Nyhetsbrev 5/2014

av | mai 14, 2014 | Nyhetsbrev

I vårt femte nyhetsbrev i 2014 kan du lese om Velferdskonferansen, internasjonal trend av rekommunalisering, magiske innsparingstall, NAV – forvaltning eller fabrikk?, samt kronikker om styringsrett og pensjonsparadoks.

 INNHOLD:

  1. Velferdskonferansen 2014
  2. Internasjonal trend av rekommunaliseringer
  3. Blind tro på magiske innsparingstall
  4. Kronikk: Styringsrett og slett
  5. NAV – fabrikk eller forvaltning?
  6. Kronikk: Pensjonsparadokset
  7. Uenighet i fagbevegelsen om handelsavtalen EU-USA
  8. For velferdsstaten flytter

 

1. VELFERDSKONFERANSEN 2014

Tariffoppgjøret, jordbruksoppgjøret og revidert statsbudsjett viser alle at frontene skjerpes i vårt samfunn. Arbeidsgiverne krever økt styringsrett og den blåblå regjeringen øker takten på sentralisering og markedsretting. Kystopprør, bondeopprør, ordføreropprop mot tvangssammenslåing, foreldreaksjoner mot privatisering av barnehager, havnearbeiderstreik, læreropprør mot meningsløs testhysteri, m.m. viser imidlertid at motkreftene er i ferd med å organisere seg. Behovet for motmakt er imidlertid stort – og ikke minst er byggingen av sterke allianser mellom dem nødvendig.

Den 7. oktober inviterer For velferdsstaten alle som ønsker en annen utvikling til konferanse i Oslo. Målet med årets Velferdskonferanse er å styrke alliansene for velferdsstaten, for levedyktige lokalsamfunn, for sterke fellesskapsløsninger i offentlig sektor og for et anstendig arbeidsliv. På konferansesidene finner du påmeldingsskjemapraktisk informasjon og et foreløpig program som vil bli løpende oppdatert.

 

2. INTERNASJONAL TREND AV REKOMMUNALISERINGER  

Mye av privatiseringen av offentlige velferdstjenester skjer på kommunenivå. Dermed er det også mulig å stoppe utsalget – og ta tjenestene tilbake. En ny internasjonal rapport viser hvordan sterke allianser mellom ansattes organisasjoner og lokalsamfunn har kjempet tilbake offentlige tjenester som har blitt privatisert. Utgangspunktet er erfaringen med at kommersiell drift har undergravd folks grunnleggende rettigheter og ansattes muligheter til å levere de tjenestene som ligger i det politiske samfunnsoppdraget.

Rapporten ”The Tragedy of the Private – The Potential of the Public” (Privatiseringens tragedie – Det offentliges mulighet) er utgitt av PSI (Den internasjonale faglige organisasjon for offentlig ansatte) og Transnational Institute i Nederland. Eksemplene er både gamle og nye, fra kampen om vannforsyningen i Sør- Afrika, Sør-Amerika og Paris, til nyere initiativ i England, Norge og det tvangsprivatiserte Hellas. Rapporten viser hvordan organisering og samarbeid på alle nivå, men med vekt på lokalsamfunn og ansattes organisasjoner, har skapt grobunn for den nye trenden. I flere land har samarbeidet også ført til ringvirkninger i andre lokalsamfunn, og til nasjonale allianser. Til og med globale allianser har bidratt inn i mange av de lokale kampene.

Forfatteren, Hillary Wainright, mener utviklingen har kommet så langt at vi kan kalle rekommunalisering for en internasjonal trend. Både hun, og forskningsinstituttet Public Services International Research Unit (PSIRU) viser til at antatte innsparinger og fordeler med privat sektor har vist seg ikke å holde mål. PSIRU har samlet flere eksempler fra hele Europa og viser til sju begrunnelser for å ta tjenestene tilbake: De kommersielle leverandørene holder ikke mål; de koster for mye; det er for stor risiko for det offentlige; de kommersielle tilfredsstiller ikke det offentliges samfunnsoppdrag; transaksjonskostnadene ved anbud og tilsyn øker dramatisk; og det private må betale mye høyere lånerente enn kommunene.  Tilsvarende funn bekreftes av det svenske næringslivsinstituttet Näring och samhälle i rapport fra 2011 ”Privatiseringar i välfärden har inte ökat effektiviteten”.

