Oppfordring til regionale velferdskonferanser 2015

Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

Last ned brevet her.


Regionale velferdskonferanser 2015

For Velferdsstaten har gjennom det meste av sin historie arrangert store, årlige velferdskonferanser. I år og neste år brytes dette mønsteret litt: For 2015 satses det på regionale velferdskonferanser. Det legges opp til å kunne gjennomføre regionale velferdskonferanser i 2015 i mars til juni. Innholdet i konferansene vil i stor grad koples opp mot kommune- og fylkestingsvalget den 14. september. Hvor slike konferanser blir arrangert vil avhenge av initiativer fra medlemsorganisasjonene og støttespillerne omkring i landet. Vi oppfordrer i så måte til omfattende samarbeid på tvers av både fylkes- og organisasjonsgrenser.

Meningen er at lokale/regionale avdelinger av organisasjonene står som arrangører av konferansene, mens sekretariatet i For Velferdsstatens sekretariat tilbyr støtte i form av å sette opp program og bidra med innledninger – både ved egne krefter, men og ved bruk av andre i For Velferdsstatens nettverk.

Hensikten er ikke å drive valgkamp på vegne av noen bestemte partier, men å fokusere på de sakene vi synes er viktigst i dette valget – gjennom skolering og debatter, men også ved å utfordre representanter fra de politiske partiene. Følgende temaer kan være aktuelle:

* Lokaldemokrati
– Hva skal vi med kommunen, og hva skal den være: bestillingskontor for kommersielle velferdstjenester, tjenesteprodusent på vegne av staten, eller demokratiske svar på lokale behov?
– Kommunesammenslåing; påtvunget ovenfra eller besluttet lokalt?
– Kommunen som politisk laboratorium for en medarbeiderbasert politikk fram mot 2017.

* Privatisering, konkurranseutsetting, kommersialisering
– Hva er galt med privatisering, konkurranseutsetting og markedsretting av offentlige tjenester?
– Hvordan kan kommunen ta tilbake (rekommunalisere) konkurranseutsatte tjenester?
– Hvordan skape gode kommunale løsninger gjennom tillitsreformer basert på de ansattes kompetanse og erfaringer?

* Kommunen som arbeidsgiver
– Hvordan kan kommunen fastholde det regulerte arbeidslivet på tross av regjeringas forsøk på å undergrave det?
– Hvilke lokale grep kan kommunen ta for å begrense innleie, bruk av vikarbyråer, midlertidige ansettelser eller bidra til å stanse KS’ kamp mot lærernes arbeidstidsordninger?

* Naturressurser, styring og offentlig eierskap («Nei til salg av Norge»).
– Hvorfor skal det offentlige eie?
– Lokale strategier for å motarbeide privatisering av allmenninger, fiskeressurser og infrastruktur – samt avregulering og ASifisering av landbruket.

* Politisk strategi: Språk, kampmidler og alliansebygging
– Hvordan foregår kampen om språket? Hva ligger bak moteord som «fleksibilitet», «maktspredning», «modernisering», «mangfold»?
– Hvilke kampmidler og muligheter har fagbevegelsen lokalt?
– Hvorfor og hvordan bygge lokale allianser?

Arrangørene lokalt/regionalt må velge ut de temaene de mener er mest aktuelle og formålstjenlige på de ulike stedene – også andre tema enn de som er listet opp her, dersom aktualiteten tilsier det.

Med vennlig hilsen

Fagforbundet                 FO                                 NTL                          Utdanningsforbundet

 

Mette Nord                    Mimmi Kvisvik             John Leirvaag           Ragnhild Lied

(sign.)                            (sign.)                            (sign.)                        (sign.)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.