Nyhetsbrev 4/2015

av | apr 14, 2015 | Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet har saker om ny friskolelov, utviklingen i NAV, nytt forslag til styring av sykehusene, kommersielt helsemonopol, TTIP m.m.

INNHOLD:

  1. Ny privatskolelov: Profittforbudet – umulig å håndheve
  2. Vil direktørskiftet redde NAV?
  3. Senterpartiet vil gjeninnføre folkevalgt styring av sykehusene
  4. Kronikk: En kommersiell helsemonopolist
  5. Kronikk: Miljø tilsidesettes i handelsavtalen TTIP
  6. Skattepenger til privat profitt i Tjøme kommune?

 

1. NY PRIVATSKOLELOV: PROFITTFORBUDET – UMULIG Å HÅNDHEVE

Regjeringens forslag til ny friskolelov ble oversendt Stortinget i mars 2015. Den vil innebære et omfattende frislipp av private, kommersielle skoler under begrepene profilskoler og yrkesskoler. Konsekvensene på kostnadssida, med regelbrudd og omgåelse, risiko for elever og kommuner ved eventuell driftsstans, og økning i tilsynsbyråkrati kan bli omfattende, men er ikke utredet. Retorisk vies det mye plass til spørsmålet om hvordan man skal hindre at privatskolene tar ut profitt i strid med loven. Regjeringen har ikke løst problemet. Regjeringens nye lov undergraver profittforbudet i norsk privatskolesektor. Les Helene Banks artikkel her.

For velferdsstaten har tidligere vist hva som har skjedd med de skolene som har kommersielle eiere, og som ble sluppet inn under Kristin Clemet (H) som Utdanningsminister (Kommersielle skoler i Norge). Vi har også analysert høringsdokumentet for den nye loven, og oppsummert høringsuttalelsene.

 

2. VIL DIREKTØRSKIFTET REDDE NAV?

NAVs toppleder, Joakim Lystad, fikk sparken av Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP). Men NAVs problemer løses ikke med å sparke topplederen, skriver Asbjørn Wahl i denne artikkelen. Skal Lystad bli noe annet enn en syndebukk, må man finne årsakene til NAVs krise og problemer. Disse må søkes på i alle fall tre ulike nivåer. For det første brutaliseringen i arbeidslivet, som presser folk ut av arbeidsmarkedet, mens NAV har fått i oppgave å lose folk inn – men uten makt til å påvirke utstøtingen. For det andre arbeidslinje-ideologien med sin mistenkeliggjøring og disiplinering, samt forsøk på å individualisere et omfattende samfunnsmessig problem. For det tredje den tunge målstyringen i NAV, der ansatte overvåkes og kontrolleres i detalj, samt måles på aktiviteter, ikke på oppnådde resultater for innbyggerne. Disse problemene er knyttet til sterke maktstrukturer i samfunnet og må angripes på politisk nivå. Det krever et oppgjør med arbeidslinje-ideologien, en avvikling av den demotiverende og destruktive målstyringen og en oppsplitting og reorganisering av NAV – der blant annet hovedvirksomheten må tas tilbake i egen etat, heller er å bli outsourcet til private aktører.

 

3. SENTERPARTIET VIL GJENINNFØRE FOLKEVALGT STYRING AV SYKEHUSENE

Striden omkring organiseringen av sykehusene i Norge raser fortsatt for fullt. Kampen omkring sykehuslokaliseringen i Møre og Romsdal førte til høring og behandling i Stortinget. Nå har Senterpartiet ved stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og Janne Sjelmo Nordås fremmet et representantforslag (såkalt Dok-8-forslag) om å avvikle foretaksmodellen og innføre folkevalgt styring av sykehusene. Forslaget fra de tre kan oppsummeres slik:

I. Det innføres folkevalgt styring av sykehusene. De regionale helseforetakene (RHF) avskaffes. Dagens helseforetak erstattes av sykeshusstyrer der flertallet i styret er valgt av og blant fylkestingsmedlemmene. På det enkelte sykehus opprettes det virksomhetsstyrer der flertallet av medlemmene er folkevalgte, og det innføres stedlig ledelse med faglig, økonomi- og personalansvar.

II. Politiske prioriteringer for kvalitet, rekruttering og utdanning, funksjonsfordeling, lokalisering og organisering av spesialisthelsetjenesten må skje gjennom nasjonal helse- og sykehusplan, som behandles hvert fjerde år i Stortinget.

III. Finansieringen av spesialisthelsetjenesten endres slik at sykehusene i all hovedsak rammefinansieres.

Omdannelsen fra sjukehus til helseforetak i 2001 innebar tre avgjørende endringer i måten det offentlige helsevesenet i Norge ble organisert, finansiert og styrt på. Sammenblandingen av forretning og forvaltningsprinsipper er kjernen i omgjøringen av sjukehus til helseforetak. Dette har skapt en rekke problemer. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget hadde nylig en høring i forbindelse med sjukehusstriden i Møre og Romsdal, der noen av disse problemene ble påpekt. 14. april kom innstillingen fra Stortinget. Dette dokumentet gir en grundig innføring i Helseforetaksloven. Les hele innstillingen her.

 

4. KRONIKK: EN KOMMERSIELL HELSEMONOPOLIST

«Det kommersielle helsekonsernet Aleris vil kjøpe sin største konkurrent Teres Medical Group. Det betyr at Norge vil ha en kommersiell helsemonopolist når regjeringen åpner for fritt behandlingsvalg.» Les Linn Hernings Dagsavisen-kronikk om de kommersielle helsekonsernene.

 

5. KRONIKK: MILJØ TILSIDESETTES I HANDELSAVTALEN TTIP

«Lover og regler som beskytter miljø, helse og arbeidsmiljø kan bli ugyldige, og føre var-prinsippet kan bli ulovlig, hvis handelsavtalen TTIP blir en realitet. Nå øker motstanden mot avtalen.» Les Helene Banks artikkel om TTIP skrevet for Oikos – Økologisk Norge.

 

6. SKATTEPENGER TIL PRIVAT PROFITT I TJØME?

NRK Vestfold fortalte i slutten av april om et selskap på Tjøme som har bygd opp store verdier i form av eiendom gjennom salg av private omsorgstjenester. – Vi bør diskutere hvor store verdier private firmaer, som selger tjenester til det offentlige, kan ta ut, sier Linn Herning. Les hele saken på NRK.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Kolstadgata 1

0652 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Svenn Arne Lie, rådgiver

E-post: svenn.arne.lie(at)velferdsstaten.no

Mobil: 97794112

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.