Kilder fra heftet «Ta tjenstene tilbake!

av | aug 26, 2015 | Privatisering

 Del 1:

 1. Halvard Haukeland Fredriksen, 2011: EU/EØS-rett i norske domstoler, Europautredningen Rapport #3. http://www.europautredningen.no/eksterne-utredninger/
 2. Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. Oppdatert 2014. http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990716-069.html&emne=lov*%20om*%20offentlige*%20anskaffels*&
 3. Kofa statistikk http://www.kofa.no/no/Statistikk/?month=0&year=0  
 4. KOFA Årsrapport 2009 http://www.kofa.no/no/aktuelt/nyheter/2010/Arsrapport-2009/
 5. Finansdepartementet lover opprydding og klargjøring om momskompensasjon for hjemmehjelpstjenester. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2009/ikke-omgjoring-av-vedtak-om-hjemmehjelps.html?id=573957
 6. Offentlig støtte – Klagemuligheter og prosessuelle rettigheter: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/Regler-om-offentlig-stotte/offentlig-stotte-klagemuligheter-og-pros.html?id=430121
 7. Senter for statlig økonomistyring – kursvirksomhet – trenger (2015) passord for å logge inn: http://www.sfso.no/templates/Page____127.aspx
 8. Veileder om offentlige anskaffelser – oppdatert desember 2013: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id437022/
 9. Frihet til å velge – brukervalg i kommunal tjenesteyting. En veileder basert på erfaringene i et nettverk av norske kommuner 2002–2004. http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/bro/2004/0008/ddd/pdfv/206062-frihettilavelge.pdf
 10. EU-direktiv om håndhevelse av konkurranse i offentlige anskaffelser.  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2010/NOU-2010-2/25.html?id=600635 Veileder i prosessen ( oppdatert 2015) http://europalov.no/rettsakt/handhevelsesdirektivet-endring-forbedring-av-klageprosedyrerne-for-offentlige-anskaffelser/id-342
 11. Fagforbundets høringsuttalelse til forslag om lov om Håndhevelse av offentlige anskaffelser http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Hoeringer/NOU_2010_2/Fagforbundet.pdf
 12. NHO og Kommunenes sentralforbund: Sammen for leverandørutvikling. https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Oslo-og-Akershus/Leverandorutvikling/   https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Oslo-og-Akershus/Leverandorutvikling/Hvem-star-bak/
 13. Rapport om offentlige anskaffelser og handlingsrom fra den norske EU-delegasjonen. Er ikke lenger aktuell (fra 2016). Se i stedet juridisk betenkning fra Universitet i Oslo, C.C. Eriksen «Kommuner og egenregi» http://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/samfunnsomradet/samfunnsokonomisk/?article_id=131673 og faktaark av Helene Bank her
 14. Stadtreinigung Hamburg (C‑480/06), http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-480%2F06&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 ),
 15. Bank, Helene 2003: Til tjeneste for hvem? Attac og IGNIS www.velferdsstaten.no/Tema/Globalisering/Handelspolitikk/?article_id=44998
 16. Warner, M.E. and A. Hefetz 2009. Trends in Public and Contracted Government Services: 2002-2007, Reason Foundation Policy Brief #80, Los Angeles, CA: Reason Foundation. http://reason.org/files/pb80_privatization_trends.pdf
 17. Se For velferdsstatens hjemmesider om privatisering og konkurranseutsetting: www.velferdsstaten.no
 18. Hans Petter Graver (2003) ”Offentlige anskaffelser og interkommunalt samarbeid” http://www.regjeringen.no/Upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Kommunejuss/anskaffelser.pdf . Er ikke lenger like aktuell ( fra 2016). Se i stedet juridisk betenkning fra Universitet i Oslo, C.C. Eriksen «Kommuner og egenregi» http://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/samfunnsomradet/samfunnsokonomisk/?article_id=131673 og oppsummering av Helene Bank (se note 1.13)
 19. Janicke Wiggen (2009) Interkommunalt samarbeid og egenregi – en avklaring fra EF-domstolen, Lov og Rett, vol 48, 6, 2009, 2. 342-360.  Er ikke lenger like aktuell ( fra 2016). Se i stedet juridisk betenkning fra Universitet i Oslo, C.C. Eriksen «Kommuner og egenregi» http://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/samfunnsomradet/samfunnsokonomisk/?article_id=131673 og oppsummering av Helene Bank ( se note 1.13)
 20. Lenker til lover, klagenemnda og enkle bruksanvisninger til loven. http://innkjop.btvregion.no/LOA/LOA.htm 
 21. Egenregi splitter juss-ekspertise – denne er slettet av Direktoratet for forvaltning og IKT http://www.avfallnorge.no/forside/ny_presisering_av_betingelsene_for_egenregi_i_ef_domstolen Er ikke lenger like aktuell ( fra 2016). Se i stedet juridisk betenkning fra Universitet i Oslo, C.C. Eriksen «Kommuner og egenregi» http://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/samfunnsomradet/samfunnsokonomisk/?article_id=131673 og oppsummering av Helene Bank (se note 1.13)

 

 

