Nyhetsbrev 8/2014

av | okt 14, 2014 | Nyhetsbrev

Dette nyhetsbrevet er viet til Velferdskonferansen 2014 og de politiske temaene denne konferansen setter på dagsorden: Sentralisering av makt og ressurser, en offentlig sektor for fremtiden og kampen om arbeidslivet.

INNHOLD:

  1. Velferdskonferansen 2014: Høstens mobilisering av Samholds-Norge
  2. Sentralisering og lokal avmakt: Hvordan samles om alternativene?
  3. En offentlig sektor for framtida: Mål – eller mening?
  4. Kampen om arbeidslivet: Mot løsarbeidersamfunnet?
  5. Forsvar Arbeidsmiljøloven: Politisk streik 23. september
  6. Danmark: «Først var det lærerne, nu står disse faggrupper for tur»
  7. Sverige: «Vem är dummast?»

 

1. VELFERDSKONFERANSEN 2014: HØSTENS MOBILISERING AV SAMHOLDS-NORGE

Velferdskonferansen 2014, som For velferdsstaten arrangerer i Oslo 7. oktober, har som mål å mobilisere og bygge allianser for ei samfunnsutvikling som setter folks behov foran markedets krav. Den politikken som er varslet av Høyre/Frp-regjeringa, har økt behovet for en storstilt mobilisering mot markedskreftenes frie spill. Gjennom årets velferdskonferanse ønsker For velferdsstaten å samle alle som vil kjempe for levedyktige lokalsamfunn, for sterke fellesskapsløsninger i offentlig sektor og for et anstendig arbeidsliv.

Programmet for årets konferanse viser noe av bredden i disse alliansene. I tillegg til at LO-leder Gerd Kristiansen kommer og åpner konferansen, får vi besøk av flere fremtredende representanter for fagbevegelsen, landbruket, arbeidslivsforskerne, Lokalsamfunnsforeningen, Helsetjenesteaksjonen, Kystaksjonen, Foreldreaksjonen mot privatisering av barnehager, samt sterke stemmer som Marius Andersen (opprørslæreren fra Sandefjord), Silje Kjosbakken (Bryggesjauerfrua), Oddny Miljeteig (lokalpolitiker) og Lotta Elstad (forfatter av boka En såkalt drittjobb).

Konferansen er formet rundt tre av de viktigste konfliktområdene i vårt samfunn: Kampen om arbeidslivet, framtida for offentlig sektor og sentralisering av makt og muligheter. Etter en felles åpningssesjon, går konferansen dypere inn på disse tre temaene i hvert sitt parallellseminar (presentert nedenfor). Til slutt avrunder vi med en plenumssamling der vi fokuserer på hva som må til for å snu politikken, med Ommund Stokka (IndustriEnergi), Bryggesjauerfrua, bloggeren og representant for foreldrene som dro i gang aksjon mot privatisering av barnehager i Oslo, Guri W. Borch, og Asbjørn Wahl fra For velferdsstaten.

Du finner mer informasjon om Velferdskonferansen 2014 på våre konferansesider. Der finner du blant annet program, praktisk informasjon og oversikt over alle innlederne på konferansen. Hvis du vil melde det på med en gang, kan du gjøre det her.

 

2. SENTRALISERING OG LOKAL AVMAKT: HVORDAN SAMLES OM ALTERNATIVENE?

Det er på tide å se fellestrekkene, hva reformene gjør med samfunnsoppdraget til fellesinstitusjonene våre, slik at innbyggere, lokalpolitikere og ansattes organisasjoner kan samles om alternative løsninger – som styrker demokratiet og sikrer lokal og bærekraftig kontroll over ressursbruken.

Med honnørordene i kø iverksettes det sammenslåingsreformer som fører til omfattende sentralisering innen universitets- og høyskolesektoren, sykehus, politi, brann, NAV, skatt, kommunesektoren, matproduksjon. Reformene har tre ting felles: De sentraliserer makt og desentraliserer ansvar. De reduserer nærhet og svekker trygghet og beredskap. Beslutningene baseres på myter om stordriftsfordeler som sjelden har rot i fakta. De som begeistres er NHO Service og konsulentselskapene. På velferdskonferansen tar vi for oss en del av de aktuelle områdene.