 

3. BLIND TRO PÅ MAGISKE INNSPARINGSTALL

For velferdsstaten har tidligere skrevet om hvordan konsulenter ofte har et svakt, sviktende eller ikke-eksisterende grunnlag for sine innsparingsanslag. Derfor omtaler vi slike som magiske innsparingstall. I slutten av mars meldte både Kommunal Rapport, NHO Service og flere medier om en ny rapport som skulle være det endelige bevis på at kommunene kunne spare milliardbeløp på mer konkurranse. KS, som hadde bestilt rapporten fra konsulentfirmaene Rambøll og Inventura, var svært fornøyd med sitt rapportkjøp:

– Det har aldri tidligere vært synliggjort hvor mye kommunene sparer ved et effektivt innkjøp med konkurranse. Før var det svært uklart hvor mye man sparte og hvor store transaksjonskostnadene var. Det har vi nå fått synliggjort, sier Kjell-Torgeir Skjetne, direktør for lokaldemokrati og kommuneøkonomi i KS til Kommunal Rapport (24.3.2014). At konsulentene selv har vært ærlige nok til å ”understreke at det er stor usikkerhet knyttet til dette tallet” (s.6), et innsparingsanslag på 1,7 milliarder, ser ikke ut til å dempe KS sin entusiasme.

NHO Service driver også kreativ og selektiv reklame for denne rapporten. I deres nyhetsbrev framstår dette som en rapport om konkurranseutsetting på velferdsområdet, mens det som står er at ”effekten og innsparingspotensial ved konkurranseutsetting av egenregi er ikke omhandlet spesielt i denne rapporten” (s.47). NHO Service nevner heller ikke den kritikken som konsulentene retter mot NHO Service sin egenproduksjon av magiske innsparingstall. Både NHO Service sine egne innsparingsberegninger fra ”Sammen for bedre velferd”-notatene, utarbeidet for 200 norske kommuner, og rapporten konsulentselskapet Oslo Economics har utarbeidet for NHO Service, utsettes for hard kritikk: ”Ingen av disse rapportene er fullstendige ift. en analyse av en evt besparelse ved konkurranseutsetting” (s. 47). For velferdsstaten har ved flere anledninger kritisert NHO Service for deres magiske innsparingstall, som også Fagforbundet har gjennomgått under vignetten Tenk på et tall. Nå støttes våre analyser uventet fra konsulenthold.

Den nye rapporten fra KS er et eksempel på at selv når konsulentene innrømmer svakhetene ved sine beregninger, brukes slike tall som om de var konkrete og reelle. Vi minner derfor om Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service, sin respons på dokumentasjonen om at deres beregninger ikke har rot i virkeligheten: ”Det er mulig det, men det som skiller er at vi har beregninger.” Ved å hylle rapporten ”Kostnader, besparelser og effektivisering ved konkurranse”, og underslå konsulentenes egne forbehold om tallenes kvalitet, har KS vist at også de er mer opptatt av å ha tall, enn at tallene faktisk stemmer med virkeligheten. Dermed bidrar de også til å bekrefte vår tidligere påstand om at KS har ”utviklet seg til en ledende kraft i markedsliberaliseringen av Norge” (se artikkel her).

 

4. KRONIKK: STYRINGSRETT OG SLETT

Det er på tide å sko seg til et klimaskifte i norsk arbeidsliv – og forberede seg til møte med mer aggressive arbeidsgivere, skriver Asbjørn Wahl i en kronikk i Fontene (nr. 2/2014 – også publisert i Oss tillitsvalgte nr. 4/2014).

