ideelle aktører
  4. Blåblå kommunereform: Ekspertutvalg skal legitimere fasitsvaret
  5. Barnehageopprøret i Oslo
  6. Velferdsvarsler fikk beskjed om å glemme en karriere i kommunen
  7. Karakterer på jobben – kommer til en arbeidsplass nær deg!
  8. Mennesket er ingen Toyota
  9. Gjenoppfinn det offentlige lederskapet

 

1.VELFERDSKONFERANSEN 2014 – KLAR FOR PÅMELDING!

7. oktober arrangerer For velferdsstaten sin årlige velferdskonferanse i Oslo Kongressenter (Folkets Hus). Vi har nå åpnet for påmelding. På konferansesidene finner du påmeldingsskjemapraktisk informasjon og et foreløpig program som vil bli løpende oppdatert.

Langsomt omformes samfunnet vårt, det sentraliseres, markedsrettes og individualiseres. Fellesskap, frihet, tillit og demokrati brytes mot sterke interesser som vil skape større markeder innen offentlig velferd, og bryte ned det fellesskapet som er bygget opp. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet brer om seg, offentlige tilbud markedsrettes og sentraliseres, varslere knebles, fagbevegelsen undergraves, styring basert på målemani og kontrollkultur spres, naturressurser og offentlig eiendom selges ut og offentlig innsyn begrenses av bedriftshemmeligheter.

Men vi ser også stadige flere som protesterer mot denne utviklingen, og nye allianser som skapes i kampen for en annen utvikling. Velferdskonferansen 2014 er et møtested for alle som vil videreutvikle et samfunn basert på fellesskap, frihet, tillit og demokrati. Hovedtemaene på konferansen er tre av de viktigste sosiale og politiske konfliktområdene i vårt samfunn: Sentralisering av makt og muligheter, markedsretting av offentlig sektor og kampen om arbeidslivet.

Til konferansen kommer blant annet:

Bitten Nordrik, Norges fremste forsker på amerikanisert HR-ledelse og individualisering i arbeidslivet. Til høsten kommer hun og kollega Stein Stugu i De Facto med ny bok om nettopp dette temaet, og 7. oktober deltar hun på Velferdskonferansen 2014 med et foredrag basert på boka. Les intervju med Bitten Nordrik på frifagbevegelse.no om amerikaniseringen av arbeidslivet.

Joakim Bjerkely Volden og Marius Andersen, kjent som ”Sandefjordlærerne” som stod opp mot målstyringsmanien i skolen. De forteller om sitt forsvar for fagligheten og hensynet til elevene i kamp mot politikere og styringssystemer som ikke ser mennesker, men bare måltall. En del av deres fortelling handler også om hvordan det er å stå oppreist i stormen, og om viktigheten av allianser lokalt og nasjonalt.

Torgeir Bruun Wyller, leder av Helsetjenesteaksjonen, kommer til Velferdskonferansen 2014 for å diskutere fremtiden for offentlig sektor, og mulige veier ut av dagens mistillitsregime med styringssystemer og ledelsesideologier som hemmer kvalitet, faglighet og effektivitet i offentlige tjenester.

Ove Semb, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund, drøfter utfordringer rundt lokal beredskap i lys av 22. juli-kommisjonen og politistudien. Hvordan vil en sentralisering av politiet påvirke den lokale beredskapen rundt i landet?

Til konferansesidene.

 

2. STÅ PÅ LÆRERE!

Under demonstrasjonen GOD SKOLE – MOT KS i Oslo 5.april, holdt daglig leder i For velferdsstaten, Asbjørn Wahl, en av appellene. Han konkluderte: Stå på, lærere! Dere fører nå en kamp som er avgjørende viktig – ikke bare for dere selv, men for alle som vil slåss for den norske eller nordiske modellen, for alle som vil slåss for en god skole for våre barn, for alle som ønsker at arbeidstakerne fortsatt skal ha reell medbestemmelse over arbeidets organisering. Derfor støtter vi dere! Les hele appellen her.

