Nyhetsbrev 6/2015

av | jun 24, 2015 | Nyhetsbrev

Les vårt nyhetsbrev med saker om kampen om kommune-Norge, velferdsprofitørene, barnehagefinansiering, lokalsykehus, skoledebatt og handelspolitikk.

  1. Kampen om kommune-Norge
  2. Velferdsprofitørene: Vårens viktigste politiske utgivelse
  3. Barnehagefinansiering: Nytt profitt-tilskudd til private barnehager
  4. Lokalsykehusene: Rapport om retorikk og realiteter
  5. Fortsatt høy temperatur i skoledebatten
  6. TISA og TTIP: Politisk sprengkraft i detaljene
  7. Bok: Velferd på avveie

 

1. KAMPEN OM KOMMUNE-NORGE

Den 14. september skal vi avgjøre hvem som skal sitte i våre kommunestyrer og fylkesting de kommende fire årene. Valget skjer i en situasjon der samfunnskonfliktene øker i omfang. Det dreier seg om velferden skal drives i offentlig regi eller overføres til markedet. Det dreier seg om trygghet eller sosial dumping i arbeidslivet. Det dreier seg om kommuner skal avdemokratiseres gjennom parlamentarisk styringsform, samt kunne slås sammen med tvang. Det dreier seg om hvorvidt stoppeklokka og meningsløs målstyring skal være viktigere enn reell omsorg i eldreomsorgen og andre velferdstjenester. Alt dette kan påvirkes gjennom vår stemmegivning – men demokrati består av mer enn å putte en stemmeseddel i urnen hvert fjerde år. Politiske programmer og politisk retorikk har gjennom lengre tid hatt en tendens til å bli stadig rundere og mer uforpliktende. I tillegg har avstanden mellom politiske løfter og realiteter har hatt en tendens til å øke. Derfor er det helt avgjørende at vi stiller klare krav til politikerne og klare betingelser for å støtte dem ved valg. Les Asbjørn Wahls anbefalinger her.

 

2. VELFERDSPROFITØRENE: VÅRENS VIKTIGSTE POLITISKE UTGIVELSE

Privatiseringen av velferdsstaten representerer den viktigste ideologiske endringen i Norge gjennom de siste tiårene. Hva skjedde egentlig? Ingen har kartlagt denne utviklingen bedre enn Linn Herning. Hennes nye bok «Velferdsprofitørene – Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene» er derfor vårens viktigste politiske utgivelse i Norge.

Dette er hentet fra den første omtalen av boka Velferdsprofitørene. Omtalen var skrevet av Morten Strøksnes, og siden har det kommet flere strålende anmeldelser. Boka baserer seg på For velferdsstatens arbeid med kommersielle aktører i velferdstjenestene, og gir en grunnleggende innføring i aktørene, strategiene og den politiske debatten om kommersialisering av velferdstjenester. I følge Klassekampens anmelder bør boka være «obligatorisk lesning for folkevalgte og alle andre som deltar i demokratiet».

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

 

3. BARNEHAGEFINANSIERING: NYTT PROFITT-TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

Regjeringen har lagt fram to forslag til nytt finansieringssystem for private barnehager. Ingen av disse forslagene vil bøte på problemene med dagens system. Tvert imot gir forslagene nye ekstrainntekter for de private barnehagene, uten at dette følges av krav om lik kvalitet eller like vilkår for de ansatte. I stedet for å løse problemene med dagens finansieringssystem, legges det med andre ord i regjeringens forslag opp til en enda større forfordeling av de private barnehagene i forhold til de offentlige. Det dreier seg om beregningen av pensjonsutgifter. Her foreslås det at de private barnehagene skal få tilskudd ut ifra en fast sats på 14 % av lønn. De private barnehagenes reelle utgifter i dag ligger imidlertid stort sett på 2-7 % av lønn, avhengig av om barnehagen har innskudds- eller ytelsespensjon. Ettersom forslaget ikke følges av krav om at de ansatte gis like pensjonsrettigheter, vil dette i mange tilfeller være en ren overføring av skattepenger til enda høyere privat profitt i de kommersielle barnehageselskapene. Les vår analyse og forslag her.

