Regionale velferdskonferanser 2015

Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

For velferdsstaten har gjennom det meste av sin historie arrangert store, årlige velferdskonferanser. I år og neste år bryter vi litt med dette mønsteret. For 2015 betyr det at vi satser på regionale velferdskonferanser, mens vi i 2016 planlegger en større, felles skandinavisk konferanse med samarbeidspartnere i Sverige og Danmark – men sannsynligvis arrangert i Oslo. Dette siste skal vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Regionale velferdskonferanser i 2015 satser vi på å gjennomføre i vårmånedene, mars til juni. Innholdet i konferansene vil i stor grad koples opp mot kommune- og fylkestingsvalget den 14. september. Hvor det blir arrangert slike konferanser, vil avhenge av initiativer fra våre medlemsorganisasjoner og støttespillere omkring i landet. Vi oppfordrer i så måte til omfattende samarbeid på tvers av både fylkes- og organisasjonsgrenser.

Meningen er at lokale/regionale avdelinger av organisasjonene står som arrangører av konferansene, mens vi i For velferdsstatens sekretariat tilbyr støtte i form av å sette opp program, der det er ønskelig, og bidra med innledninger – både ved egne krefter, men og ved bruk av andre i våre nettverk.

Vår hensikt er ikke å drive valgkamp på vegne av noen bestemte partier, men å fokusere på de sakene vi synes er viktigst i dette valget – gjennom skolering og debatter, men også ved å utfordre representanter fra de politiske partiene. Følgende temaer er aktuelle:

Lokaldemokrati
– Hva skal vi med kommunen, og hva skal den være: bestillingskontor for kommersielle velferdstjenester, tjenesteprodusent på vegne av staten, eller demokratiske svar på lokale behov?
– Kommunesammenslåing; påtvunget ovenfra eller besluttet lokalt?
– Kommunen som politisk laboratorium for en medarbeiderbasert politikk fram mot 2017.

 Privatisering, konkurranseutsetting, kommersialisering
– Hva er galt med privatisering, konkurranseutsetting og markedsretting av offentlige tjenester?
– Hvordan kan kommunen ta tilbake (rekommunalisere) konkurranseutsatte tjenester?
– Hvordan skape gode kommunale løsninger gjennom tillitsreformer basert på de ansattes kompetanse og erfaringer?

Kommunen som arbeidsgiver
– Hvordan kan kommunen fastholde det regulerte arbeidslivet på tross av regjeringas forsøk på å undergrave det?
– Hvilke lokale grep kan kommunen ta for å begrense innleie, bruk av vikarbyråer, midlertidige ansettelser eller bidra til å stanse KS’ kamp mot lærernes arbeidstidsordninger?

Naturressurser, styring og offentlig eierskap («Nei til salg av Norge»)– Hvorfor skal det offentlige eie?
– Lokale strategier for å motarbeide privatisering av allmenninger, fiskeressurser og infrastruktur – samt avregulering og ASifisering av landbruket.

Politisk strategi: Språk, kampmidler og alliansebygging
– Hvordan foregår kampen om språket? Hva ligger bak moteord som «fleksibilitet», «maktspredning», «modernisering», «mangfold»?
– Hvilke kampmidler og muligheter har fagbevegelsen lokalt?
– Hvorfor og hvordan bygge lokale allianser?

Arrangørene lokalt/regionalt må velge ut de temaene de mener er mest aktuelle og formålstjenlige på de ulike stedene – også andre tema enn de som er listet opp her, dersom aktualiteten tilsier det.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.