Til det har vi invitert Ole Gustav Narud fra Lokalsamfunnsforeningen, som vil synliggjøre hvordan myter, påstander og tvang følger kommunereformen, og hva kommunene, og frivilligheten om kommunestruktur betyr for lokaldemokratiet. Trond Einar Olaussen, som står sentralt i Kystopprøret, vil orientere om hva kampen står om når det gjelder fiskeressursene, hvordan de har tenkt å vinne den, og hvilken støtte resten av befolkningen kan gi, for å sikre at fellesskapsressursene fortsetter å være fellesskapets. Rakel Nystabakk, odelsjente og tidligere leder av ungdomsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har tro på at det er mulig å snu trenden og styrke norsk matproduksjon på norske ressurser. Hun er også villig til å ta de nødvendige kampene – i allianse med andre organisasjoner. Vi har også invitert Politiets Fellesforbund for å høre hva det betyr når politidistriktene skal bli enda færre og større. De er opptatt av at politiet må være nær folk både forebyggende og når ulykker rammer.

Det er på tide å se fellestrekkene i utviklingen på de ulike områdene, og dermed også fellestrekk i den motstanden som oppstår. Hva gjør reformene med samfunnsoppdraget til fellesinstitusjonene våre? Hvordan kan innbyggere, lokalpolitikere og ansattes organisasjoner samles om alternative løsninger – som styrker demokratiet og sikrer lokal og bærekraftig kontroll over ressursbruken.

 

3. EN OFFENTLIG SEKTOR FOR FRAMTIDA: MÅL – ELLER MENING?

Regjeringa har et tydelig program for privatisering og kommersialisering av offentlige tjenester, samtidig som kritikken mot dagens styring, ledelse og organisering av offentlig sektor brer om seg. Det betyr at alle som mener sterke fellesskapsløsninger er bedre for samfunnet enn private løsninger, står i en tofrontskrig; mot privatisering og mot markedstenkningen i offentlig sektor. Innsikt i dette doble presset må være utgangspunkt når framtida for offentlig sektor skal stakes ut. Alternativet til privatisering kan ikke være å forsvare et offentlig styringssystem som fungerer dårlig, men må ta utgangspunkt i det som skiller velferdsstatens fellesskapsløsninger fra et markedsbasert velferdssamfunn, nemlig at det er behovene som skal ligge til grunn for prioriteringene, ikke jakten etter privat profitt. For velferdsstatens Linn Herning vil ta opp hvordan denne tofrontskrigen kan kjempes.

Helsetjenesteaksjonen og læreropprøret mot målstyringen i Sandefjord er eksempler på fagfolk i offentlig sektor som nå står opp og tar kampen for å kunne utøve sitt fag fremfor å bli redusert til samlebåndsarbeidere. Vi har invitert leder av Helsetjenesteaksjonen, Torgeir Bruun Wyller, og mannen som startet læreropprøret i Sandefjord, Marius Andersen, til å diskutere hvordan vi skal skape rom for faglighet innen framtidas offentlige sektor og hvilke strategier, allianser og aksjonsformer som trengs for å skape dette rommet.

Kommunene styrer en stor del av de offentlige tjenestene. Derfor er lokalpolitikken avgjørende for hvordan framtidas offentlige sektor utformes. Mange kommuner har nå lang erfaring med privatisering og markedsløsninger. Et interessant eksempel finner vi i Bergen. Der gikk Høyre/Frp-byrådet, etter massiv kritikk, bort ifra markedsmodellen med bestiller-utførerorganisering for byens vaktmestre – 6 år etter at SV foreslo nettopp det. Bakgrunnen var at bestiller-utførerordninga ga dårligere vedlikehold ettersom vaktmestrene ikke kunne gjøre vedlikehold der de så det nødvendig, men utelukkende kunne utføre arbeid som var bestilt fra skolene på forhånd. Vi har invitert leder av SVs bystyregruppe i Bergen, Oddny Miljeteig, for å snakke om markedsløsninger i offentlig sektor, hva som gjorde at Høyre og Frp i Bergen snudde, og hvordan lokalpolitikere kan bekjempe ødeleggende markedsstyring i sine kommuner.

 

4. KAMPEN OM ARBEIDSLIVET: MOT LØSARBEIDERSAMFUNNET?

Kampen om arbeidslivet er i ferd med å skjerpes. I våre omgivelser, særlig i Sør-Europa og i Sentral- og Øst-Europa, skjer det dramatiske endringer i arbeidstakernes disfavør. Også i vårt land ser vi imidlertid sterke tendenser til at maktforholdene i arbeidslivet endres, at arbeidsgiverne har blitt mer aggressive, at faglige rettigheter angripes og at arbeidstidsordninger, lønnsforhold, lov- og avtaleverk undergraves. Selve den nordiske modellen, med rett til medbestemmelse og en gjensidig respekt for partsforholdet i arbeidslivet, er satt under sterkt press. På Velferdskonferansen 2014 setter vi temaet under debatt.