 

3. NYE EU-REGLER SKVISER IDEELLE AKTØRER

Konkurranseregelverket i EU har vært et sentralt instrument for å markedsrette offentlige tjenester. Likevel har det fram til nå vært rom for en skjerming av ideelle aktører, som på flere områder har fungert som et reelt supplement til de offentlige velferdstjenestene fremfor en konkurrent. Nå har imidlertid EU vedtatt tre direktiver som langt på vei vil oppheve denne skjermingsmuligheten, og heller tvinge de ideelle til å konkurrere  på samme premisser som de kommersielle aktørene. Reglene skal være innført innen april 2016. Dermed har de kommersielle kreftene nok en gang vunnet fram i kampen for å få tilgang til en enda større del av markedet for offentlige tjenester på bekostning av ideelle aktører. Muligheten til å drive tjenestene i offentlig egenregi eksisterer imidlertid fortsatt, og vil med de nye reglene bli enda viktigere dersom man ønsker å skjerme offentlige velferdstjenester mot kommersialisering.

For Norge blir det nå et politisk spørsmål hvorvidt man i det hele tatt ønsker en rolle for ideelle aktører og hvordan man skal få dette til i møte med et EU-regelverk som i økende grad likestiller alle private aktører. Les Helene Banks oppsummering her.

 

3. BLÅBLÅ KOMMUNEREFORM: EKSPERTUTVALG SKAL LEGITIMERE FASITSVARET

Den blåblå regjeringen vil, i likhet med store deler av landets næringslivstopper, radere flere hundre kommuner fra Norgeskartet. Ambisjoner om en omfattende kommunereform finnes både i regjeringserklæringen og i regjeringspartienes valgprogrammer. Den politiske kursen er dermed staket ut. Men for å gi politikken et ferniss av kunnskapsbasert legitimitet har regjeringen satt ned et ekspertutvalg for å utrede landets kommunestruktur. Utvalget la før påske fram en delrapport med en del statistikk, samt gjennomgang av ulike tidligere kommuneutredninger.

Legitimiteten til dette utvalget begrenses av mandatet det har fått av regjeringen. Ettersom fasiten allerede i stor grad finnes i regjeringserklæringen, er utvalgets mandat i realiteten å bygge opp rundt denne. Det medfører at et stort innslag av selektive, og til dels selvmotsigende, analyser preger rapporten. En av de mest innlysende paradoksene er problematiseringen av interkommunalt samarbeid, fordi slike angivelig ligger utenfor direkte demokratisk kontroll, mens andre organisasjonsformer som kommunale selskap, stiftelser etc, for ikke å snakke om privatisering, ikke drøftes etter samme kriterier. I tillegg er fylkeskommunen (et regionalt nivå) er fullstendig utelatt fra utvalgets mandat. Dette skal noen andre utrede. Regjeringen hindrer dermed sine selvutnevnte eksperter i å se offentlig forvaltning i et helhetlig perspektiv.

Slike utelatelser gjenspeiler det politiske bakteppet for prosjektet. Reformen drives ikke fram på grunnlag av et folkekrav. I stedet er det regjeringspartienes velgjørere i NHO som utgjør den viktigste pådriveren for storstilt kommunesammenslåing. Jubelen fra blant andre administrerende direktør i NHO Service understreker det. Les kommentaren av Atle Rostad.

 

4. BARNEHAGEOPPRØRET I OSLO

Barnehageprivatiseringen i Oslo fortsetter etter at byrådet i 2012 vedtok et prøveprosjekt med å konkurranseutsette sju og selge ti kommunale barnehager. Konkurranseutsetting er nytt i barnehagesektoren, og forsøket kan ikke sies å ha vært vellykket så langt. Etter massive protester fra foreldre ble byrådets prøveprosjekt redusert til en ikke-konkurranse der tre barnehager overlates til Norlandia-konsernet – som eneste anbyder. Nå er neste runde i gang, og ti barnehager skal selges til private. Tre av disse er blant barnehagene byrådet ikke fikk konkurranseutsatt. Foreldrene fortviler og protesterer, de ansatte flykter, fagforeningene kjemper og byrådet kjører på, alt mens Fylkesmannen vurderer lovlighetskontroll av vedtakene. Utfallet av dette blåblå prøveprosjektet er høyst uklart. Det som er helt klart, er at det ikke er hensynet til barna og foreldrene som er avgjørende i denne prosessen – for foreldrene protesterer høylytt.

Les Fagbladets reportasje Barnehageopprøret i Oslo, lik Facebooksiden Foreldregruppa mot privatisering av barnehager for å støtte foreldrene og få med deg alle oppdaterte nyhetsklipp m.m. For dere som er i Oslo: møt opp på Ballongprotest mot privatisering av barnehager på 1.mai og markering mot salg av kommunale barnehager 7. mai kl. 17.30, v/Rådhuset (borggården).

