Innlegg: Mammons beste barn

Innlegg: Mammons beste barn

Av Svenn Arne Lie
Publisert i Klassekampen 17.07.2015

Privat profitt er ikke formålet når vi årlig bruker om lag 40 milliarder kroner av skattepengene på velferdsoppgaven «barnehage». Like fullt er det jevnlig oppslag om «baroner», konsern og oppkjøpsfond som har tjent store penger på fellesskapets penger til barnehagedrift. 

Svein Harberg skriver i Klassekampen 30. juni om private barnehager. Han nevner ikke hovedårsaken til at offentlige bevilgninger blir privat profitt, nemlig finansieringssystemet for private barnehager. Det er tre hovedproblemer med dette systemet: 

1) Den offentlige finansieringen av de private barnehagene baseres ikke på deres faktiske dokumenterte utgifter, men på utgiftsnivået i kommunale barnehager. Det betyr at private barnehager ikke trenger å dokumentere sine utgifter før de får bevilgninger fra fellesskapet. 

2) Kommunene har lite innsyn med hva de offentlige bevilgningene til de private barnehagene brukes til, og svært begrensede styrings, kontroll- og sanksjonsmuligheter overfor private barnehager. Dette påpekes i den ferske rapporten «Kommunen som barnehagemyndighet» som Agenda Kaupang har skrevet på oppdrag fra KS. 

3) Finansieringssystemet fører til stort kostnadspress i kommunale barnehager, samt at det tilrettelegger for privatiseringer og konkurranseutsetting. 

Forslaget til nytt finansieringssystem, som nå er på høring, viderefører i grove trekk feilene fra det gamle. Det foreslås enten å videreføre dagens ordning for finansiering eller å innføre en statlig standardsats. Begge forslagene innebærer å videreføre et system der private barnehagers inntekter ikke tar utgangspunkt i den enkelte barnehages utgifter. 

Offentlige bevilgninger må styres slik at pengene går til formålet. Alternativet til dagens finansieringssystem i barnehagesektoren, er at fellesskapet bruker sine skattemidler til å gi tilskudd som dekker de faktiske kostnadene til de private barnehagene. 

Da må disse utgiftene dokumenteres i form av et budsjett, slik som i dag er praksis for bevilgningen til de kommunale barnehagene. Slik sikrer vi at pengene brukes i tråd med formålet. 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.