Del 2

 1. Oslo kommune, 2007: Veileder for prosess, informasjon og medvirkning ved  konkurranseutsetting , Arbeidsbok 2007.
 2. Oppegård kommune hever avtalen med Adecco Helse. NHO har fjernet lenken – se denne i stedet: http://www.nrk.no/ostlandssendingen/oppegard-sier-opp-adecco-kontrakt-1.7521858
 3. Adecco og skandalen på Ammerudlunden sykehjem. http://www.velferdsstaten.no/Forsiden/?article_id=60783
 4. Halvard Bakke, 2011: Offentlig-privat samarbeid. Dyrt og dumt. http://www.velferdsstaten.no/Tema/Markedsretting/Privatisering/?article_id=42308
 5. Rekommunalisering; Krisen kradser hos Sct. Georg: http://bupl.dk/internet/boernogunge.nsf/0/D38B8DC4EEE49D2CC1257066003B9276!OpenDocument
 6. Privatskoleloven, http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-084.html
 7. Utdanningsforbundets høringsuttalelser: Privatskoleloven (2006) https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/hdk/2006/0012/ddd/pdfv/302731-200605083_utdanningsforbundet.pdf , Uttalelse til midlertidig Privatskolelov 2014 http://www.utdanningsforbundet.no/no/Aktuelt/Horingsuttalelser/2006/Forslag-til-endringar-i-friskulelova/ Uttalelse til ny friskolelov 2015 https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Horingsuttalelser/Alle/2014/Horing—Forslag-til-endringer-i-privatskoleloven—-Innforing-av-midlertidig-dispensasjonsbestemmelse/
 8. Flertal vil standse skattelyfirmaers handel med det offentlige.  26.4.2011. http://politiken.dk/erhverv/ECE1255280/flertal-vil-standse-skattelyfirmaers-handel-med-det-offentlige/
 9. Tildelingsbrev 2010 fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir). Sitater fra side 3 og 8. Kan bare delvis brukes under nytt EU-direktiv (1.1.2016), nemlig at offentlige institusjoner skal velges først.
 10. Helse Vest: Forenklet kunngjøring av konkurranse. Utlyst på det offentlige nettstedet doffin. Eldre kunngjøringer er slettet.
 11. Dag Seiersted. 2009: Den nye kampen om arbeidslivet. ResPublica forlag
 12. Høring – endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/horinger/horingsdokumenter/2010/horing—endringer-i-forskrift-om-lonns-/horingsbrev.html?id=610812
 13. Henning Jakhelln ( 2010): Lovløse tilstander? Vedrørende håndhevelse av Arbeidsmiljøloven. Manifest analyse http://www.manifestanalyse.no/-/bulletin/show/627470_fagforeninger-maa-faa-gaa-til-rettssak, Dette ble innført av den Rødgrønne regjeringen i 2013, men opphevet av den Blåblå regjeringen 1.7.2016 https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2015-04-24-21 , og er en sak som fagorganisasjonene ønsker å gjeninnføre etter 2017.
 14. Fagforbundet (2010) Høringssvar –. NOU 2010:2. Håndhevelse av offentlige anskaffelser http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Hoeringer/NOU_2010_2/Fagforbundet.pdf
 15. I Norsk offentlig utredning, NOU 2000:19, s. 104, Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? S. 104, og Linn Herning 2009: Fra etat til konsern. Universitetet i Oslo http://www.velferdsstaten.no/Forsiden/?article_id=51737
 16. IMFs Artikkel IV gjennomganger av norsk økonomi http://www.imf.org
 17. Ei forvaltning for demokrati og fellesskap, St.meld. nr. 19 (2008-2009)
 18. I  presentasjon av Fanny Voldnes på konferansen ” Ta tjenestene tilbake”:   Ivareta politisk og økonomisk styring: Organisering av offentlige tjenester, regnskaper, åpenhet og kontroll. http://www.velferdsstaten.no/Velferdskonferanser/?article_id=60457
 19. Reform i Revers i Forsvarsbygg, http://www.ntl.no/ikbViewer/page/nyheter?p_document_id=18030
 20. Roar Eilertsen (2009): ”De tok tilbake sykehusene” De Facto og For velferdsstaten. http://www.velferdsstaten.no/bestill-materiell/?pageId=5722
 21. Telemarksforskning (2008): Eierskap – behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene”. Rapport for KS og Rokkansenteret (2008): Lokalt folkestyre AS – eierskap og styringsroller i kommunale selskap. For KRD.
 22. Fanny Voldnes :  Kommunale tjenesters tilknytning til kommunen. upublisert notat fra januar 2011

Del 3:

 1. Kvalitetskommuneprogrammet, https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/krd/tema-og-redaksjonelt-innhold/kampanjesider/2007/kvalitetskommuneprogrammet/lenker/id467510/
 2. Aron Etzler, 2008: Trondheimsmodellen. Radikala framgångshistorier från Norge och Nederländerna. Karneval forlag, Sverige
 3. Trondheims-koden (2007), LO-Aktuelt
 4. Deltakende budsjettering i Fredrikstad kommune: http://www.fredrikstad.kommune.no/Documents/Prosjekter/MSM/deltakende_budsjett.pdf
 5. Byrådet vil stoppe deltakende budsjettering  http://www.ivarjohansen.no/temaer/offentlig-styring/1944-deltakende-budsjettering.html  (8.7.2009)
 6. «Vil ha klare regler for folkeavstemninger» Kommunal Rapport (11.06.2002)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.