 

5. KARAKTERER PÅ JOBBEN – KOMMER TIL EN ARBEIDSPLASS NÆR DEG!

I 2011 var det flere aviser som skrev om karaktersystemet for ansatte i Statoil. En av sakene var knyttet til tillitsvalgt i Statoil, Hans Fjære Øvrum. – Som tillitsvalgt har jeg vært kritisk til deler av driftsmodellen i bedriften, og har sammen med andre gitt uttrykk for dette skriftlig og muntlig – overfor både lokal og sentral ledelse. Jeg ble likevel overrasket og lei meg da jeg høsten 2010 sjekket hvilke karakterer jeg hadde fått. Jeg hadde fått karakteren 2 av 5 på verdien ”modig” og karakteren 2 av 5 når det gjelder å være ”tett på”. Jeg hadde dessuten «et forbedringspotensial når det gjelder å være lojal mot driftsmodellen”, sa Øvrum til Teknisk Ukeblad.

Liknende karaktersystemer brer nå om seg, og er blant annet foreslått innført i både NAV og politiet, skriver Dagsavisen 24. april. Les artikkelen Karakterer på jobben i HK-nytt og kommentaren Systemer til stryk på frifagbevegelse.no for mer om karaktersetting i arbeidslivet.

 

6. VELFERDSVARSLER FIKK BESKJED OM Å GLEMME KARRIERE I KOMMUNEN

Linda S. Krüger er sykepleier og var i seks år mellomleder på et sykehjem i Stavanger kommune. Hun prøvde ved flere anledninger å forklare sine ledere hvordan bestiller-utførermodellen og stykkprisfinansieringen (som i Stavanger heter ”aktivitetsbaserte inntekter”, ABI) hindret henne og resten av de ansatte fra å levere gode og tilpassede tjenester til beboerne på sykehjemmet. Krügers kritikk gikk både på den unødvendige byråkratiseringen med overveldende dokumentasjonskrav, men også på uverdige og fullstendig uholdbare pleiesituasjoner som følge av det rigide bestiller-utførersystemet, der all makt ligger i vedtak som gjøres av en saksbehandler på bestillerkontoret.

Den 13. mars i år sto hun fram i Stavanger Aftenblad i en sak om kommunens behandling av varslere (”Slår alarm om varslere”), og 31. mars skrev hun kronikken ”Få hodet opp av sanden” i samme avis. Der forteller hun om sin kritikk og hvordan den ble mottatt: ”Jeg ble bedt om å roe meg, jeg ble kalt usaklig og fikk beskjed om at karrieremuligheter i Stavanger kommune kunne jeg se langt etter.”

 

6. MENNESKET ER INGEN TOYOTA

”Ledende politikere hevder at vår helsetjeneste er blant de beste i verden og at flertallet nordmenn har stor tillit til tjenesten. Samtidig er det skapt et inntrykk av at vi bruker mest i verden på helse og at vi har nådd en grense. Derfor må det skjæres ned! Hvordan stemmer dette med virkeligheten?” Slik starter en kronikk som sto på trykk i Adresseavisa 22. april. Helseaksjonistene som står bak, er tilknyttet Helsetjenesteaksjonen, og avslutter kronikken med: ”Selvsagt forstår vi at vi må ha budsjetter og at vi må utnytte pengene godt. Men sykdom og nød kan aldri lønne seg. Mennesket er ingen Toyota.” Les hele kronikken her.

 

7. GJENOPPFINN DET OFFENTLIGE LEDERSKAPET

I kronikken Gjennoppfinn det offentlige lederskapet i Ukeavisen Ledelse skriver Rune Glomseth, politioverbetjent og høyskolelektor ved Politihøgskolen, om hvordan markedsrettingen av offentlig sektor gjennom New Public Management har endret synet på ledelse i offentlig sektor. Han skriver videre at ”et sentralt vilkår og suksessfaktor i all produksjon og leveranse av offentlige tjenester er en tett og tillitsbasert relasjon mellom tjenesteyter og tjenestemottaker, mellom etater og brukerne av tjenestene.(…) Brukere og borgeren må settes i sentrum for tjenestene. Ledelse i en slik setting må preges av klare mål, god faglighet, tillit og god informasjonsdeling. Ledelse som ressurs må være tydelig, energisk og tilgjengelig.”

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Postboks 7003, St. Olavsplass

0130 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Atle Forfang Rostad, rådgiver

E-post: atle.rostad(at)velferdsstaten.no

Mobil: 90194336

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.