Mange opplever at organisasjons- og ledelsesformer i arbeidslivet utvikler seg i mer autoritær retning etter modeller importert fra USA. Etter en lang periode med økt demokratisering i arbeidslivet, og økt innflytelse over eget arbeid, har dermed også kravet om økt styringsrett kommet til heder og verdighet igjen i arbeidsgivernes organisasjoner. Arbeidslivsforsker Bitten Nordrik skriver bok om denne utviklingen og kommer til velferdskonferansen. Stadige forslag om å innføre såkalt ”nordsjøturnus” i ordinære arbeidsforhold på land og det massive angrepet på lærernes arbeidstid er bare noen av utslagene av dette klimaskiftet i store deler av norsk arbeidsliv. Leder av Utdanningsforbundet i Trondheim, Geir Røsvoll, oppsummerer og setter lærerstreiken inn i en større sammenheng. Angrepene på ILO-konvensjon 137 og havnearbeidernes rett til tariffavtale og ordnede arbeidsforhold er et annet utslag av denne utviklinga. Bloggeren Bryggesjauerfrua kommer for å orientere oss om hva konflikten dreier seg om.

Avreguleringen av arbeidsmarkedet har ført til økt bruk av kontraktører og innleid arbeidskraft. Sammen med mer midlertidige og usikre ansettelsesforhold bidrar dette sterkt til å svekke arbeidstakernes posisjon og fagorganisasjonenes rolle. Resultatet er økt kriminalitet i arbeidslivet og utstrakt sosial dumping. Leder av Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna Hagensen, kommer til konferansen for å fortelle om den stadig tøffere situasjonen for renholdspersonalet, samt økende sosial dumping innen anleggsbransjen – samt hvordan vi kan motarbeide denne utviklingen. Forfatteren Lotta Elstad, som blant annet har skrevet så virkelighetsnært om det brutaliserte arbeidslivet innen hotellbransjen, gir oss ytterligere innsikt i hvordan mennesker forbrukes og utbyttes i dette systemet. Signalene er mange og sterke nok til at det er på tide å sko seg til dette klimaskiftet i norsk arbeidsliv – og forberede seg til møte med mer aggressive arbeidsgivere. På velferdskonferansen tar vi debatten – og lærer av de gode eksemplene.

 

5. FORSVAR ARBEIDSMILJØLOVEN: POLITISK STREIK 23. SEPTEMBER

En rekke lokale LO-avdelinger og fagforeninger oppfordrer til politisk streik tirsdag 23. september mot forslagene til forverringer av arbeidsmiljøloven, som Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet på vegne av Høyre- og Frp-regjeringa. LO i Oslo er en av organisasjonene som har lagt ut plattformen for den politiske streiken på sin hjemmeside. Vi slutter oss gjerne til oppfordringen både om å delta i streiken og stille opp på de markeringer som blir arrangert – blant annet på Youngstorget i Oslo, på Torvet i Trondheim, på Torgalmenningen i Bergen og sikkert flere andre steder.

 

6. «FØRST VAR DET LÆRERNE – NU STÅR DISSE FAGGRUPPER FOR TUR»

«Jeg er stærkt bekymret for, at arbejdsgiverne ved de kommenede overenskomstforhandlinger, eller en af de efterfølgende omgange, vil tromle hen over andre faggrupper på samme måde, som stat, kommuner og regioner gjorde over for lærerne», sier Dennis Kristensen, leder av FOA (Fagforbundets danske søsterorganisasjon), i denne artikkelen der flere danske fagforbund advarer mot at den danske regjeringens kuttplaner for offentlig sektor innebærer et kraftig angrep på arbeidstidsreguleringene.

 

7. «VEM ÄR DUMMAST?»

Åsa Linderborg i Ekspressen skriver sylskarpt i sin kommentar Vem är dummast? om hvordan vi kan forstå det svenske valgresultatet. På tross av åtte år med høyreregjering og stor misnøye i befolkningen med den rådende politikken gikk verken Socialdemokraterna eller Vänsterpartietet fram siden forrige valg, mens nasjonalistiske Sverigedemokraterna gjorde et brakvalg.

 

———————————————————————-

———————————————————————

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Kolstadgata 1

0652 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.