 

4. LOKALSYKEHUSENE: RAPPORT OM RETORIKK OG REALITETER

Kampen om lokalsjukehusenes rolle i spesialisthelsetjenesten er nå inne i en avgjørende fase. Til høsten skal Stortinget behandle Nasjonal sykehus- og helseplan. Her står mye på spill. Framtida til mange av lokalsjukehusene vil være ett av hovedpunktene i denne helseplanen. Over det siste tiåret har styrene i de regionale helseforetakene (RHF) fremmet gjentatte forslag om å legge ned kirurgisk akuttberedskap på en rekke av lokalsjukehusene. Hovedpåstanden er at kvaliteten og kompetansen på lokalsjukehusene er for lav.

Roar Eilertsen fra Kunnskapssenteret De Facto slår i denne rapporten, Kvalitet og nærhet – lokalsykehusenes rolle, hull på mytene som preger debatten om lokalsjukehusene. Med utgangspunkt i situasjonen og utfordringene på lokalsjukehuset på Tynset belyser Eilertsen hva kampen om lokalsjukehusene handler om: At det ikke trenger å være noen sammenheng mellom størrelse og kvalitet, at man ikke kan plukke ut enkeltdeler av sjukehuset uten at det får store konsekvenser, og tilslutt at spørsmålet om sykehusstruktur først og fremst er et politisk spørsmål.

 

5. FORTSATT HØY TEMPERATUR I SKOLEDEBATTEN

Kampen om skolen, om skolens innhold og organisering, om test- og målemanien, om karaktersetting, om forholdet mellom profesjon og politikk, om forskning og «forskning» (hvis dere skjønner), alt dette raser videre i debattspaltene. De mest engasjerte får sikkert med seg det meste. Her presenterer vi et lite knippe av innleggene de siste par månedene – for dem som ikke følger så godt med, men som ønsker seg en smakebit. Det er prinsipielle og viktige spørsmål det dreier seg om – og det er våre barn det i siste instans gjelder.

 

6. TISA OG TTIP: POLITISK SPRENGKRAFT I DETALJENE

Handelspolitikk er ikke lenger for spesielt interesserte. Stadig flere innser at de internasjonale avtalene om handel og investeringer (slike som TISA, TTIP og TPP) som nå forhandles, kan svekke både demokratiet og de nasjonale rettssystemene. Verken politikere, byråkrater eller medier har æren for den økte oppmerksomheten om dette. Tvert imot er det stort engasjement og nye aksjonsformer fra folkelige organisasjoner som tvinger fram kunnskap og politisk stillingtaken. Sist ut i Norge er KS, som i et saksdokument til hovedstyret konstaterer at den politiske sprengkraften ligger i detaljene i disse avtalene. Les Helene Banks oppsummering av den politiske diskusjonen om handels- og investeringsavtaler.

 

7. BOK: VELFERD PÅ AVVEIE

Boka «Velferd på avveie» er en historisk gjennomgang av de viktigste reformene som har påvirket velferden de siste 45 år og viser at vi er i ferd med å forlate verdigrunnlaget i vår velferdsmodell. Verdier som solidaritet, fellesskap, likhet og frihet, rettferdighet og omfordeling erstattes med lønnsomhet, effektivitet, kontroll, rapportering og byråkrati hvor bunnlinjen blir viktigere enn kvalitet. Menneskelige behov og lidelser omgjøres til tall og rapporter, som usynliggjør de mennesker som velferden er til for. I tillegg blir faglig ledelse erstattet med bedriftsøkonomisk ledelse og dyktige fagfolk reduseres til lydige byråkrater.

Velferd på avveie er skrevet av Tore Nyseter, mangeårig helse- og sosialarbeider og tidligere leder av forsknings- og utviklingsavdelingen i KS. Boka er utgitt på forlaget ResPublica og kan kjøpes her.

 

———————————————————————-

———————————————————————

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Kolstadgata 1

0652 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Svenn Arne Lie, rådgiver

E-post: svenn.arne.lie(at)velferdsstaten.no

Mobil: 97794112

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.