”Styringsretten har kommet på dagsordenen igjen i norsk arbeidsliv. Det er ikke noe nytt, for kampen om styringsretten har spilt en sentral rolle i fagbevegelsens historie. Det er imidlertid lenge sia det har vært særlig diskusjon om denne retten nå. Den berører noe av det aller helligste i den kapitalistiske samfunnsmodellen, nemlig den private eiendomsretten og eiers, eller arbeidsgivers, rett til å organisere og styre arbeidet.

Det nye og overraskende nå er at det ikke er de private arbeidsgivernes organisasjoner, men kommunenes interesseorganisasjon, KS, som går i spissen for å svekke fagorganisasjonenes innflytelse i arbeidslivet til fordel for en styrking av arbeidsgivernes styringsrett. Det skjer i den pågående striden omkring lærernes arbeidstid.”  Les hele kronikken her.

 

5. NAV – FABRIKK ELLER FORVALTNING?

Gaiden, NTL NAVs medlemsblad, har viet et helt nummer til styring og ledelse i NAV. Under tittelen ”NAV – fabrikk eller forvaltning?” gir de gode beskrivelser og analyser av hvordan endringer i styring og ledelse erstatter de ansattes faglighet, indre motivasjon og innflytelse over egen arbeidshverdag med kontroll, målemani, standardiserte oppgaver og leders autoritet. Du kan lese denne utgaven av Gaiden her.

 

6. KRONIKK: PENSJONSPARADOKSET

Angrepet på vanlige ansattes ytelsespensjoner er høyaktuelt. Gjennom en tilsynelatende liten endring i regnskapsreglene ble risikoen for ansattes pensjoner flyttet fra forsikringsselskapene til arbeidsgiver, og med ett slag ble ytelsespensjonene svært dyre for arbeidsgiver.

– Hvis reglene ikke endres, kan vi glemme all form for ytelsespensjon og hybridpensjonene både i offentlig og privat sektor. (…) Myndighetene kan redde ytelsespensjonene. Men da må regnskapsreglene endres, skriver Fanny Voldnes i kronikken Pensjonsparadokset. Voldes er revisor og leder av Fagforbundets samfunnsøkonomiske avdeling.  I kronikken viser hun til en ny rapport utarbeidet av Jon Lundesgård ved Høgskolen i Hedmark.

 

7. UENIGHET I FAGBEVEGELSEN OM HANDELSAVTALE EU-USA

Det er sterk motstand så vel fra den amerikanske som fra storparten av den europeiske fagbevegelsen mot de pågående forhandlingene om en ny handels- og investeringsavtale mellom EU og USA under navnet TTIP (Transnational Trade and Investment Partnership). Tysk LO (DGB) har til og med krevd forhandlingene avsluttet. Særlig fra flere av de nordiske LOene uttrykkes det imidlertid til dels sterk støtte til en slik avtale, som i all hovedsak fremmer storselskapenes interesser og truer med å svekke demokratiske reguleringer i samfunnet.

23. mai kom det imidlertid et tydelig signal om at kritikken også øker i den nordiske fagbevegelsen, da kongressen til Nordisk Transportarbeiderføderasjon enstemmig vedtok en sterkt kritisk uttalelse.

For velferdsstaten har omtalt forhandlingene tidligere i år i artikkelen Når politikk er handelshindring. Det internasjonale faglige organisasjonen IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations) har laget en omfattende rapport (på engelsk – svensk versjon her) som viser hvilken trussel slike avtaler utgjør mot demokrati og faglige, sosiale og andre tilkjempede rettigheter.

 

8. FOR VELFERDSSTATEN FLYTTER

For velferdsstaten flytter i slutten av juni vårt kontor til Tøyen i Oslo. Der skal vi skal dele kontorer med DeFacto, Manifest Analyse og Manifest Forlag. Ny adresse blir: Kolstadgata 1, 0652 Oslo. 20. juni blir det innflyttingsfest, og våre lesere er velkommen.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Postboks 7003, St. Olavsplass

0130 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.